آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هفتادمصوبات سال 1379‌آیین‌نامه‌ نحوه‌ نظارت‌ بر علائم، نشانه‌ها و تصاویر روی‌ البسه‌ و ‌لوازم‌التحریر و کالاهای‌ مشابه‌

 

‌آیین‌نامه‌ نحوه‌ نظارت‌ بر علائم، نشانه‌ها و تصاویر روی‌ البسه‌ و ‌لوازم‌التحریر و کالاهای‌ مشابه‌

مصوب جلسه 474 مورخ 1379/11/11  شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی

 

مقدمه‌

    ‌شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ در جلسه‌ 474 مورخ‌ 79/11/11، بنا به‌ پیشنهاد شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ (نامه‌ شماره‌ 3911/الف‌ مورخ‌ 79/10/19) آئین‌ نامه‌ نحوة‌ نظارت‌ بر علائم،نشانه‌ها و تصاویر روی‌ البسه‌ و لوازم‌التحریر و کالاهای‌ مشابه‌ را به‌ شرح‌ زیر تصویب‌ کرد:

ماده‌ 1:

الف) جلوگیری‌ از به‌ کار گرفتن‌ علائم، نشانه‌ها و تصاویری‌ که‌ با فرهنگ‌ اسلامی، ایرانی‌ در تعارض‌ است‌ و بر فرهنگ‌ عمومی‌ تأثیر منفی‌ دارد.

ب) حفظ‌ نمونه‌ علامت‌ و تصاویری‌ که‌ به‌ صورت‌های‌ مختلف‌ انتشار می‌یابد و در معرض‌ فروش‌ و استفادة‌ عموم‌ قرار می‌گیرد و یا از طریق‌ جراید و رسانه‌ها تبلیغ‌ می‌شود.

ج) تعیین‌ مشخصات‌ هر گونه‌ طرح‌ و تصویر قابل‌ انتشار

د) حفظ‌ حقوق‌ طراحان‌ گرافیک‌ و نقاشان‌ با توجه‌ به‌ قانون‌ حمایت‌ ازحقوق‌ مؤ‌لفان‌ و مصنفان‌ و هنرمندان‌

هـ ) تشویق‌ به‌ استفاده‌ از نقوش‌ ملهم‌ از هنر ایرانی‌ و اسلامی‌ در کالاها

ماده‌ 2: طرحها و نقوش‌ اعم‌ از نمادها، خطوط‌ و تصاویر و یا طرح‌های‌ ترکیبی‌ باید مروج‌ هنر و ارزشهای‌ اسلامی‌ و ملی‌ و ترغیب‌ نوآوری‌ باشد، استفاده‌ از طرح‌ها و نقوش‌ و تصاویر روی‌ البسه‌ ولوازم‌التحریر وکالاهای‌ مشابه‌دیگر که‌ مغایربا ضوابط‌ این‌ آیین‌نامه‌ نباشد، بلامانع‌ است.

ماده‌ 3: طرح‌ و نقشی‌ که‌ آشکار و غیر آشکار دارای‌ نکات‌ و پیام‌هایی‌ نظیر موارد زیر باشد ممنوع‌ است:

الف) اهانت‌ به‌ ادیان‌ رسمی‌ کشور و کتب‌ آسمانی‌ و مقدسات‌ مذهبی‌

ب) تبلیغ‌ هر گونه‌ مرام، مسلک‌ و فرقه‌ایی‌ که‌ به‌ موجب‌ قوانین‌ کشور غیرقانونی‌ می‌باشد و یا به‌ صورت‌ جریانهای‌ فکری‌ منحرف‌ مطرح‌ باشد.

ج) تصاویر، کلمات‌ و موضوعات‌ مغایر با فرهنگ‌ عمومی‌ جامعة‌ اسلامی‌ ایران‌

د) نقوش‌ و تصاویر مغایر با اصول‌ فرهنگ‌ عمومی‌ و بومی‌ یا فرهنگ‌ اسلامی ـ  ایرانی‌

تبصره‌ ـ  شاخص‌ها و نحوة‌ تشخیص‌ و تعیین‌ جریانهای‌ فکری‌ منحرف‌ (بند ب) و تعیین‌ اصول‌ فرهنگ‌ عمومی، بومی‌ و اسلامی‌ ـ  ایرانی‌ (بند «د») در آیین‌ نامه‌ اجرایی‌ مشخص‌ می‌شود .

ماده‌ 4: تولید کنندگان‌ و واردکنندگان‌ کالاهای‌ مصرفی‌ فوق‌الذکر ملزم‌ به‌ رعایت‌ ضوابط‌ و معیارهای‌ مصوب‌ شورای‌ نظارت‌ بر علائم‌ و نشانه‌ها و تصاویر روی‌ البسه‌ و... هستند.

