آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هشتادمصوبات سال 1389دستورالعمل اجرایی آیین نامه نحوه نامگذاری روزها و مناسبت های خاص

دستورالعمل اجرایی آیین نامه نحوه نامگذاری روزها و مناسبت های خاص

دستورالعمل اجرایی آیین­ نامه نحوه نام­گذاری روزها و مناسبت­ های خاص
(مصوب جلسه ۵۴۰ مورخ ۲۳/۹/۱۳۸۹شورای فرهنگ عمومی)
 
مقدمه
    باتوجه به آیین ­نامه نحوه نام­گذاری روزها و مناسبت­های خاص مصوب جلسه ۶۴۸ شورای عالی­ انقلاب فرهنگی مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۸، و ماده واحده آن مصوب جلسه ۶۶۸ مورخ ۲۶/۵/۱۳۸۹ دستورالعمل اجرایی
آیین­ نامه نحوه نام­گذاری روزها و مناسبت­ های خاص به شرح زیر به تصویب می­رسد:
ماده ۱: تعاریف
الف) آیین­ نامه نام­گذاری: منظور از «آیین­ نامه نام­گذاری» در این دستورالعمل، «آیین­ نامه نحوه نام­گذاری روزها و مناسبت­های خاص» مصوب جلسه ۶۴۸ مورخ ۲۴/۶/۸۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
ب) دستورالعمل نام­گذاری: منظور از «دستورالعمل نام­گذاری»، «دستورالعمل اجرایی آیین­ نامه نحوه نام­گذاری روزها و مناسبت­ های خاص» تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران است.
ج) روزها و مناسبت­ های خاص: منظور روزها و مناسبت­ هایی است که به استناد ماده ۲ آیین­نامه نحوه نام­گذاری روزها و مناسبت­ های خاص، به دو دسته «ملی – اسلامی» و «صنفی– سازمانی» تقسیم­بندی شده که به ترتیب در متن و ضمیمه تقویم رسمی کشور درج خواهد شد.
د) تقویم: منظور تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران استخراج شورای مرکز تقویم مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران است که مورد تصویب شورای فرهنگ عمومی و تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی می­باشد.
ح) مناسبت­های متن تقویم: منظور روزها و مناسبت­های «ملی – اسلامی» است که حداقل مرتبط با یکی از ویژگی­های بندهای ماده ۳ آیین­ نامه نام­گذاری باشد:
    الف) برای تمام قشرهای مختلف جامعه مهم و تأثیرگذار بوده و از دیدگاه همه ملت ارزشمند و معتبر باشد.
   ب) همه ­مناطق­ کشور،آن­ مناسبت­ را با خود مرتبط بدانند و اهمیت­­ آن­ منحصر به­ یک­ منطقه جغرافیایی خاصی نباشد.
   ج) تقویت کننده حداقل یکی از مؤلفه­ های هویت ملی ایرانیان باشد.
و) مناسبت­های ضمیمه تقویم: منظور روزها و مناسبت­های «صنفی – سازمانی» و «منطقه­ ای – استانی» است که حداقل­ یک­ وزارتخانه، سازمان، نهاد و صنف و یا یک منطقه و استان متولی اجرای برنامه­ های مرتبط با آن روز باشد.
ز) کمیسیون: منظور کمیسیون نام­گذاری روزها و مناسبت­های خاص متشکل از نمایندگان دستگاه­های عضو شورای فرهنگ­ عمومی­ است که ­در مورد پیشنهادهای­ رسیده به دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی نظر مشورتی ارایه خواهد داد.
ماده ۲: روزها و مناسبت­های خاص
الف) روزها و مناسبت­های سازمانی: به مناسبت­هایی اطلاق می­ شود که در جهت تقویت خدمات و ارزش­های مرتبط با وظایف یک سازمان یا نهاد در جامعه و هم­چنین تقدیر از این خدمات و فعالیت­ها باشد و با توجه به اهمیت و ارزش مناسبت، بزرگداشت سالانه آن لازمه تحقق اهداف آن سازمان یا نهاد ارزیابی شود.
