آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هفتادمصوبات سال 1379آیین نامه اجرایی شورای نظرات بر ساخت طراحی واردات و توزیع اسباب بازی کودکان

 

آیین‌نامه‌ اجرایی‌ شورای‌ نظارت‌ بر ساخت، طراحی، واردات‌ و توزیع‌‌اسباب‌ بازی‌ کودکان

مصوب‌ جلسه 341 مورخ 1379/8/18 شورای فرهنگ عمومی

 

مقدمه‌

      ‌براساس‌ ماده‌ سه‌ اساسنامة‌ شورای‌ نظارت‌ بر ساخت، طراحی، واردات‌ و توزیع‌ اسباب‌ بازی‌ کودکان، مصوبه‌ چهار صد و بیست‌ و دومین‌ جلسة‌ شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی، مورخ‌ 1377/4/16 آیین‌نامة‌ اجرایی‌ شورای‌ مذکور (که‌ در این‌ آیین‌نامه، بعد از این‌ به‌ اختصار شورا نامیده‌ خواهد شد) به‌ منظور تبیین‌ وظایف‌ شورا و تشکیلات‌ مربوط‌ تنظیم‌ می‌گردد.

ماده‌ 1: هدف‌ از تشکیل‌ شورا، تدوین‌ آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، ضوابط‌ و مقررات، سیاستها و خط‌ مشی‌های‌ ناظر بر حمایت، هدایت‌ و نظارت‌ بر طراحی، ساخت، واردات‌ و صادرات‌ و توزیع‌ اسباب‌بازی‌ و جلوگیری‌ از فعالیتهای‌ خارج‌ از ضابطه‌ و نیز تهیة‌ موارد و اطلاعات‌ ضروری‌ جهت‌ استفاده‌ صحیح‌ از اسباب‌بازیها و اعلام‌ موارد هشدار دهنده‌ در جهت‌ تأمین‌ سلامت‌ جسمی، روانی، فرهنگی‌ و اجتماعی‌ می‌باشد.

ماده‌ 2: براساس‌ مادة‌ هشت‌ اساسنامه‌ به‌ منظور حمایت‌ و توسعه‌ صنعت‌ اسباب‌بازی، شورا موظف‌ به‌ ایجاد زمینه‌ها و طرح‌های‌ زیر است:

1 ـ ایجاد هماهنگی‌ و انسجام‌ در برنامه‌ریزی‌ بخشهای‌ صنعت‌ و بازرگانی‌ برای‌ایجاد صنعت‌اسباب‌بازی‌ و بهبود شاخصهای‌ تولید و افزایش‌ و بهبود صادرات‌

2 ـ حمایت‌ ویژه‌ از تولید اسباب‌بازیهایی‌ که‌ قابلیت‌ توان‌ و رقابت‌ در بازارهای‌ جهانی‌ و منطقه‌ای‌ دارند.

3 ـ حمایت‌ از تشکلهای‌ صنفی‌ و حمایت‌ از تولید کننده‌ و مصرف‌ کننده‌

4 ـ زمینه‌سازی‌ شرکت‌ در اتحادیه‌های‌ منطقه‌ای‌ و اسلامی‌ و عضویت‌ در اتحادیه‌های‌ جهانی‌

5 ـ هماهنگ‌ کردن‌ استانداردهای‌ ملی‌ و بین‌المللی‌

ماده‌ 3: شورا، دارای‌ رئیس، نایب‌ رئیس، دبیر، منشی‌ و دبیرخانه‌ است.

تبصره1 ـ نایب‌ رئیس، توسط‌ رئیس‌ و پس‌ از تأیید شورا برای‌ مدت‌ 2 سال‌ منصوب‌ می‌گردد.

تبصره‌2 ـ دبیر، با ابلاغ‌ رئیس‌ شورا منصوب‌ می‌شود اما عضو شورا نیست.

تبصره‌3 ـ شورا حسب‌ مورد می‌تواند از کارشناسان‌ و صاحبنظران‌ غیر عضو در جلسات، بدون‌ حق‌ رأی‌ دعوت‌ به‌ عمل‌ آورد.

