آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هشتادمصوبات سال 1389ماده واحده اصلاح و تکمیل عنوان روز 26 آذر «روز حمل و نقل و رانندگان» در مناسبتهای مندرج در ضمیمه تقویم رسمی کشور برای سال 1390 هجری شمسی

ماده واحده اصلاح و تکمیل عنوان روز 26 آذر «روز حمل و نقل و رانندگان» در مناسبتهای مندرج در ضمیمه تقویم رسمی کشور برای سال 1390 هجری شمسی

 
ماده واحده «اصلاح و تکمیل عنوان روز ۶ آذر در مناسبتهای مندرج در ضمیمه تقویم رسمی کشور برای سال ۱۳۹۰ هجری شمسی (مصوب ۸۹/۵/۲۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی)» که در جلسه ۶۸۰ مورخ ۸۹/۱۰/۲۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می شود:
«ماده واحده - عنوان روز ۲۶ آذر در مناسبتهای مندرج در ضمیمه تقویم رسمی کشور برای سال ۱۳۹۰ هجری شمسی از عبارت «روز حمل و نقل» به عنوان «روز حمل و نقل و رانندگان» اصلاح و تکمیل می شود.