آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هشتادمصوبات سال 1389مصوبه «الحاق یک بند جدید به ماده ۲ آیین نامه شورای فرهنگ عمومی

مصوبه «الحاق یک بند جدید به ماده ۲ آیین نامه شورای فرهنگ عمومی

 
مصوبه «الحاق یک بند جدید به ماده ۲ آیین نامه شورای فرهنگ عمومی»
(مصوب جلسه ۳۹۸ مورخ 20/3/76 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
مصوب جلسه ۶۲۲ مورخ 21/2/89 شورای عالی انقلاب فرهنگی
 
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۶۶۲ مورخ ۸۹/۲/۲۱ و براساس پیشنهاد مورخ ۸۸/۱۰/۱ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مصوبه «الحاق یک بند جدید به ماده ۲ آیین نامه شورای فرهنگ عمومی (مصوب جلسه ۳۹۸ مورخ ۷۶/۳/۲۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی)» را به شرح ذیل، تصویب نمود:
« - فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا معاون ذیربط وی».