ماده‌ 5: صدور مجوز برای‌ کانون‌های‌ مشاوره‌ هنری‌ به‌ منظور ارائه‌ مشاوره‌ به‌ تولید کنندگان‌ و نظارت‌ بر کار این‌ کانون‌ها به‌ عهده‌ معاونت‌ امور هنری‌ است.

ماده‌ 6: شورای‌ نظارت‌ بر علائم، نشانه‌ها و تصاویر روی‌ البسه‌ و... در معاونت‌ امور هنری‌ وزرات‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ تشکیل‌ و اعضاءی‌ آن‌ به‌ شرح‌ ذیل‌ است:

الف) معاون‌ امور هنری‌ (رئیس‌ شورا)

ب) مدیرکل‌ مرکز هنرهای‌ تجسمی‌

ج) نماینده‌ سازمان‌ میراث‌ فرهنگی‌

د) نمایندة‌ انجمن‌ آثار و مفاخر فرهنگی‌

هـ ) نماینده‌ وزارت‌ اطلاعات‌

و) دو نفر از کارشناسان‌ برجستة‌ هنرهای‌ تجسمی‌ به‌ پیشنهاد معاون‌ امور هنری‌ و تصویب‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌

ز) یک‌نفر صاحب‌نظر در مسائل‌ فرهنگی، تاریخی‌ و دینی‌ از سازمان‌ تبلیغات‌ اسلامی‌ و با تصویب‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌

ح) یک‌ نفر صاحبنظر در مسائل‌ تربیتی‌ از وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ با تصویب‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌

ط) کارشناس‌ حقوقی‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ به‌ پیشنهاد معاونت‌ حقوقی‌

ی) نماینده‌ وزارت‌ بازرگانی‌

تبصره1‌ ـ معاونت‌ امور هنری‌ می‌تواند دبیرخانه‌های‌ مشورتی‌ در استان‌هایی‌ که‌ توانایی‌ انجام‌ این‌ کار را دارند تشکیل‌ دهد. همچنین‌ تعیین‌ میزان‌ و نحوة‌ مشارکت‌ استان‌ها در چارچوب‌ نظارتی، به‌ عهدة‌ معاونت‌ امور هنری‌ است.

تبصره‌ 2ـ تصمیمات‌ شورای‌ نظارت‌ با تأیید اکثریت‌ اعضاء معتبر خواهد بود.

ماده‌ 7: دبیرخانه‌ شورا موظف‌ به‌ ثبت‌ و حمایت‌ نقوش‌ به‌ کار گرفته‌ در کالاهاست. همچنین‌ طبق‌ قانون‌ باید از حقوق‌ مؤ‌لفان‌ و مصنفان‌ حمایت‌ شود.

ماده‌ 8: شورا می‌تواند در صورت‌ لزوم‌از متخصصین‌ و مطلعین‌ امر برای‌ شرکت‌ در جلسات‌ شورادعوت‌ به‌عمل‌ آورد. ضرورت‌امروانتخاب‌ فرد مورد نظر،باتاییدرئیس‌ شورا خواهدبود.

ماده‌ 9: شورای‌ نظارت‌ دبیرخانه‌ای‌ خواهد داشت‌ که‌ وظایف‌ آن‌ فراهم‌ آوردن‌ مقدمات‌ تشکیل‌ جلسات‌ و پیگیری‌ مصوبات‌ و نظارت‌ بر نحوة‌ اجرای‌ آنها است.

ماده‌ 10: شورا برای‌ پی‌گیری‌ امور و جرایم‌ و تخلفات، یک‌ واحد حقوقی‌ به‌ عنوان‌ مدعی‌ در دبیرخانه‌ تشکیل‌ می‌دهد.

ماده‌ 11: رسانه‌های‌ گروهی‌ بالاخص‌ صداو سیما و مطبوعات‌ موظف‌اند نسبت‌ به‌ تبلیغ‌ و ترویج‌ نقوش‌ ملهم‌ از هنر ایرانی‌ ـ  اسلامی‌ تلاش‌ کنند.

ماده‌ 12: دستورالعمل‌های‌ اجرایی‌ و حدود اختیارات‌ شورای‌ نظارت‌ در چارچوب‌ این‌ آیین‌نامه‌ توسط‌ معاونت‌ امور هنری‌ تهیه‌ و در شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ تصویب‌ می‌شود.

آیین‌نامه‌ فوق‌ با 12 ماده‌ و 2 تبصره‌ در چهارصد و هفتاد و چهارمین‌ جلسه‌ مورخ‌ 11/11/79 شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ به‌ تصویب‌ رسید.