آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هشتادمصوبات سال 1381‌اساسنامة‌ مجتمع‌ قلعة‌ تاریخی‌ فلک‌الافلاک‌

‌اساسنامة‌ مجتمع‌ قلعة‌ تاریخی‌ فلک‌الافلاک‌

مصوب جلسه 504 مورخ 81/7/2 شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

فصل‌ اول‌ - کلیات‌

مقدمه‌

      براساس‌ کتاب‌ «مجمل‌ التواریخ‌ و القصص» مربوط‌ به‌ قرن‌ ششم‌ هجری، پیشینة‌ تاریخی‌ قلعة‌ فلک‌الافلاک‌ به‌ نیمة‌ دوم‌ قرن‌ چهارم‌ هجری‌ می‌رسد. اهمیت‌ این‌ قلعة‌ تاریخی‌ از این‌ جهت‌ که‌ می‌تواند یک‌ قطب‌ فرهنگی‌ و اقتصادی‌ برای‌ مردم‌ استان‌ لرستان‌ و نیز برای‌ جذب‌ جهانگردان‌ داخلی‌ و خارجی‌ باشد، قابل‌ توجه‌ است. به‌ همین‌ منظور علاوه‌ بر آزاد سازی‌ حریم‌ قلعه، بازسازی‌ و حفظ‌ آن‌ ضرورت‌ دارد تا سازمان‌ها و مجامع‌ علمی‌ و فرهنگی، ستاد کل‌ نیروهای‌ مسلح‌ و استانداری‌ به‌ تناسب‌ وظایف‌ و رسالت‌هایی‌ که‌ بر عهده‌ دارند، ضمن‌ مطالعه‌ و شناخت‌ هر چه‌ بیشتر ابعاد گوناگون‌ این‌ قلعة‌ تاریخی‌ برای‌ احیای‌ این‌ اثر ملی‌ و میراث‌ فرهنگی‌ فعالیت‌ نمایند.

ماده‌ 1 ـ تعریف:

   به‌ منظور احیا و حفظ‌ هویت‌ ملی‌ و تاریخی‌ قلعة‌ فلک‌الافلاک‌ منطبق‌ با نیازهای‌ روز جامعة‌ کشور، مؤ‌سسه‌ای‌ تحت‌ عنوان‌ «مجتمع‌ قلعة‌ تاریخی فلک‌الافلاک» که‌ از این‌ پس‌ مجتمع‌ نامیده‌ می‌شود، با شخصیت‌ حقوقی‌ مستقل‌ تشکیل‌ می‌گردد.

تبصره: فعالیت‌های‌ مجتمع‌ در کلیة‌ موارد مرتبط‌ با اهداف‌ و وظایف‌ وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی‌ از قبیل: وزارت‌ علوم، تحقیقات‌ و فن‌ آوری، وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی، وزارت‌ دفاع‌ و پشتیبانی‌ نیروهای‌ مسلح، سازمان‌ اوقاف‌ و امور خیریه، سازمان‌ میراث‌ فرهنگی‌ و سایر نهادهای‌ ذی‌ ربط‌ با رعایت‌ کامل‌ قوانین‌ و آئین‌ نامه‌های‌ ناظر بر موضوع‌ فعالیت‌ و با مجوز نظارت‌ نهاد ذی‌ ربط‌ انجام‌ خواهد شد.

ماده‌2 ـ مرکز اصلی‌ مجتمع‌ شهر خرم‌آباد بوده‌ و مجتمع‌ می‌تواند در سایر مناطق‌ نیز شعب‌ فعالیت‌ دایر نماید.

ماده‌3 ـ اهداف:

      الف) آزاد سازی‌ حریم‌ قلعه، احیا و حفظ‌ قلعة‌ فلک‌الافلاک‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از کهن‌ترین‌ مظاهر تمدن‌ ایران‌ و فرهنگ‌ اسلامی‌ و معرفی‌ مواریث‌ و دستاوردهای‌ آن‌ به‌ جامعة‌ بشری‌ و نسل‌های‌ آینده.

     ب) ایجاد مجموعة‌ سیاحتی‌ و تاریخی‌ در قالب‌ درة‌ کهن‌ خرم‌آباد.

‌ماده‌4 ـ وظایف‌ مجتمع:

     الف) تخلیه‌ و جابجایی‌ اماکن‌ حریم‌ قلعه.

     ب) اجرای‌ طرح‌ جامع‌ سامان‌ دهی‌ قلعه‌ و احیای‌ حصار، برج‌ها، باغات‌ و سایر آثار تخریب‌ شده‌ و در حال‌ تخریب.

