آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هفتادمصوبات سال 1376بیانیة‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ در آستانة‌ شروع‌ ‌تبلیغات‌ رسمی‌انتخابات‌ هفتمین‌ دورة‌ ریاست‌ جمهوری‌

بیانیة‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ در آستانة‌ شروع‌ ‌تبلیغات‌ رسمی‌انتخابات‌ هفتمین‌ دورة‌ ریاست‌ جمهوری‌

 

 

بیانیة‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ در آستانة‌ شروع‌ ‌تبلیغات‌ رسمی‌انتخابات‌ هفتمین‌ دورة‌ ریاست‌ جمهوری‌

مصوب‌ جلسه 278 مورخ  1375/2/15 شورای فرهنگ عمومی

 

      ‌رهنمودهای‌ حکیمانه‌ رهبر معظم‌ انقلاب‌ در عیدالاعیاد، عید غدیر، بنیادهای‌ بدیع‌ برای‌ درک‌ مفهوم‌ انتخابات‌ در نظام‌ ولایی‌ پیش‌ روی‌ اهل‌ فرهنگ‌ نهاد.

      ‌اشاره‌ به‌ مضمون‌ ویژه‌ غدیر که‌ بر باور الهی‌ بودن‌ ادارة‌ امور بشر استوار است‌ و تشریح‌ عارفانة‌ معنای‌ ولایت‌ و پیوستگی‌ خود جوش‌ و متقابل‌ میان‌ مردم‌ و ولی‌ امر، فلسفة‌ سیاسی‌ را آشکار می‌سازد که‌ تبعیت‌ سیاسی‌ و مشارکت‌ اجتماعی‌ را در بستری‌ از همکاری‌  و اتصال‌ معنوی‌ معنی‌ می‌بخشد.

  رهنمودهای‌ مقام‌ معظم‌ رهبری، شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ را که‌ پیش‌ از این‌ بر اهمیت‌ فرهنگی‌ انتخابات‌ تأکید و توجه‌ دست‌اندرکاران‌ فرهنگ‌ و رسانه‌های‌ کشور را به‌ این‌ نکته‌ جلب‌ نموده‌ بود، بر آن‌ داشت‌ که، اهمیت‌ تاریخی‌ انتخابات‌ ریاست‌ جمهوری‌ را در شکل‌گیری‌ تصور عمومی‌ نسبت‌ به‌ نظام‌ مشارکت‌ مردم‌ به‌ مثابة‌ یکی‌ از نگرشهای‌ اصلی‌ در هدایت‌ فرهنگ‌ عمومی، یادآوری‌ کند و برخی‌ نکات‌ را دربارة‌ تبلیغات‌ انتخاباتی‌ خاطرنشان‌ سازد.

1 ـ انتخابات‌ به‌ عنوان‌ آزمایشی‌ عظیم‌ برای‌ ملت‌ ایران، صرف‌ نظر از نتیجه‌ آن، باید مظهر نظام‌ ولایی‌ و عامل‌ اتصال‌ و پیوند معنوی‌ مردم‌ و نظام‌ تلقی‌ شود. ضروری‌ است‌ از اظهار نظر و رفتاری‌ که‌ این‌ فضای‌ معنوی‌ را مخدوش‌ سازد، خودداری‌ گردد. تأکید مقام‌ معظم‌ رهبری‌ بر صلاحیت‌ نامزدهایی‌ که‌ وارد عرصة‌ انتخابات‌ شده‌اند، اهمیت‌ این‌ امر را دوچندان‌ می‌سازد.

2 ـ حقیقت‌ نظام‌ ولایی، ارتباط‌ با مردم‌ است‌ که‌ این‌ ارتباط‌ مبین‌ امید و نشاط‌ جامعه‌ در سازندگی‌ کشور است‌ و شور و حال‌ انتخابات‌ بر این‌ امید و نشاط‌ افزوده‌ است. از این‌ رو لازم‌ است‌ فعالان‌ عرصة‌ انتخابات‌ حفظ‌ و تداوم‌ این‌ روحیه‌ را وظیفة‌ خود بدانند و از ایجاد یأس، شک‌ و دودلی‌ ناشی‌ از شایعات‌ و فعالیتهای‌ انتخاباتی‌ غیرموجه، و متهم‌ کردن‌ یکدیگر به‌ اوصافی‌ که‌ تصویر کلی‌ انتخابات‌ را مخدوش‌ می‌سازد، بپرهیزند.