ماده‌ 4: نایب‌ رئیس‌ در غیاب‌ رئیس‌ شورا موظف‌ به‌ ادارة‌ جلسه‌ است.

ماده‌ 5: دبیر شورا مسئول‌ تنظیم‌ برنامه‌ کاری‌ شورا، دعوت‌ از اعضاءی‌ شورا جهت‌ شرکت‌ در جلسات‌ و ارسال‌ مصوبات‌ و اداره‌ کنندة‌ دبیرخانه‌ و واحدهای‌ تابعة‌ آن‌ می‌باشد.

ماده‌ 6: جلسات‌ شورا با حضور حداقل‌  23 اعضاء رسمیت‌ خواهد یافت.

تبصره ـ  در صورتی‌ که‌ یکی‌ از اعضاء شورا سه‌ جلسة‌ متوالی‌ یا پنج‌ جلسه‌ غیر متوالی‌ در سال‌ بدون‌ عذر موجه‌ در جلسه‌ حضور نداشته‌ باشد، مراتب‌ پس‌ از طرح‌ در شورا جهت‌ کسب‌ تکلیف‌ به‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ منعکس‌ می‌شود.

ماده‌ 7: مصوبات‌ شورا با حداقل‌ نصف‌ به‌ علاوه‌ یک‌ آرا اعضاءی‌ حاضر در جلسه‌ به‌ تصویب‌ خواهد رسید.

ماده‌ 8: اعضاءی‌ شورا که‌ نمایندگان‌ سایر دستگاهها هستند، مسئول‌ هماهنگی‌ ایجاد ارتباط‌ دستگاه‌ مربوط‌ با شورا می‌باشند و لازم‌ است‌ کلیة‌ مصوبات‌ درون‌ سازمانی‌ خود را که‌ مرتبط‌ با فعالیتهای‌ شوراست‌ به‌ دبیرخانه‌ ارائه‌ نمایند.

ماده‌ 9: مصوبات‌ شورا برای‌ تمام‌ ادارات‌ و سازمان‌ها، مؤ‌سسات‌ و شرکتها، اعم‌ از دولتی‌ یا خصوصی‌ لازم‌ الاجراست‌ و موارد تخلف‌ پس‌ از تشخیص‌ شورا از طریق‌ مراجع‌ قضایی‌ و واحدهای‌ انتظامی‌ مورد پیگرد قانونی‌ قرار می‌گیرد.

تبصره ـ  تفسیر ضوابط‌ و مقررات‌ مصوب‌ به‌ عهدة‌ شورا خواهد بود.

ماده‌ 10: شورا موظف‌ است‌ هر شش‌ ماه‌ یکبار عملکرد خود را به‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ گزارش‌ نماید.

ماده‌ 11: شورا هر سال‌ با پیشنهاد کانون‌ پرورش‌ فکری‌ کودکان‌ و نوجوانان، عناوین‌ آن‌ گروه‌ از اسباب‌بازی‌هایی‌ که‌ نیاز به‌ دریافت‌ مجوز ساخت‌ یا واردات‌ و یا صادرات‌ دارند، تعیین‌ و به‌ واحدهای‌ صدور مجوز و افراد ذینفع‌ ابلاغ‌ می‌نماید.

ماده‌ 12: شورا دارای‌ دبیرخانه‌ با تشکیلات‌ ذیل‌ است:

1 ـ واحد پژوهش‌ و تدوین‌ ضوابط‌ و مقررات‌

2 ـ واحد نظارت‌ و بازرسی‌ و رسیدگی‌ به‌ شکایات‌ و ارزشیابی‌

3 ـ واحد امور عمومی‌

تبصره‌ 1 ـ دبیرخانة‌ شورا از نظر تشکیلاتی‌ زیر مجموعة‌ کانون‌ پرورش‌ فکری‌ کودکان‌ و نوجوانان‌ است‌ که‌ سازمان‌ و تشکیلات‌ آن‌ به‌ تصویب‌ سازمان‌ امور اداری‌ و استخدامی‌ کشور خواهد رسید.

