آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هفتادمصوبات سال 1376بیانیة‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ دربارة‌ ارتباطات‌


بیانیة‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ دربارة‌ ارتباطات‌

مصوب‌ جلسه 286 شورای فرهنگ عمومی مورخ 1376/5/27

 

     ‌در دومین‌ گردهم‌آیی‌ سراسری‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ با توجه‌ به‌ نقش‌ و تأثیر عمیق‌ و گستردة‌ ارتباطات‌ در گسترش‌ و اصلاح‌ فرهنگ‌ عمومی‌ به‌ ویژه‌ در زمینة‌ هدایت‌ افکار عمومی‌ و رفتار اجتماعی، موارد زیر از سوی‌ گروه‌ کار ارتباطات‌ و فرهنگ‌ عمومی‌ مطرح‌ و توسط‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ مورد تاکید قرار گرفت:

1 ـ تاکید بر ضرورت‌ استمرار تلاش‌ کارشناسانة‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ کشور، در راستای‌ ارائه‌ خط‌ مشی‌ های‌ راهبردی‌ و کاربردی‌ اصلاح‌ فرهنگ‌ عمومی‌ و بکارگیری‌ امکانات‌ ارتباطی‌ کشور در قلمرو فرهنگ‌ عمومی‌

2 ـ تاکید بر ضرورت‌ شناسایی‌ ظرفیت‌های‌ ارتباطی‌ کشور در خدمت‌ بهبود فرهنگ‌ عمومی‌

3 ـ مشخص‌ نمودن‌ و تصویب‌ اولویتهای‌ ارتباطات‌ و فرهنگ‌ عمومی‌ به‌ این‌ شرح‌:

الف) گسترش‌ و تحکیم‌ ارزشهای‌ اخلاقی‌ در مقیاس‌ فردی‌ و جمعی‌ از قبیل؛ حسن‌ معاشرت، وفای‌ به‌ عهد، صله‌ رحم،تکریم‌ اندیشه‌ وران، راستگویی‌ و امانت‌ داری‌ و...

ب) اصلاح‌ رفتار اجتماعی‌ در جهت‌ ترویج‌ هنجارهای‌ مطلوب‌ از قبیل؛ قانون‌ پذیری، مسئولیت‌ شناسی‌ و مسئولیت‌ پذیری، انضباط‌ اجتماعی، وجدان‌ کاری، نقدپذیری، انتقاد سازنده، صیانت‌ از بیت‌المال‌ و سرمایه‌های‌ ملی، حفاظت‌ از محیط‌ زیست‌

ج) اصلاح‌ نظام‌ و شیوه‌های‌ تبلیغات‌ عمومی‌ شامل: تبلیغات‌ رسانه‌ای، تبلیغات‌ شهری، تبلیغات‌ انتخابات، تبلیغات‌ مناسبت‌های‌ اسلامی‌ و ملی‌ و انقلابی، تبلیغات‌ ورزشی، تبلیغات‌ تجاری. در این‌ زمینه‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ تاکید دارد موضوع‌ تبلیغات‌ انتخابات‌ به‌ عنوان‌ اولویت‌ مبرم‌ در حوزة‌ ارتباطات‌ و فرهنگ‌ عمومی‌ مورد بررسی‌ قرار گیرد و معیارها و خط‌ مشی‌های‌ مناسب‌ تهیه‌ و تدوین‌ شود و به‌ رسانه‌های‌ مختلف‌ ابلاغ‌ گردد.

د) معرفی‌ و ترویج‌ ارزشهای‌ اعتقادی‌ و انقلابی‌ از قبیل: ایثار، ظلم‌ ستیزی، نوع‌ دوستی، زهد اسلامی، سازندگی، خود اتکایی، امیدواری، عفاف، خیرات‌ و مبرات، قناعت، حساسیت‌ سیاسی‌

هـ ) ارائه‌ الگوها و اسوه‌ها: با توجه‌ به‌ نقش‌ الگوها واسوه‌ها در فرهنگ‌ سازی‌ و گسترش‌ فرهنگ‌ مطلوب‌ ضرورت‌ طرح‌ و معرفی‌ مناسب‌ نمونه‌های‌ برتر در جهت‌ ترویج‌ ارزشهای‌ فرهنگی، امری‌ بدیهی‌ است. به‌ عنوان‌ نمونه، پوشش‌ مطلوب‌ ( اعم‌ از حجاب‌ برتر در مورد بانوان‌ و نوع‌ پوشش‌ مردان) همچنین‌ نوآوریهای‌ منطبق‌ بر معیارهای‌ فرهنگی، آرایش‌ مطلوب‌ براساس‌ موازین‌ فرهنگی، ضوابط‌ و معیارهای‌ طرح‌ قهرمانان‌ یا چهره‌های‌ برتر در عرصه‌های‌ ورزشی، هنری، علمی‌ و...

و) ایجاد و گسترش‌ فرهنگ‌ همکاری‌ مسئولان‌ و متصدیان‌ کشور با رسانه‌ها( مطبوعات‌ و صدا و سیما) در جهت‌ پاسخ‌ گویی‌ به‌ افکار عمومی‌

ز) بررسی‌ ارتباط‌ مقولات‌ فرهنگ‌ جمعی‌ از قبیل: سنتهای‌ موهوم‌ و خرافات، عادات‌ غیر فرهنگی‌

ح) ترویج‌ و گسترش‌ اعتماد به‌ سرمایه‌ها و عناصر خودی‌ از قبیل‌ تولیدات‌ داخلی، فرآورده‌های‌ فرهنگی‌ خودی

ط) اصلاح‌ و تقویت‌ نظام‌ اطلاع‌ رسانی‌ در جهت‌ جلب‌ اعتماد عمومی‌ به‌ رسانه‌های‌ خودی‌ و مقابله‌ با آفت‌ شایعه‌ پذیری‌

      ‌این‌ بیانیه‌ در دویست‌ و هشتاد و ششمین‌ جلسة‌ مورخ‌ 76/5/27 شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ تصویب‌ شد.