     ج) تأسیس‌ مرکز اسناد و اهتمام‌ به‌ گردآوری‌ آثار مکتوب‌ و مستندات‌ تاریخی‌ مرتبط‌ با قلعة‌ فلک‌الافلاک‌ و اهداف‌ مجتمع.

     د) اهتمام‌ به‌ گردآوری‌ اشیاء و تأسیس‌ موزه‌ مرتبط‌ با فعالیت‌های‌ مجتمع‌ با همکاری‌ و نظارت‌ سازمان‌ میراث‌ فرهنگی‌ کشور.

     هـ ) تشکیل‌ گروه‌های‌ علمی، پژوهشی‌ و انجام‌ پروژه‌های‌ تحقیقی‌ بنیادی‌ و کاربردی‌ به‌ ویژه‌ در زمینة‌ سیر تحولات‌ معماری‌ و باستان‌ شناسی‌ برای‌ مستند سازی‌ و مطالعة‌ حصار دوازده‌ برجی‌ و دیگر برج‌های‌ قلعه.

     و) برنامه‌ریزی‌ به‌ منظور ایجاد ارتباط‌ میان‌ مراکز علمی‌ و بخش‌های‌ تولیدی‌ در زمینه‌های‌ مختلف.

     ز) اهتمام‌ به‌ احیای‌ مکاتب‌ علمی، هنری‌ و ادبی.

     ح) تشکیل‌ مجموعة‌ سیاحتی‌ و تاریخی‌ در قلعة‌ فلک‌الافلاک.

     ط) انجام‌ سایر مأموریت‌ها و فعالیت‌های‌ مصوب‌ هیأت‌ امنا موضوع‌ ماده‌ 6 اساسنامه.

‌فصل‌ دوم‌ - ارکان‌ مجتمع‌

ماده‌ 5 ـ ارکان‌ مجتمع:

الف) هیأت‌ امنا

ب) رئیس‌ مجتمع‌

هیأت‌ امنا مرکب‌ از 15 عضو به‌ شرح‌ زیر خواهد بود:

1 ـ وزیر فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌

2 ـ وزیر علوم، تحقیقات‌ و فن‌ آوری‌

3 ـ ‌وزیر بهداشت، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌

4 ـ وزیر مسکن‌ و شهرسازی‌

5 ـ وزیر دفاع‌ و پشتیبانی‌ نیروهای‌ مسلح‌

6 ـ‌ رئیس‌ سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌

7 ـ‌ رئیس‌ بنیاد ایران‌شناسی‌

8 ـ  رئیس‌ سازمان‌ میراث‌ فرهنگی‌ کشور

9 ـ‌ رئیس‌ سازمان‌ ایرانگردی‌ و جهانگردی‌

10 ـ استاندار لرستان‌

11 ـ رئیس‌ مجتمع‌ (دبیر هیأت‌ امنا)

12 ـ یکی‌ از نمایندگان‌ استان‌ لرستان‌ در مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ با انتخاب‌ نمایندگان‌ استان‌

13 ـ رئیس‌ شورای‌ اسلامی‌ شهرستان‌ خرم‌آباد

14ـ  دو نفر از شخصیت‌های‌ علمی‌ و فرهنگی‌ به‌ پیشنهاد رئیس‌ هیأت‌ امنا و تأیید رئیس‌ جمهور و رئیس‌ شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌

تبصره‌ 1 ـ هیأت‌ امنا در نخستین‌ جلسة‌ خود برای‌ مدت‌ چهار سال‌ یک‌ نفر از اعضاء را به‌ عنوان‌ رئیس‌ هیأت‌ امنا و یک‌ نفر را به‌ عنوان‌ نایب‌ رئیس‌ انتخاب‌ خواهد نمود. انتخاب‌ مجدد رئیس‌ و نایب‌ رئیس‌ بلامانع‌ است.

تبصره‌ 2 ـ ‌در صورت‌ عدم‌ امکان‌ حضور هر یک‌ از وزراء و رؤ‌سای‌ سازمان‌های‌ عضو، یکی‌ از معاونان‌ آنان‌ به‌ عضو نمایندة‌ تام‌الاختیار با حق‌ رأی‌ در جلسات‌ هیأت‌ امنا شرکت‌ خواهد نمود.

تبصره‌ 3 ـ احکام‌ اعضای‌ هیأت‌ امنا توسط‌ رئیس‌ جمهور و رئیس‌ شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ و یا معاون‌ اول‌ رئیس‌ جمهور صادر خواهد شد.

تبصره‌ 4 ـ  مدت‌ عضویت‌ اعضای‌ بند 14، چهار سال‌ می‌باشد و انتخاب‌ مجدد آنان‌ بلامانع‌ است.