ب) روزها و مناسبت­های صنفی: به مناسبت­هایی اطلاق می­شود که در جهت تقویت خدمات و ارزش­های مرتبط با وظایف یک صنف یا تشکل خاص در جامعه و هم­چنین تقدیر از این خدمات و فعالیت­ها باشد.
ج) پیشنهاد نام‌گذاری روزها و مناسبت­های خاص وزارتخانه­ ها، سازمان­ها، نهادها و صنوف باید با وظایف اصلی پیشنهاد دهنده متناسب و از مفهومی روشن و متقن برخوردار باشد.
د) روزها و مناسبت­های منطقه­ ای - استانی: به مناسبت­هایی اطلاق می­شود که در جهت مصالح نظام و تحکیم وحدت ملی و تقویت مؤلفه­ های هویت ملی ایرانیان و برای قشرهای مختلف یک منطقه یا استان از اعتبار، اهمیت و ارزش خاص برخوردار باشد و بزرگداشت سالانه آن مناسبت در رشد و تعالی فرهنگی و اجتماعی آن منطقه مؤثر باشد.
ماده ۳: روش ارایه پیشنهاد روزها و مناسبت­های خاص
الف): روزها و مناسبت‌های پیشنهادی برای درج در متن تقویم لازم است از سوی یکی از سران سه قوّه، یکی از اعضای هیئت دولت، یکی از رؤسای کمیسیون­های مجلس شورای اسلامی و رییس شورای عالی استان­ها و یا حداقل سه نفر از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و یا شورای فرهنگ عمومی کشور به دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی پیشنهاد شود.
ب) روزها و مناسبت­های پیشنهادی وزارتخانه­ ها، سازمان­ها و نهادها لازم است از طریق بالاترین مقام آن ارایه شود.
ج) روزها و مناسبت­های «صنفی» با پیشنهاد رییس اتحادیه هر صنف و یا تأیید مجمع امور صنفی ارایه شود.
د) روزها و مناسبت­های پیشنهادی «منطقه­ ای – استانی» از سوی نماینده ولی­ فقیه در استان یا امام جمعه مرکز استان، استاندار یا یکی از نمایندگان آن استان در مجلس شورای اسلامی یا حداقل سه نفر از اعضای شورای فرهنگ عمومی استان پس از تأیید شورای فرهنگ عمومی استان، برای بررسی و تصویب به دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور ارایه ­شود.
ماده ۴: اشخاص حقیقی می­ توانند پیشنهاد خود را از طریق مراجع مذکور در بند «الف» و «ب» ماده ۳ و یا دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی ارایه نمایند.
ماده ۵: پیشنهاد نام­گذاری روزها و مناسبت­های خاص «ملی – اسلامی»، «صنفی – سازمانی» و «منطقه­ ای – استانی» (اعم از حقیقی و حقوقی) باید در قالب فرم مصوب (کاربرگ) شورای فرهنگ عمومی برای بررسی در کمیسیون ارایه شود.
ماده ۶: شورای فرهنگ عمومی در تصویب روزها و مناسبت­های خاص، با توجه به اولویت‌ها و اهمیت موضوع، سطح، نوع و مدت روز مصوب را تعیین می‌نماید.
ماده ۷: شورای فرهنگ عمومی به منظور بررسی کارشناسی روزها و مناسبت­های خاص پیشنهادی، کمیسیون مشورتی را با ترکیب زیر تشکیل می‌دهد:
۱/ دبیر شورای فرهنگ عمومی به عنوان رییس کمیسیون؛
۲/ نماینده فرهنگستان علوم پزشکی؛
۳/ نماینده فرهنگستان علوم؛
۴/ نماینده فرهنگستان زبان و ادب فارسی؛
۵/ نماینده فرهنگستان هنر؛
۶/ نماینده وزارت کشور؛
    7. نماینده وزارت آموزش و پرورش؛
۸/ نماینده سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران؛
۹/ نماینده سازمان تبلیغات اسلامی؛
۱۰/ نماینده ستاد عالی هماهنگی و نظارت بر کانون­های فرهنگی و هنری مساجد؛
۱۱/ نماینده مرکز مدیریت حوزه­ های علمیه برادران؛
۱۲/ نماینده مرکز مدیریت حوزه­ های علمیه خواهران؛
۱۳/ نماینده انجمن آثار و مفاخر فرهنگی؛
۱۴/ نماینده شورای مرکز تقویم دانشگاه تهران؛
۱۵/ نماینده شورای فرهنگی – اجتماعی زنان؛
۱۶/ مدیرکل دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی.
