آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هشتادمصوبات سال 1389اصلاح ترکیب برخی از اعضای شورای فرهنگ عمومی در ماده 2 آیین نامه شورا