آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هفتادمصوبات سال 1376آیین‌نامه‌ اجرایی‌ نظارت‌ بر نامگذاری‌ اماکن‌


آیین‌نامه‌ اجرایی‌ نظارت‌ بر نامگذاری‌ اماکن‌

مصوب‌ 1376/10/15

 

     ‌در اجرای‌ مادة‌ سوم‌ «آیین‌نامه‌ نامگذاری‌ شهرها، خیابانها، اماکن‌ و مؤ‌سسات‌ عمومی» مصوب‌ جلسة‌ مورخ‌ 75/9/6 شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی، که‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ را «مرجع‌ نظارت» تعیین‌ کرده‌ است، موارد زیر برای‌ کلیة‌ دستگاههای‌ ذیربط‌ لازم‌الاجرا است:

ماده‌ 1: از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ آیین‌نامه، «گروه‌ نظارت‌ بر نامگذاری‌ اماکن» از دو گروه، گروه‌ اول‌ مرکزی‌ و گروه‌ دوم‌ ویژه‌ استان‌ها  تشکیل‌ می‌گردد:

الف) اعضاءی‌ گروه‌ مرکزی‌ نظارت‌ بر نامگذاری‌ اماکن‌ متشکل‌اند از:

ـ  معاونت‌ عمرانی‌ وزارت‌ کشور(رئیس‌ شورا)

 ـ یک‌ نفر از اعضاءی‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ صاحبنظر در حوزة‌ دینی‌ و فرهنگی‌ به‌ انتخاب‌ شورا و حکم‌ رئیس‌ شورا

ـ  یک‌ نفر از اساتید برجسته‌ تاریخ‌ و تمدن‌ و فرهنگ‌ به‌ پیشنهاد انجمن‌ آثار و مفاخر فرهنگی‌ و تصویب‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌

ـ  دو نفر از اعضاءی‌ فرهنگستان‌ زبان‌ و ادب‌ فارسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ به‌ انتخاب‌ فرهنگستان‌ و معرفی‌ رئیس‌ فرهنگستان‌ و حکم‌ رئیس‌ شورا

ـ  نماینده‌ وزیر فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ از سازمان‌ میراث‌ فرهنگی‌

ـ  نمایندة‌ شهردار تهران‌

ـ  نماینده‌ بنیاد شهید انقلاب‌ اسلامی‌

تبصره‌ 1 ـ نمایندة‌ وزارت‌ امور خارجه، در جلساتی‌ که‌ مربوط‌ به‌ اجرای‌ بند 7 مادة‌ اول‌ آیین‌نامه‌ نامگذاری‌ تشکیل‌ می‌شود، به‌ عنوان‌ عضو اصلی، شرکت‌ خواهد کرد.

ب) اعضاءی‌ گروه‌ نظارت‌ بر نامگذاری‌ اماکن‌ ـ  ویژه‌ استان‌ها  متشکل‌اند از:

ـ  معاونت‌ عمرانی‌ استاندار(رئیس‌ شورا)

 ـ  شهردار مرکز استان‌

ـ  مدیرکل‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ استان‌

ـ  شهردار و فرماندارشهری‌ که‌نامگذاری‌مکانی‌درآنجا دردستور جلسة‌ گروه‌ قرار گرفته‌است.

ـ  دو تن‌ از فرهیختگان‌ در زمینة‌ فرهنگ‌ و ادب‌ فارسی‌ در استان، به‌ معرفی‌ گروه‌ نظارت‌ بر نامگذاری‌ و حکم‌ استاندار

ـ  مدیر کل‌ بنیاد شهید استان‌

تبصره‌ 2 ـ «گروه‌ مرکزی‌ نظارت‌ بر نامگذاری‌ اماکن» علاوه‌ بر انجام‌ مأموریت‌های‌ خود، مرجع‌ مشاوره‌ و رسیدگی‌ به‌ مشکلات‌ و ابهامات‌ «گروه‌ نظارت‌ بر نامگذاری استان‌ها » است. گروه‌ نظارت‌ بر نامگذاری‌ استان‌ها  موظف‌ است‌ هر سه‌ ماه‌ گزارش‌ عملکرد خود را برای‌ گروه‌ اول‌ تهیه، تدوین‌ و ارسال‌ نماید.

ماده‌ 2: گروه‌ مرکزی‌ نظارت‌ بر نامگذاری‌ موظف‌ است‌ سه‌ ماه‌ پس‌ از تشکیل، ضوابط‌ اجرایی‌ و معیارهای‌ لازم‌ برای‌ اجرای‌ بندهای‌ 10 گانه‌ ماده‌ اول‌ آیین‌نامة‌ نامگذاری‌ را تدوین‌ و برای‌ تصویب‌ به‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ ارائه‌ کند.

     ‌این‌ ضوابط‌ پس‌ از تصویب‌ به‌ کلیه‌ دستگاههای‌ اجرایی‌ و نظارتی‌ اعلام‌ و ابلاغ‌ خواهد شد.

ماده‌ 3: گروه‌ نظارت‌ بر نامگذاری‌ اماکن‌ چه‌ در مرکز و چه‌ در استان‌ها ، حداقل‌ یک‌ بار در ماه‌ جلسه‌ خواهد داشت‌ و موارد ذیل‌ را بررسی‌ می‌کند.

