آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هفتادمصوبات سال 1376‌بیانیه‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ دربارة‌ حفظ‌ سلامت‌ فضای‌ انتخابات‌ هفتمین‌ دورة‌ ریاست‌ جمهوری‌

‌بیانیه‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ دربارة‌ حفظ‌ سلامت‌ فضای‌ انتخابات‌ هفتمین‌ دورة‌ ریاست‌ جمهوری‌

 

 

‌بیانیه‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ دربارة‌ حفظ‌ سلامت‌ فضای‌ انتخابات‌ هفتمین‌ دورة‌ ریاست‌ جمهوری‌

مصوب‌ جلسه مورخ  1376/2/8 شورای فرهنگ عمومی

 

     ‌در آستانة‌ برگزاری‌ هفتمین‌ دورة‌ انتخابات‌ ریاست‌ جمهوری‌ که‌ نشانة‌ دیگری‌ از تداوم‌ اقتدار نظام‌ مقدس‌ جمهوری‌ اسلامی‌ و حضور و حمایت‌ پیوسته‌ مردم‌ مسلمان‌ ایران‌ از نظام‌ ولایت‌ فقیه‌ است، شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ کشور، وظیفه‌ خود می‌داند، در حمایت‌ از رهنمودهای‌ مقام‌ معظم‌ رهبری‌ دربارة‌ انتخابات‌ و با توجه‌ به‌ اهمیت‌ فرهنگی‌ انتخابات‌ و پیامدهای‌ آن‌ در حفظ‌ نشاط‌ و شادابی‌ و مشارکت‌ همدلانة‌ آحاد مختلف‌ مردم‌ توجه‌ همگان‌ را به‌ موارد ذیل‌ جلب‌ نماید:

1 ـ انتخابات‌ شرایط‌ مناسبی‌ است‌ برای‌ تقویت‌ تفکر و تعقل‌ و قدرت‌ نقادی‌ و انتخاب‌ در عرصة‌ تلاش‌ و تعارض‌ افکار و انعطاف‌پذیری‌ در فهم‌ و درک‌ یکدیگر و فراگرد انتخابات‌ شرایطی‌ است‌ که‌ در آن‌ شرایط، جامعه‌ آمادگی‌ بروز و نمایان‌ ساختن‌ ارزشها و ضد ارزشها را می‌یابد و همواره‌ تأثیر مثبت‌ یا منفی‌ کوتاه‌ مدت‌ و دراز مدت‌ بر فرهنگ‌ جامعه‌ دارد، همچنین‌ نخبگان‌ فرهنگی‌ و اجتماعی‌ و سیاسی‌ کشور در جریان‌ انتخابات‌ می‌توانند در تفهیم‌ و تعمیق‌ ارزشها در فرهنگ‌ عمومی‌ مؤ‌ثر باشند و از ایجاد ضربات‌ فرهنگی‌ جبران‌ ناپذیر و نامطلوب‌ جلوگیری‌ نمایند. با توجه‌ به‌ اینکه‌ در فرهنگ‌ انتخابات‌ کشور توجه‌ به‌ گسترش‌ و تعمیق‌ مفاهیم‌ و مفاد اصول‌ سیاست‌ فرهنگی‌ کشور ضروری‌ است‌ و پاسداری‌ از ارزشهایی‌ همچون‌ احترام‌ به‌ حقوق‌ جامعه‌ و افراد، مشارکت‌ پذیری‌ مردم‌ در تصمیم‌گیری‌ سیاسی، احترام‌ به‌ حاکمیت‌ ملی‌ و حق‌ تعیین‌ سرنوشت‌ و استقلال‌ سیاسی، مقدم‌ داشتن‌ مصالح‌ جمعی‌ بر منافع‌ فردی، حفظ‌ حرمت‌ قانون‌ و گسترش‌ روحیة‌ قانون‌ پذیری، اعتلای‌ آرمانهای‌ فرهنگ‌ اسلامی، توجه‌ به‌ خصائص‌ اخلاقی‌ و فردی‌ انسانی،توجه‌ به‌ نظم‌ عمومی،افزایش‌ اعتماد عمومی‌ به‌ نظام‌ و روحانیت‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ توجه‌ ویژه‌ دست‌اندرکاران‌ فرهنگ‌ کشور را به‌ این‌ امر جلب‌ می‌نماید.

