آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هشتادمصوبات سال 1381عضویت نماینده وزارت مسکن و شهرسازی در شورای سیاستگذاری نحوه نظارت بر انتخاب ساخت و نصب مجسمه و یادمان در میدانها و اماکن عمومی

 

عضویت نماینده وزارت مسکن و شهرسازی در شورای سیاستگذاری و نحوة

انتخاب، ساخت و نصب مجسمه و یادمان در میدان‌ها و اماکن عمومی

مصوب جلسه 503 مورخ 81/6/5 شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

     شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 503 مورخ 81/6/5 ، به پیشنهاد شورای فرهنگ عمومی، عضویت نمایندة وزارت مسکن و شهرسازی در شورای سیاست‌‌گذاری و نظارت بر انتخاب، ساخت و نصب مجسمه و یادمان در میدان‌ها و اماکن عمومی (مصوب جلسه 422 مورخ 78/3/4 شورای عالی) تصویب کرد.