‌ماده‌ 6 ـ وظایف‌ و اختیارات‌ هیأت‌ امنا:

     الف) تعیین‌ خط‌ مشی‌ها و سیاست‌های‌ کلی‌ مجتمع‌ به‌ منظور تحقق‌ اهداف‌ مورد نظر

     ب) تصویب‌ دستورالعمل‌ها، آئین‌ نامه‌ها و تشکیلات‌ سازمانی‌ پیشنهادی‌ از سوی‌ رئیس‌ مجتمع‌

     ج) تصویب‌ ترازنامة‌ سالانه‌

     د) تصویب‌ بودجة‌ سالانه‌

     هـ ) بررسی‌ و اتخاذ تصمیم‌ در خصوص‌ برنامه‌های‌ پیشنهادی‌ رئیس‌ مجتمع‌

     و) پیشنهاد تغییر در مفاد اساسنامه‌

     ز) بررسی‌ و اظهارنظر در مورد گزارش‌ فعالیت‌های‌ جاری‌ مجتمع‌

     ح) جلب‌ کمک‌های‌ نقدی‌ و غیرنقدی‌ بخش‌ دولتی‌ و غیردولتی‌ و مؤ‌سسات‌ خیریة‌ داخل‌ و خارج‌ کشور به‌ منظور تقویت‌ بنیة‌ مالی‌ مجتمع‌

ماده‌ 7 ـ اعضای‌ هیأت‌ امنا می‌توانند جز در موارد تعیین‌ خط‌ مشی‌ و سیاست‌های‌ کلی، تصویب‌ بودجة‌ سالانه‌ و پیشنهاد تغییر مفاد اساسنامه، سایر اختیارات‌ خود را به‌ رئیس‌ هیأت‌ امنا تفویض‌ نمایند. در این‌ صورت‌ تصمیمات‌ رئیس‌ هیأت‌ امنا به‌ عنوان‌ مصوبات‌ هیأت‌ امنا تلقی‌ خواهد شد.

‌ماده‌ 8 ـ  رئیس‌ مجتمع‌ به‌ پیشنهاد استاندار لرستان‌ و رأی‌ نسبی‌ اعضای‌ هیأت‌ امنا به‌ مدت‌ 4 سال‌ انتخاب‌ خواهد شد.

تبصره‌ ـ انتصاب‌ مجدد رئیس‌ مجتمع‌ بلامانع‌ است.

‌ماده‌ 9 ـ مسئولیت‌ ادارة‌ کلیة‌ امور مجتمع‌ اعم‌ از امور علمی، پژوهشی‌ و اجرایی‌ با رئیس‌ مجتمع‌ خواهد بود.

ماده‌ 10 ـ وظایف‌ رئیس‌ مجتمع:

     الف) تدوین‌ برنامه‌های‌ کوتاه‌مدت‌ و بلندمدت‌ به‌ منظور اجرای‌ وظایف‌ مجتمع‌ و تنظیم‌ بودجة‌ سالانه‌ برای‌ تصویب‌ هیأت‌ امنا

     ب) تهیه‌ و تنظیم‌ آئین‌ نامه‌ اجرایی‌ و نمودار تشکیلاتی‌ مجتمع‌ برای‌ پیشنهاد تصویب‌ به‌ هیأت‌ امنا

     ج) تهیه‌ و ارائه‌ گزارش‌ عملکرد و فعالیت‌های‌ مجتمع‌ به‌ هیأت‌ امنا

     د) تنظیم‌ ترازنامة‌ مجتمع‌ به‌ صورت‌ سالانه‌ بعد از پایان‌ سال‌ مالی‌ برای‌ پیشنهاد تصویب‌ به‌ هیأت‌ امنا

     هـ ) نظارت‌ بر فعالیت‌های‌ علمی، پژوهشی‌ و تحقیقاتی‌ و پشتیبانی‌ مجتمع.

     و) انجام‌ امور مالی‌ و معاملاتی‌ مجتمع‌ در چارچوب‌ مقررات‌ مربوط‌ و مصوبات‌ هیأت‌ امنا.

تبصره‌ 1 ـ رئیس‌ مجتمع‌ نمایندة‌ مجتمع‌ در مقابل‌ اشخاص‌ ثالث‌ محسوب‌ می‌شود.

تبصره 2 ـ در غیاب‌ رئیس‌ مجتمع، معاون‌ وی‌ می‌تواند وظایف‌محوله‌را در حدود اختیارات‌ تفویض‌ شده‌ انجام‌ دهد.

