آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هشتادمصوبات سال 1389مصوبه «تأیید انتخاب دو عضو حقیقی شورای فرهنگ عمومی»

مصوبه «تأیید انتخاب دو عضو حقیقی شورای فرهنگ عمومی»

مصوبه «تأیید انتخاب دو عضو حقیقی شورای فرهنگ عمومی»
مصوب جلسه ۶۶۹ مورخ ۸۹/۶/۲۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۶۶۹ مورخ ۸۹/۶/۲۳ ، بنا به پیشنهادهای مورخ ۸۸/۱۲/۱ و ۸۹/۱/۲۸ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس شورای فرهنگ عمومی، تصویب نمود:
« - آقایان دکتر ابراهیم فیاض و مهدی فضائلی با استناد به ماده ۲ آیین نامه شورای فرهنگ عمومی به عنوان دو عضو حقیقی شورای فرهنگ عمومی انتخاب می شوند.