2 ـ انتساب‌ صریح‌ یا تلویحی‌ نامزدها به‌ مقام‌ معظم‌ رهبری‌ و اشاره‌ به‌ نظر خاص‌ ایشان‌ نسبت‌ به‌ هر یک‌ از نامزدها مغایر با تأکیدات‌ معظم‌له‌ در حفظ‌ و رعایت‌ شئونات‌ انتخابات‌ است.

3 ـ با توجه‌ به‌ اتفاق‌ نظر نامزدها بر مبانی‌ نظام‌ مقدس‌ جمهوری‌ اسلامی‌ و قانون‌ اساسی‌ حفظ‌ حرمت‌ فردی‌ و جلوگیری‌ از حمله‌ بر رقبای‌ انتخاباتی‌ مورد تأیید شورای‌ نگهبان‌ تحت‌ عناوینی‌ نظیر مخالف‌ نظام‌ و مخالف‌ ولایت‌ فقیه‌ و لیبرال‌ و مرتجع‌ خلاف‌ مصلحت‌ کشور است‌ و حفظ‌ اخلاق‌ انتخاباتی‌ و عدم‌ تخریب‌ شخصیتهای‌ نامزد انتخابات‌ توسط‌ هواداران‌ و ستادهای‌ انتخاباتی‌ باید از سوی‌ مسئولین‌ ستادها مورد تاکید قرار گیرد.

4 ـ فعالیت‌ اطلاع‌ رسانی‌ مناسب‌ در جهت‌ جلب‌ حمایت‌ و مشارکت‌ مردم، نباید تحت‌الشعاع‌ فعالیتهای‌ تبلیغاتی‌ و یک‌ جانبه‌ قرار گیرد.

5 ـ تضارب‌ آرا و نقد مواضع‌ فکری‌ متفاوت‌ نباید از طریق‌ حرکت‌های‌ احساساتی‌ و تند صورت‌ گیرد و جامعه‌ را دچار سرخوردگی‌ و تفرق‌ آرا نماید و به‌ ارزشها و هنجارهای‌ جامعه‌ ضربه‌ زده‌ شود و تاکید بر ارزشها و هنجارهای‌ مورد نظر هر فرد، گروه‌ یا دسته‌ باید برای‌ حفظ‌ ارزشهای‌ فرهنگی‌ اسلامی‌ باشد.

6 ـ از آنجا که‌ در زمان‌ انتخابات‌ ممکن‌ است‌ شعارهای‌ انتخاباتی‌ به‌ سوی‌ تاکید بر ارزشهای‌ مادی‌ گرایش‌ یابد و یا میزان‌ تاکید بر آن‌ افزایش‌ یابد، باید از طرح‌ شعارهای‌ خیال‌پردازانه‌ و غیر اصولی‌ که‌ به‌ انتظارات‌ غیرمنطقی‌ دامن‌ بزند، شدیداً‌ پرهیز شود و در طرح‌ شعارهای‌ انتخاباتی‌ به‌ مبانی‌ عقیدتی، ارزشی‌ و فرهنگی‌ اسلام‌ توجه‌ شود.

7 ـ طرح‌ مباحث‌ فرهنگی‌ انتخابات‌ می‌تواند به‌ مثابه‌ فصل‌ اشتراک‌ نامزدهای‌ انتخاباتی‌ به‌ منظور ترویج‌ فرهنگ‌ سالم‌ انتخابات‌ در دستور کار قرار گیرد.