فصل‌ سوم‌ - نحوة‌ تشکیل‌ و ادارة‌ جلسات‌ هیأت‌ امنا:

ماده‌ 11 ـ زمان‌ و محل‌ تشکیل‌ جلسات‌ توسط‌ رئیس‌ هیأت‌ امنا تعیین‌ و حداقل‌ پانزده‌ روز قبل‌ توسط‌ دبیر هیأت‌ امنا به‌ اعضاء ابلاغ‌ خواهد شد. حداکثر فاصلة‌ زمانی‌ بین‌ دو جلسه‌ نباید از 6 ماه‌ تجاوز نماید.

‌ماده‌12 ـ حضور بیش‌ از نصف‌ اعضای‌ هیأت‌ امنا برای‌ تشکیل‌ جلسات‌ ضروری‌ بوده‌ و تصمیمات‌ متخذه‌ با رأی‌ اکثریت‌ نسبی‌ حاضران‌ معتبر خواهد بود.

تبصره‌ - در صورت‌ عدم‌ حضور اکثریت‌ مذکور، جلسة‌ بعدی‌ حداکثر 15 روز بعد تشکیل‌ خواهد شد. در صورت‌ عدم‌ حضور اکثریت‌ مذکور در جلسة‌ دوم، جلسة‌ بعدی‌ (جلسه‌ سوم) با حضور هر عده‌ از اعضای‌ هیأت‌ امنا رسمیت‌ می‌یابد و تصمیمات‌ متخذه‌ در این‌ جلسه‌ با رأی‌ اکثریت‌ نسبی‌ حاضران‌ معتبر خواهد بود.

ماده‌ 13 ـ ادارة‌ جلسات‌ هیأت‌ امنا به‌ عهدة‌ رئیس‌ هیأت‌ امنا و در غیاب‌ وی‌ نایب‌ رئیس‌ هیأت‌ امنا می‌باشد.

تبصره‌ - هیأت‌ امنا می‌تواند در جلسات‌ خود از کارشناسان‌ خبره‌ به‌ منظور استفاده‌ از نظریات‌ مشورتی‌ آنان‌ دعوت‌ به‌ عمل‌ آورد.

ماده‌14 ـ اداره‌ امور دبیرخانة‌ هیأت‌ امنا و پیگیری‌ اجرای‌ تصمیمات‌ و مصوبات‌ هیأت‌ امنا و تنظیم‌ صورت‌ جلسات‌ به‌ عهدة‌ دبیر هیأت‌ امنا خواهد بود.

‌فصل‌ چهارم‌ - منابع‌ مالی‌ مجتمع:

ماده‌ 15 ـ منابع‌ مالی‌ از طرق‌ زیر تأمین‌ خواهد شد:

     1 ـ درآمدهای‌ اختصاصی‌ حاصل‌ از خدمات‌ آموزشی، فنی، مشاوره‌ای‌ و انجام‌ طرح‌های‌ تحقیقاتی، اخذ ورودیه‌ و سایر درآمدهای‌ متفرقه‌

     2 ـ منابع‌ عمومی‌ و کمک‌های‌ بخش‌ دولتی‌ و غیردولتی‌

     3 ـ کمک‌های‌ مالی‌ مجامع‌ بین‌المللی‌ و مؤ‌سسات‌ خیریة‌ داخل‌ و خارج‌ کشور

     4 ـ موقوفات‌

ماده ‌16 ـ کلیة‌ اسناد تعهدآور مالی‌ و غیرمالی‌ و اوراق‌ بهادار از قبیل‌ چک، سفته‌ و غیره‌ با امضای‌ رئیس‌ و مسئول‌ مالی‌ مجتمع‌ و مهر مجتمع‌ معتبر و قانونی‌ است.

ماده‌ 17 ـ هزینه‌های‌ عمرانی‌ مجتمع‌ پس‌ از اتمام‌ مطالعات‌ و تکمیل‌ طرح‌ها برآورد شده‌ و توسط‌ رئیس‌ مجتمع‌ به‌ هیأت‌ امنا ارائه‌ خواهد شد و پس‌ از بررسی‌ و تصویب‌ هیأت‌ امنا و تعیین‌ منابع‌ مالی‌ از طرف‌ رئیس‌ هیأت‌ امنا برای‌ اجرا به‌ رئیس‌ مجتمع‌ ابلاغ‌ می‌شود.

فصل‌ پنجم‌ - تغییرات‌ و تصویب‌ اساسنامه:

‌ماده‌ 18 ـ هر گونه‌ تغییر در مفاد این‌ اساسنامه‌ با پیشنهاد هیأت‌ امنای‌ مجتمع‌ و تصویب‌ شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ به‌ عمل‌ خواهد آمد.

     این‌ اساسنامه‌ در 18 ماده‌ و 10 تبصره‌ در جلسه‌ 504 مورخ‌ 81/7/2 شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ به‌ تصویب‌ رسید.