آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هشتادمصوبات سال 1389ماده واحده «اصلاح و تکمیل آیین نامه نحوه نامگذاری روزها و مناسبتهای خاص»

ماده واحده «اصلاح و تکمیل آیین نامه نحوه نامگذاری روزها و مناسبتهای خاص»

ماده واحده «اصلاح و تکمیل آیین نامه نحوه نامگذاری روزها و مناسبتهای خاص»
مصوب جلسه ۶۶۸ مورخ ۸۹/۵/۲۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۶۶۸ مورخ ۸۹/۵/۲۶ ، ماده واحده « اصلاح و تکمیل آیین نامه نحوه نامگذاری روزها و مناسبت های خاص (مصوب جلسه ۶۴۸ مورخ ۸۸/۶/۲۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی )» را به شرح ذیل ، تصویب نمود:
«ماده واحده - به شورای فرهنگ عمومی اجازه داده می شود، دستورالعمل اجرایی آیین نامه «نحوه نامگذاری روزها و مناسبت های خاص» را تهیه و به استناد آن و مفاد آیین نامه مذکور عمل نماید.»