3 ـ باید از مطرح‌ کردن‌ هر گونه‌ شبهه‌ای‌ که‌ به‌ تبلیغات‌ دشمن‌ مبنی‌ بر جدایی‌ انتخاب‌ شوندگان‌ از مردم‌ و پیدایش‌ یک‌ طبقة‌ جدید دامن‌ می‌زند، خودداری‌ شود. لازمة‌ این‌ امر احساس‌ مسئولیت‌ و سخت‌گیری‌ نسبت‌ به‌ هر گونه‌ بهره‌ برداری‌ و استفادة‌ شخصی، گروهی‌ و جناحی‌ از اموال‌ عمومی‌ و بیت‌المال‌ است. تبلیغات‌ انتخاباتی، به‌ روشنی‌ باید از شائبة‌ استفاده‌ از اموال‌ عمومی، مقام‌ و منصب‌ در نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ و حمایت‌ حکومتی‌ و استفاده‌ از رسانه‌های‌ جمعی‌ بخش‌ عمومی‌ به‌ دور باشد و تحکیم‌ پیوند و علقة‌ مردم‌ و حفظ‌ اعتماد عمومی‌ به‌ مثابة‌ عامل‌ اعتبار و قدرت‌ نظام، باید معیار رفتار انتخاباتی‌ دانسته‌ شود.

4 ـ قطعاً‌ نامزدهای‌ تأیید شدة‌ شورای‌ نگهبان‌ بر این‌ نکته‌ اشتراک‌ نظر دارند که‌ توجه‌ به‌ اصل‌ انتخابات‌ و مشارکت‌ همه‌ جانبه‌ و گستردة‌ مردم، مقدم‌ بر انتخاب‌  هریک‌ از نامزدهاست،هدف‌ اصلی‌ تبلیغات‌ انتخاباتی‌ در مرتبه‌ اول، باید افزودن‌ بر مشارکت‌ مردم‌ و اطمینان‌ بخشیدن‌ به‌ آنان‌ نسبت‌ به‌ سلامت‌ انتخابات‌ و امانت‌داری‌ برگزار کنندگان‌ و نظارت‌ کنندگان‌ بر انتخابات‌ باشد.

5 ـ لازم‌ است‌ دستگاههای‌ فرهنگی‌ و تبلیغاتی‌ رسمی‌ و رسانه‌ها پیرو بیانیة‌ مقام‌ معظم‌ رهبری‌ از فعالیتهایی‌ که‌ به‌ نحوی‌ شائبة‌ جانبداری‌ آنها از یک‌ نامزد خاص‌ را ایجاد کند، خودداری‌ ورزیده‌ و از ایجاد شبهه‌ عدم‌ بی‌طرفی‌ اجتناب‌ کنند.

6 ـ با توجه‌ به‌ تاکید مقام‌ معظم‌ رهبری‌ بر صلاحیت‌ نامزدهایی‌ که‌ وارد عرصة‌ انتخابات‌ شده‌اند؛ هر گونه‌ توهین‌ و تعرض‌ به‌ این‌ سرمایه‌های‌ نظام، خلاف‌ مصلحت‌ و حفظ‌ حرمت‌ آنها واجب‌ است. از این‌ رو لازم‌ است‌ که‌ در فعالیتهای‌ تبلیغاتی‌ نامزدها و هواداران‌ آنها، به‌ این‌ نکتة‌ اساسی‌ توجه‌ داشته‌ باشند.

7 ـ شایسته‌ است‌ مسئولان‌ اجرایی‌ و نظارتی‌ انتخابات‌ از اعمال‌ نظر شخصی‌ در این‌ امر مهم‌ خودداری‌ نمایند و به‌ منظور حفظ‌ سلامت‌ انتخابات‌ رعایت‌ کمال‌ بی‌طرفی‌ را داشته‌ باشند.

    ‌این‌ بیانیه‌ در دویست‌ و هفتاد و هشتمین‌ جلسة‌ مورخ‌ 76/2/15 شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ تصویب‌ شد.