تبصره ۱: برحسب مورد و ضرورت و تشخیص رییس کمیسیون، نماینده دستگاه پیشنهاد دهنده و نمایندگان سایر سازمان­ها، نهادها، صنوف و استان­ها بدون حق رأی دعوت می‌شوند.
ماده ۸: دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی، نتایج بررسی کارشناسی و مشورتی مناسبت­های پیشنهادی توسط کمیسیون را برای تصویب به شورای فرهنگ عمومی ارایه خواهد داد.
ماده ۹: شورای فرهنگ عمومی موظف است روزها و مناسبت­های سال آتی را حداکثر تا قبل از پایان خرداد ماه بررسی و تصویب نماید.
ماده ۱۰: در پایان خرداد ماه هر سال، دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی، روزها و مناسبت­های تصویب شده برای سال بعد را برای تأیید به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارایه خواهد کرد.
ماده ۱۱: دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی موظف است روزها و مناسبت­ هایی را که تا پایان تیرماه هر سال در شورای عالی انقلاب فرهنگی تأیید شده است، برای درج در تقویم و مراجع مربوط ابلاغ نماید.
ماده ۱۲: در جهت بزرگداشت روزها و مناسبت‌های ملی، وزارتخانه­ ها، سازمان­ها و نهادهای ذی­ربط موظف به برنامه‌ریزی و مشارکت در فعالیت‌های مربوط به آن روز یا مناسبت هستند.
ماده ۱۳: کلیه وزارتخانه­ ها، سازمان­ها، نهادها، صنوف، مناطق و استان­هایی که دارای روز خاص هستند، موظف­ اند زمینه مناسب اطلاع ­رسانی و معرفی­ روز نام­گذاری­ شده ­و حسن ­استفاده ­از این­ روز را با همکاری ­رسانه ­های­ گروهی ­و دستگاه­های اطلاع­رسانی و تبلیغی کشور فراهم آورند.
ماده ۱۴: وزارتخانه ­ها، سازمان­ها، نهادها، صنوف و استان­های مرتبط موظف هستند گزارش عملکرد و برنامه ­های انجام شده در ارتباط با مناسبت خاص را هر ساله به دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی ارایه نمایند. دبیرخانه ضمن بررسی، در صورتی که گزارش­ها را متناسب با اهداف اعلام شده نداند ابتدا از طریق تذکر کتبی موضوع را به دستگاه­ مورد نظر اعلام و چنانچه ترتیب اثری داده نشود، برای تجدید نظر در نام­گذاری آن روز به کمیسیون ارجاع خواهد کرد، تا کمیسیون نسبت به تصمیم­گیری در مورد ارایه پیشنهاد تلفیق و یا حذف روز مصوب، به شورای فرهنگ عمومی اقدام نماید.
ماده ۱۵: رسانه­ های جمعی مجاز به تبلیغ و معرفی روزهای غیرمصوب نیستند و در صورت تخلف به مراجع قانونی معرفی خواهند شد.
ماده ۱۶: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که تقویم منتشر می­کنند، موظف به درج مناسبت­های مصوب شورای فرهنگ عمومی می­باشند.
ماده ۱۷: این دستورالعمل مشتمل بر یک مقدمه و ۱۷ ماده و یک تبصره در جلسه ۵۴۰ مورخ ۲۳/۹/۱۳۸۹ شورای فرهنگ عمومی به تصویب رسید.