آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هشتادمصوبات سال 1389انتخاب دبیر شورای فرهنگ عمومی به عنوان عضو هیأت امنای بنیاد سید جمال الدین اسدآبادی

انتخاب دبیر شورای فرهنگ عمومی به عنوان عضو هیأت امنای بنیاد سید جمال الدین اسدآبادی

(مصوب جلسه ۵۳۸ مورخ ۸۹/۸/۱۱ شورای فرهنگ عمومی)
به استناد بند ۵ ماده ۹ «اساسنامه بنیاد غیردولتی و غیرانتفاعی علمی، فرهنگی و اجتماعی سید جمال الدین اسدآبادی» و بنا به تصویب اعضای شورای فرهنگ عمومی در جلسه ۵۳۸ مورخ ۱۱/۸/۸۹ شورا، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور به عنوان عضو هیأت امنای بنیاد سید جمال الدین اسدآبادی انتخاب و معرفی می شود.