1 ـ بررسی‌وپیشنهادهای‌دستگاهها، مؤ‌سسات‌واشخاص‌حقیقی‌وحقوقی‌برای‌ نامگذاری‌ اماکن‌

2 ـ اظهار نظر دربارة‌ عملکرد شهرداری‌ها و مؤ‌سسات‌ عمومی‌ و خصوصی‌ برای‌ نامهای‌ تعیین‌ شدة‌ اماکن‌ جدید و اجرای‌ آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های‌ مصوب‌

3 ـ بررسی‌ مستمر گزارش‌ دستگاههای‌ مسئول‌ به‌ ویژه‌ شهرداری‌های‌ کشور(از طریق‌ طرح‌ گزارش‌ عملکرد گروه‌ نظارت‌ بر نامگذاری‌ در استان‌ها ) دربارة‌ انگیزة‌ تغییر نام‌ فعلی‌ اماکن‌ و دلایل‌ نامگذاری‌ جدید برای‌ آنها

ماده‌ 4: گروه‌ مرکزی‌ نظارت‌ بر نامگذاری‌ اماکن‌ شیوه‌نامة‌ اجرای‌ بند 10 ماده‌ اول‌ را بر اساس‌ ضوابط‌ مصوب‌ تدوین‌ و برای‌ تصویب‌ به‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی، گزارش‌ خواهد کرد.

ماده‌ 5:«گروه‌ مرکزی‌ نظارت‌ بر نامگذاری‌ اماکن» با هماهنگی‌ رسانه‌های‌ عمومی‌ به‌ ویژه‌ صدا و سیما و مطبوعات‌ برای‌ مشارکت‌ و همکاری‌ در زمینه‌های‌ زیر به‌ شیوة‌ مناسب‌ اقدام‌ کند:

1 ـ تولید برنامه‌ها و تدوین‌ مقاله‌ها و گزارشهای‌ تبلیغی‌ دربارة‌ ضرورت‌ اجرای‌ مصوبات‌ شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ و شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌

2 ـ بررسی‌ و تهیه‌ گزارش‌ از نامهای‌ فعلی‌ اماکن‌ و مناسب‌ یا نامناسب‌ بودن‌ آنها

3 ـ معرفی‌ و اعلام‌ نامها و عناوین‌ جدید اماکن‌ در رسانه‌های‌ سراسری، منطقه‌ای‌ و محلی‌ برای‌ آگاهی‌ مردم‌ با گفتن‌ دلایل‌ و انگیزه‌های‌ نامگذاری‌

ماده‌ 6: فرهنگستان‌ زبان‌ و ادب‌ فارسی، دانشگاههای‌ کشور، انجمنهای‌ علمی، ادبی، هنری‌ و سایر دستگاههای‌ مسئول‌ در کشور می‌توانند نام‌ها و عناوین‌ پیشنهادی‌ خود را که‌ با آیین‌نامة‌ نامگذاری، مصوب‌ شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی(مواد اول‌ و دوم) همگون‌ و همسو است‌ از طریق‌ «گروه‌ مرکزی‌ نظارت‌ بر نامگذاری‌ اماکن» به‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ اعلام‌ کنند تا در نامگذاری‌ها استفاده‌ شود.

تبصره‌3 ـ «گروه‌ مرکزی‌ نظارت‌ بر نامگذاری‌ اماکن» تلاش‌ می‌کند هرچه‌ سریع‌تر و با همکاری‌ دستگاههای‌ مسئول، بانک‌ اطلاعات‌ نام‌های‌ موجود و پیشنهادی‌ را که‌ دارای‌ اطلاعات‌ جامع‌ دربارة‌ نام‌ها و ویژگیهای‌ آنها، نوع‌ مکان‌ و نشانی‌ آنها باشد، ایجاد کند.

ماده‌ 7: «گروه‌ مرکزی‌ نظارت‌ بر نامگذاری‌ اماکن» مکلف‌ است‌ هر سه‌ ماه‌ یک‌ بار، گزارش‌ کاملی‌ از پیشنهادها، توصیه‌ها، نام‌های‌ جدید اماکن‌ مهم‌ عمومی‌ و نام‌های‌ کنونی‌ آنها، به‌ همراه‌ ارزیابی‌ خود، به‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ تقدیم‌ کند.

     ‌این‌ گزارش‌ها، پایه‌ و مستند اطلاعاتی‌ تدوین‌ گزارش‌ منظور بند2 ماده‌ سوم‌ آیین‌نامه‌ نامگذاری‌ خواهد بود.

ماده‌ 8: این‌ آیین‌نامه‌ در 8 ماده‌ و سه‌ تبصره‌ در دویست‌ و هشتاد و دومین‌ جلسة‌ مورخ‌ 76/4/9 به‌ تصویب‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ رسید و در تاریخ‌ 76/10/15 در دویست‌ و هشتاد و هفتمین‌ جلسه‌ اصلاحات‌ لازم‌ انجام‌ گرفت، که‌ از تاریخ‌ تصویب، قابل‌ اجرا است.* 


 این آیین‌نامه با «قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری» و «قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شورای اسلامی شهر» مصوب مجلس شورای اسلامی تداخل دارد، لذا برای بررسی مجدد در دستور کار شورای فرهنگ عمومی قرار گرفته است.