آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هفتادمصوبات سال 1378‌راهکارهای‌ پیشنهادی‌ برای‌ اجرای‌ اصول‌ سیاست‌ فرهنگی‌ کشور

‌راهکارهای‌ پیشنهادی‌ برای‌ اجرای‌ اصول‌ سیاست‌ فرهنگی‌ کشور

مصوب‌ جلسه 320 مورخ 1378/4/2 شورای فرهنگ عمومی

 

    ‌در سیصدوبیستمین‌ جلسة‌ مورخ‌ 78/4/2 شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ گزارش‌ کارشناسی‌ اصول‌ سیاست‌ فرهنگی‌ کشور و چگونگی‌ توفیق‌ این‌ اصول‌ در اجرا مورد بررسی‌ قرار گرفت‌ و راهکارهای‌ زیر به‌ منظور توفیق‌ اجرای‌ این‌ اصول‌ پیشنهاد شد.

1 ـ ایجاد تشکیلات‌ منظم‌ و امور پیگیری‌ برای‌ دریافت‌ گزارش‌ عملکرد دستگاههای‌ متولی‌ پیرامون‌ بند 50 اصول‌ سیاست‌ فرهنگی‌ و ارزیابی‌ مداوم‌ آن‌

2 ـ الگو قرار گرفتن‌ طرح‌ تحقیقاتی‌ انجام‌ شده‌ در دبیرخانه‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ با عنوان‌ «سیاست‌ فرهنگی‌ والگوی‌ ارائه‌ گزارش‌ در فعالیتهای‌ فرهنگی» و تصویب‌ و ابلاغ‌ آن‌ به‌ دستگاههای‌ متولی‌

3 ـ برگزاری‌ دوره‌های‌ آموزشی‌ برای‌ مدیران‌ و کارشناسان‌ دستگاههای‌ متولی‌ امور فرهنگی‌ به‌ منظور آشنایی‌ با اهمیت‌ و لزوم‌ اصول‌ سیاست‌ فرهنگی‌

4 ـ تنظیم‌ بودجة‌ سالانه‌ دستگاهها و سازمانها متناسب‌ با گزارش‌ فعالیت‌ آن‌ها در راستای‌ اجرای‌ اصول‌ سیاست‌ فرهنگی‌ کشور، توسط‌ سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌

5 ـ تبدیل‌ اصول‌ سیاست‌ فرهنگی‌ کشور به‌ زبان‌ برنامه‌ای‌ و عملیاتی‌

6 ـ ‌ایجاد تحقیقات‌ وسیع‌تر برای‌ بررسی‌ نحوه‌ گزارشگیری‌ از فعالیتهای‌ فرهنگی‌ در راستای‌ اصول‌ سیاست‌ فرهنگی‌ و تبدیل‌ شاخص‌های‌ کیفی‌ به‌ شاخصهای‌ کمی‌

7 ـ لزوم‌ توجه‌ دستگاههای‌ غیرفرهنگی‌ به‌ اصول‌ سیاست‌ فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و تنظیم‌ برنامه‌های‌ متناسب‌ با این‌ اصول‌

8 ـ ایجاد وحدت‌ رویه‌ دستگاهها و سازمانهای‌ فرهنگی‌ متناسب‌ با اصول‌ سیاست‌ فرهنگی‌ کشور

9 ـ معرفی‌ اصول‌ سیاست‌ فرهنگی‌ به‌ مردم، کارشناسان، مسؤ‌ولان‌ و لزوم‌ تبلیغ‌ گسترده‌ برای‌ ارج‌ نهادن‌ و اجرای‌ این‌ اصول*
  این مصوبه همراه با کتاب «سیاست فرهنگی و الگوی ارائه گزارش در فعالیت‌های فرهنگی» برای تصویب نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شده است.