تبصره‌ 2 ـ واحدهای‌ پژوهش‌ و تدوین‌ ضوابط‌ و مقررات، نظارت‌ و بازرسی‌ و رسیدگی‌ به‌ شکایات‌ و ارزشیابی، هر یک‌ دارای‌ کمیسیونهایی‌ هستند که‌ نحوة‌ تشکیل، وظایف‌ و ترکیب‌ اعضاءی‌ آنها توسط‌ شورا مشخص‌ می‌گردد.

ماده‌ 13: دبیرخانه‌ شورا مسئول‌ تهیة‌ پیش‌نویس‌ ضوابط‌ و مقررات‌ ثبت‌ طرحها و صدور مجوز ساخت‌ و واردات‌ و صادرات‌ اسباب‌بازیها و تدوین‌ معیارهای‌ اسباب‌بازیهای‌ مناسب‌ برای‌ ارائه‌ به‌ شورا می‌باشد.

ماده‌ 14: براساس‌ ماده‌ ( پنج) اساسنامه، ثبت‌ طرحها و صدور مجوز ساخت، واردات‌ و صادرات‌ اسباب‌بازیها توسط‌ کانون‌ پرورش‌ فکری‌ کودکان‌ و نوجوانان‌ و با رعایت‌ ضوابط‌ و مقررات‌ مصوبات‌ شورا، صورت‌ می‌گیرد.

تبصره‌1 ـ هر گونه‌ اعتراض‌ توسط‌ تولید کنندگان‌ یا صادر و واردکنندگان‌ باید کتباً‌ به‌ واحد نظارت‌ و بازرسی‌ شورا تسلیم‌ شود و دبیر شورا موظف‌ است‌ اعتراضات‌ را در شورا مطرح‌ و تصمیم‌ شورا را به‌ افراد یا واحدهای‌ ذیربط‌ ابلاغ‌ کند.

تبصره‌ 2ـ تشریفات‌ اداری‌ واردات‌ و صادرات‌ اسباب‌بازی‌ براساس‌ ضوابط‌ و مقررات‌ کلی‌ وزارت‌ بازرگانی‌ است.

تبصره‌3 ـ کلیه‌ دستگاههای‌ اجرایی‌ کشور که‌ موظف‌ به‌ ارائه‌ تسهیلاتی‌ در زمینه‌ صادرات‌ و واردات‌ اسباب‌بازی‌ شده‌اند می‌بایست‌ تسهیلات‌ مذکور را فقط‌ در اختیار افرادی‌ قرار دهند که‌ مجوز مذکور را در این‌ ماده‌ داشته‌ باشند.

ماده‌ 15: واحد پژوهش‌ و تدوین‌ ضوابط‌ و مقررات، به‌ منظور کسب‌ دانش‌ روز در مورد صنعت‌ اسباب‌بازی‌ می‌بایست‌ اقدام‌ به‌ بررسیهای‌ علمی‌ و پژوهشی‌ نماید. همچنین‌ جهت‌ ارتقأ اطلاعات‌ دست‌اندرکاران‌ صنعت‌ اسباب‌بازی‌ و جامعه، موظف‌ به‌ برگزاری‌ سمینارها، میزگردها و نمایشگاههای‌ مورد نظر است.

تبصره ـ  این‌ واحد از طریق‌ ایجاد تسهیلات‌ و امکانات‌ و هماهنگی‌ با واحدهای‌ پژوهشی‌ کانون، افراد حقیقی‌ یا حقوقی‌ را در جهت‌ پژوهش‌ و یا ارائه‌ مقالات‌ و کتب‌ علمی‌ در زمینة‌ اسباب‌بازی‌ هدایت‌ می‌نماید.

ماده‌ 16: واحد پژوهش‌ و تدوین‌ ضوابط‌ و مقررات، می‌بایست‌ نسبت‌ به‌ تدوین‌ ضوابط‌ و مقررات‌ مربوط‌ براساس‌ ماده‌ چهار و شش‌ اساسنامه‌ در چارچوب‌ ضوابط‌ و مقررات‌ عمومی‌ کشور اقدام‌ و جهت‌ تصویب‌ به‌ شورا ارجاع‌ نماید.

ماده‌ 17: پس‌ از تصویب‌ و ابلاغ‌ ضوابط‌ نظارت‌ بر طراحی‌ و ساخت‌ و واردات‌ و صادرات‌ اسباب‌بازی، هیچ‌ یک‌ از دستگاههای‌ اجرایی‌ کشور حق‌ ثبت‌ و صدور مجوز برای‌ ساخت‌ و واردات‌ و صادرات‌ اسباب‌بازی‌ را نخواهد داشت‌ و تولید کنندگان‌ و بازرگانان‌ بخش‌ خصوصی‌ و دولتی‌ که‌ در زمینه‌ اسباب‌بازی‌ فعالیت‌ دارند براساس‌ ضوابط‌ و مقررات‌ مصوب‌ موظف‌ به‌ اخذ مجوز می‌باشند و موارد تخلف‌ تحت‌ پیگرد قانونی‌ قرار خواهد گرفت.

تبصره‌ 1ـ سازمانهای‌ فرهنگی‌ و تبلیغی‌ و نیز مؤ‌سسات‌ اداره‌ کنندة‌ رسانه‌های‌ گروهی‌ نیز مجاز به‌ تبلیغ‌ اسباب‌بازیهای‌ فاقد مجوز ساخت‌ و یا واردات‌ نخواهند بود.

تبصره‌ 2ـ وزارتخانه‌های‌ صنایع‌ و بازرگانی، ادارات‌ گمرک‌ و مؤ‌سسه‌ استاندارد و سایر مؤ‌سسات‌ مربوط، لازم‌ است‌ در مورد تدوین‌ و تنظیم‌ مقررات‌ و نیز صدور مجوز در مورد موضوعاتی‌ که‌ به‌ اسباب‌بازی‌ها، مرتبط‌ است، هماهنگی‌های‌ لازم‌ را با دبیرخانه‌ شورا انجام‌ دهند.

ماده‌ 18: واحد نظارت‌ و بازرسی‌ و رسیدگی‌ به‌ شکایات، مسئول‌ نظارت‌ بر اجرای‌ دقیق‌ آیین‌نامه‌ و ضوابط‌ و مقررات‌ مصوب‌ شوراست‌ و این‌ امر را از طریق‌ بازدید و بازرسی‌ از واحدهای‌ تولید و توزیع‌ اسباب‌بازی‌ اعم‌ از خصوصی‌ یا دولتی‌ با همکاری‌ سایر واحدهای‌ دبیرخانة‌ شورا اعمال‌ می‌نماید.

تبصره ـ  چنانچه‌ واحد مذکور در چارچوب‌ مصوبات‌ شورا با موارد تخلفی‌ مواجه‌ شود، ضمن‌ بررسی‌ و تشخیص‌ نوع‌ تخلف‌ موارد را جهت‌ صدور رأی‌ به‌ شورا ارجاع‌ می‌دهد و آرای‌ صادره‌ توسط‌ شورا را جهت‌ اجرا به‌ مراجع‌ قضایی‌ ابلاغ‌ می‌نماید.

ماده‌ 19: انجام‌ کلیه‌ امور اداری‌ و مالی‌ دبیرخانه‌ و نیز ایجاد ارتباط‌ و اطلاع‌رسانی‌ با واحد امور عمومی‌ می‌باشد.

ماده‌ 20: دبیرخانه‌ شورا به‌ پرسنل‌ ثابت‌ خود حقوق‌ و مزایا و به‌ اعضاءی‌ شورا و کارشناسانی‌ که‌ حسب‌ مورد در جلسات‌ یا امور پژوهشی‌ فعالیت‌ دارند حق‌الزحمه‌ای‌ به‌ عنوان‌ حق‌ جلسه، حق‌ تألیف، حق‌ تحقیق‌ و حق‌ مشاوره‌ پرداخت‌ می‌نماید.

ماده‌ 21: اعتبارات‌ مالی‌ شورا و دبیرخانه‌ شورا با پیشنهاد کانون‌ به‌ شورا و پیگیری‌ از طریق‌ سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌ و سایر منابع‌ قانونی‌ تأمین‌ خواهد شد.

ماده‌ 22: این‌ آیین‌نامه‌ مشتمل‌ بر یک‌ مقدمه‌ و 22 ماده‌ و 14 تبصره‌ در سیصد و چهل‌ و یکمین‌ جلسة‌ مورخ‌ 79/8/18 شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ تصویب‌ شد.