آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هشتادمصوبات سال 1381الحاق یک تبصره به ماده 3 آیین‌نامة شورای فرهنگ عمومی

 

الحاق یک تبصره به ماده 3 آیین‌نامة شورای فرهنگ عمومی

مصوب جلسه 504 مورخ 81/7/2 شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

     شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 504 مورخ 81/7/2، به پیشنهاد شورای فرهنگ عمومی (نامه شماره 2284/الف مورخ 81/5/15) الحاق یک تبصره به ماده 3 آیین‌نامه شورای فرهنگ عمومی را به این شرح تصویب کرد:

تبصره : شورای فرهنگ عمومی برای انجام وظایف و گسترش فعالیت‌های فرهنگ عمومی می‌تواند علاوه بر اعتبارات جاری از محل کمک‌های مالی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر دستگاه‌ها و سازمانها استفاده نماید.

 

سیدمحمد خاتمی

رییس جمهور و ریس شورای عالی انقلاب فرهنگی