آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هشتادمصوبات سال 1380آیین‌نامه اجرایی نحوه انتخاب خادمان نمونه فرهنگ عمومی

 

 

آیین‌نامه اجرایی نحوه انتخاب خادمان نمونه فرهنگ عمومی

مصوب جلسه 345 مورخ 80/10/25

 

     برای اجرای تبصره 3 ماده 4 آیین‌نامه انتخاب خادمان نمونة فرهنگ عمومی، مصوب جلسه 455 مورخ 78/10/14 شورای عالی انقلاب فرهنگی، آیین‌نامه اجرایی آن به شرح ذیل است:

ماده 1 ـ برای انتخاب خادمان نمونه فرهنگ عمومی هیأت داوران متشکل از دو گروه مرکزی و استانی تشکیل خواهد شد.

تبصره 1 ـ هیأت داوران مرکزی متشکل از چهارنفر از اعضای شورای فرهنگ عمومی و سه نفر از شخصیت‌های فرهنگی (حتی‌الامکان از بین خادمان نمونه فرهنگ عمومی سال‌های قبل) با معرفی دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی و تأیید شورای فرهنگ عمومی است.

تبصره 2 ـ هیأت داوران در مراکز استان‌ها متشکل از چهار نفر از اعضای شورای فرهنگ عمومی استان و سه نفر از شخصیت‌های فرهنگی (حتی‌الامکان از بین خادمان نمونه فرهنگ عمومی سال‌های قبل) با معرفی دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان و تأیید شورای فرهنگ عمومی استان می‌باشد.

تبصره 3 ـ هیأت داوران مرکزی و استانی اشخاص حقیقی و حقوقی را که بالاترین امتیاز لازم را بر اساس آیین‌نامه مربوط کسب نمایند انتخاب و به عنوان خادمان نمونه فرهنگ عمومی در کشور به شورای فرهنگ عمومی کشور و در استان به شورای فرهنگ عمومی استان معرفی خواهند کرد.

تبصره 4 ـ خادمان نمونه فرهنگ عمومی کشوری از بین خادمان نمونه فرهنگ عمومی استان‌ها انتخاب می‌شوند.

ماده 2 ـ شورای فرهنگ عمومی کشور و استان‌ها، سالانه فرم‌های پیشنهاد خادمان نمونه فرهنگ عمومی را برای اشخاص حقوقی (مؤسسات، انجمن‌ها، نهادها و دستگاه‌ها) ارسال خواهند نمود و پیشنهادات رسیده برای بررسی در اختیار هیأت داوران قرار گیرد.

ماده 3 ـ هیأت داوران استانی در شش ماهه اول سال و هیأت داوران مرکزی در شش ماهه دوم سال با برگزاری هر ماه یک جلسه برای انتخاب خادمان نمونه فرهنگ عمومی اقدام خواهند کرد.

ماده 4 ـ شورای فرهنگ عمومی استان اشخاص منتخب از سوی هیأت داوران را هر سال طی مراسم عمومی به حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس شورای فرهنگ عمومی به عنوان خادمان نمونه فرهنگ عمومی استان به مردم معرفی خواهد کرد.

ماده 5 ـ هیأت داوران استانی بنا به تأیید شورای فرهنگ عمومی برای استان برای معرفی اشخاص منتخب به عنوان خادمان نمونه فرهنگ عمومی کشوری، لازم است پرونده، مستندات و آثار مربوط به اشخاص منتخب را پس از شش ماه اول هر سال به دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور ارسال نمایند.

ماده 6 ـ خادمان نمونه فرهنگ عمومی کشور در اسفندماه هر سال، طی مراسم عمومی با حضور رییس جمهوری و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی از سوی شورای فرهنگ عمومی کشور به مردم معرفی خواهند شد.

ماده 7 ـ تعیین چگونگی تقدیر از خادمان نمونه فرهنگ عمومی در استان‌ها به عهده شورای فرهنگ عمومی استان و کشوری به عهده شورای فرهنگ عمومی کشور می‌باشد.

ماده 8 ـ دبیری هیأت داوران و مسؤولیت انجام امور اجرایی انتخاب خادمان نمونه فرهنگ عمومی کشور با مدیرکل دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور می‌باشد.

ماده 9  ـ این آیین‌نامه در 9 ماده و 4 تبصره در سیصد و چهل و پنجمین جلسه مورخ 25/10/1380 شورای فرهنگ عمومی کشور به تصویب رسید که پس از ابلاغ لازم‌الاجراست.

 

فرم مشخصات خادمان نمونه فرهنگ عمومی

شورای فرهنگ عمومی ......

برابر آیین‌نامه مصوب جلسه 455 مورخ 78/10/14 شورای عالی انقلاب فرهنگی

خانم / آقای                                    به عنوان شخص حقیقی       شخص حقوقی       با توجه به محور ذیل پیشنهاد می‌شود.

الف ـ تفکر و برنامه‌ریزی

 ارائه طرح‌های مناسب برای تببین، ارتقا و تعمیق تدین در فرهنگ عمومی

 تحقیق پیرامون دانش فرهنگی و ارائه طرح و گسترش مبانی نظری مربوط به فرهنگ عمومی

 تلاش در جهت شناخت مسائل و موضوعات فرهنگ عمومی جامعه و ارائه راه‌حل‌های منطقی.

ب ـ اجرا ومدیریتی

 تلاش و خدمت صادقانه در جهت ارتقای سطوح فرهنگ عمومی جامعه

 توسعه و گسترش فعالیت‌های مربوط به فرهنگ عمومی

 استفاده مناسب از امکانات و اجرای برنامه‌های موفق و ممارست و تلاش چشمگیر در اصلاح فرهنگ عمومی

 اشاعه فرهنگ غنی اسلامی ـ ایرانی و پیرایش جامعه از فرهنگ منحط.

ج ـ آثار

 ارائه آثارارزشمند فرهنگی و هنری و کوشش در زمینه‌های مربوط به فرهنگ عمومی

 مطالعات و تحقیقاتی که منشاء تغییر و تحول فرهنگی باشد.

اشخاص حقیقی و یا حقوقی که در سایر حوزه‌های مؤثر بر فرهنگ عمومی فعالیت می‌کنند، چنانچه در اصلاح و ارتقای فرهنگ عمومی جامعه مؤثر باشند، مشمول این آیین‌نامه می‌شوند.

 

سوابق اجرایی ، علمی، فرهنگی ، سیاسی :

موارد پیوست برای مزید اطلاع می‌باشد:

1 ـ

2 ـ

مشخصات پیشنهاد دهنده:

نام سازمان، دستگاه یا نهاد........................

نام تکمیل کننده فرم...............................

نام تأیید کننده فرم................................