آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هشتادمصوبات سال 1380بررسی ایام پیشنهادی برای درج در تقویم سال 1381 و 1382


بررسی ایام پیشنهادی برای درج در تقویم سال 1381 و 1382

مصوب جلسه 343 و 345 مورخ 80/7/17 و 80/10/25 شورای فرهنگ عمومی

 

    موضوع «بررسی ایام پیشنهادی برای درج در تقویم سال 1381 و 1382» و گزارش کمیته موقت بررسی روزهای نامگذاری شده در تقویم مطرح گردید و جمع‌بندی نظر شورای فرهنگ عمومی به شرح ذیل قرار گرفت:

     1 ـ مناسبت‌های تقویم مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1380 مبنای فعالیت‌های تقویم سال 1381 قرار گیرد.

     2 ـ پیشنهادهای جدید برای نامگذاری در کمیسیون نامگذاری مطرح و این کمیسیون وضعیت نامگذاری ایام را به صورت کامل مرور و نتایج را برای سال 1382 و برای تصویب به شورای فرهنگ عمومی اعلام نماید.

     3 ـ مناسبت‌های بزرگداشت مفاخر از آن جمله بزرگداشت روز حافظ، سعدی و ... تأثیر بسیار مثبتی در پی داشته است و ادامه نامگذاری در این حوزه قابل بررسی است.

     4 ـ کمیسیون نامگذاری روزهای خاص، ایامی را پیشنهاد ‌کند که بتواند حرکت فرهنگی در جامعه ایجاد کند.

     5 ـ در حوزه نامگذاری ایام برای مفاخر و مشاهیر مناسبت‌های جدید اضافه شود و این مناسبت‌ها می‌تواند به صورت دوره‌ای برگزار گردد.

     6 ـ در پایان مقرر شد که کمیسیون نامگذاری ایام نسبت به بازنگری مناسبت‌های تقویم اقدام و به منظور نهایی شدن مناسبت‌های تقویم در سال 82 گزارش بررسی را تا آخر تیرماه 1381 به شورای فرهنگ عمومی ارسال نماید.

 

اداره کل دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی