آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هشتادمصوبات سال 1380اولویت بندی دستور جلسات شورا براساس نظرات اعضا

 

 

اولویت‌بندی دستور جلسات شورا بر اساس نظرات اعضاء

مصوب جلسه 343 مورخ 80/7/17 شورای فرهنگ عمومی

 

    موضوع «اولویت‌بندی دستور جلسات شورا براساس نظرات اعضاء» مطرح گردید و پس از بحث و بررسی مقرر شد:

    موضوعات دستور جلسات براساس وظایف دستگاه‌ها به دستگاه‌ها و سازمان‌ها محول شود تا گزارش و اطلاعات تنظیم شده توسط این دستگاه‌ها در شورای فرهنگ عمومی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. همچنین مقرر گردید دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی موضوعات دستور جلسات را براساس منابع و اطلاعات موجود اولویت‌بندی نماید.

     1 ـ دستگاه‌ها و سازمان‌های عضو شورا به صورت سالانه دستور جلسات پیشنهادی را به دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی پیشنهاد نمایند و دبیرخانه نسبت به جمع‌بندی و ارائه آن به شورا برای هر گونه تصمیم‌گیری لازم اقدام نماید.

     2 ـ موضوعات مورد تأیید شورای فرهنگ عمومی براساس وظایف دستگاه‌ها و سازمان‌های عضو شورا به هر یک محول شود و اعضاء موظف‌اند نسبت به کارشناسی و تهیه گزارش بررسی اقدام و نتیجه را به شورای فرهنگ عمومی اعلام نمایند.

     3 ـ دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی نسبت به اولویت‌بندی دستور جلسات اقدام و با توجه به اولویت موضوع و گزارش ارسالی دستگاه‌ها آن را در دستور جلسه شورا قرار دهد.

     4 ـ دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی در مواردی که موضوعی به دستگاه‌ها و سازمان‌های عضو شورا محول نشده است و موضوع اقتضاء نماید نسبت به انجام امور کارشناسی و تهیه گزارش بررسی اقدام نماید.

اداره کل دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی