آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هفتادمصوبات سال 1378ضوابط برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری

ضوابط‌ برگزاری‌ مسابقات‌ فرهنگی‌ و هنری‌

مصوب‌جلسه 447 مورخ  1375/5/12 شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی

 

    ‌ضوابط‌ و شرایط‌ نحوة‌ برگزاری‌ مسابقات‌ دینی، فرهنگی‌ و هنری‌ که‌ در سطح‌ کشور برگزار می‌شود به‌ شرح‌ زیر تعیین‌ و تصویب‌ می‌گردد.

    ماده‌ 1: از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ ضوابط، برگزاری‌ هر گونه‌ مسابقه‌ دینی، فرهنگی‌ وهنری‌ که‌ به‌ صورت‌ عمومی‌ باشد بایستی‌ متضمن‌ اهداف‌ فرهنگی‌ و هنری‌ بوده‌ و حداقل‌ با یکی‌ از موازین‌ مشروحه‌ زیر منطبق‌ گردد:

الف) ارتقای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ و آگاهی‌های‌ علمی، فرهنگی، هنری‌ و اخلاقی‌ و رواج‌ روح‌ تحقیق‌ و عادت‌ به‌ مطالعه‌ در جامعه‌

ب) فراهم‌ آوردن‌ زمینه‌ رقابت‌ سالم‌ میان‌ پدیدآورندگان‌ آثار فرهنگی‌ و هنری‌

ج) شناخت‌ و تشویق‌ استعدادها و خلاقیت‌های‌ فرهنگی‌ و هنری‌

د) تشویق‌ مردم‌ به‌ مشارکت‌ و تعاون‌ در امور فرهنگی‌ و هنری‌

    ماده‌ 2: کلیه‌ اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ متقاضی‌ برگزاری‌ مسابقه، پس‌ از کسب‌ مجوز از وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ برای‌ یک‌ بار یا یک‌ دوره‌ زمانی‌ خاص، می‌توانند مسابقه‌ را برگزار نمایند. موضوع‌ این‌ مسابقات‌ باید با اهداف‌ و وظایف‌ و توان‌ علمی‌ و عملی‌ برگزار کنندگان‌ متناسب‌ باشد.

تبصره‌ ـ دستگاهها و مؤ‌سسات‌ فرهنگی‌ و هنری‌ دولتی، دانشگاهها و مؤ‌سسات‌ آموزشی‌ و نهادهای‌ انقلاب‌ اسلامی‌ از شمول‌ این‌ ماده‌ خارج‌ است.

    ماده‌ 3: مؤ‌سسات‌ و مراکز غیر فرهنگی‌ یا اشخاص، فقط‌ در صورت‌ تأیید و کسب‌ مجوز لازم‌ از وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ و با رعایت‌ ضوابط، مجاز به‌ برگزاری‌ مسابقه‌ برحسب‌ مورد خواهند بود.

تبصره1 ـ مؤ‌سسات‌ و مراکز و اشخاص‌ موضوع‌ ماده‌ 3 مکلفند فرد یا هیأت‌ صاحبنظر و ذی‌صلاح‌ را به‌ منظور نظارت‌ بر جریان‌ انجام‌ مسابقه‌ به‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ معرفی‌ نمایند.

تبصره‌ 2 ـ به‌ جز در مورد مسابقات‌ سراسری‌ و کشوری‌ مرجع‌ و صدور مجوز در خارج‌ از مرکز، ادارات‌ تابعه‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ استانها خواهند بود.

    ماده‌ 4: کلیه‌ متقاضیان‌ موظفند درخواست‌ نامه‌ خود را به‌ همراه‌ اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ شرایط‌ و چگونگی‌ انجام‌ مسابقه، موضوع، سؤ‌الها ، نوع‌ جوایز و تعداد برندگان‌ ومشخصات‌ داوران‌ را حداکثر یک‌ ماه‌ قبل‌ از انتشار آگهی‌ جهت‌ بررسی‌ و کسب‌ مجوز به‌ معاونت‌ ذی‌ربط‌ در وزارت‌ فرهنگ‌ وارشاد اسلامی‌ (ادارات‌ تابعه‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی) تسلیم‌ نمایند. این‌ وزارت‌ موظف‌ است‌ ظرف‌ مدت‌ پانزده‌ روز به‌ درخواستها پاسخ‌ دهد.

    ماده‌ 5: وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ می‌تواند با اعزام‌ نماینده‌ بر نحوة‌ برگزاری‌ مسابقه‌ و اعطای‌ جوایز نظارت‌ کند و از برگزاری‌ مسابقاتی‌ که‌ به‌ نحوی‌ با مفاد این‌ ضوابط‌ مغایرت‌ داشته‌ باشد در هر مرحله‌ جلوگیری‌ نماید.

    ماده‌ 6: اخذ وجه‌ از شرکت‌کنندگان‌ در این‌ مسابقات‌ ممنوع‌ است.

تبصره‌ ـ  قبول‌ هدایای‌ نقدی‌ و غیرنقدی‌ توسط‌ مراکز و مؤ‌سسات‌ خیریه، مساجد، انجمن‌ها و کانونهای‌ فرهنگی، هنری‌ قانونی‌ که‌ درآمدهای‌ آن‌ وقف‌ و یا صرف‌ امور فرهنگی‌ و اجتماعی‌ می‌شود با رعایت‌ سایر شرایط‌ بلامانع‌ است‌ و نظارت‌ بر چگونگی‌ استفاده‌ از هدایای‌ دریافتی‌ را آیین‌نامه‌ اجرایی‌ مشخص‌ می‌نماید.

   ماده‌ 7: کلیة‌ نشریات‌ ، چاپخانه‌ها و وسایل‌ ارتباط‌ جمعی‌ موظفند از چاپ‌ و انتشار هر گونه‌ خبر یا آگهی‌ مربوط‌ به‌ برگزاری‌ مسابقات‌ فرهنگی‌ و هنری‌ قبل‌ از ارائه‌ مجوز لازم‌ از وزارت‌ فرهنگ‌ وارشاد اسلامی‌ خودداری‌ نمایند.

   ماده‌ 8: این‌ ضوابط‌ برای‌ کلیه‌ مؤ‌سسات‌ اعم‌ از مراکز فرهنگی‌ وغیرفرهنگی‌ و اشخاص‌ حقیقی‌ و موسسات‌ و مراکز مطبوعاتی‌ و انتشاراتی‌ لازم‌الاجراست‌ و متخلف‌ و ناشر اطلاعیه‌ و یا آگهی‌ برگزاری‌ مسابقه‌ فرهنگی‌ حسب‌ مورد و با توجه‌ به‌ نوع‌ تخلف‌ با اعلام‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ تحت‌ پیگرد قانونی‌ قرار خواهند گرفت.

    ماده‌ 9: کلیه‌ اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ که‌ با رعایت‌ این‌ ضوابط‌ به‌ برگزاری‌ مسابقات‌ فرهنگی‌ و هنری‌ اقدام‌ می‌نمایند موظفند حداکثر ظرف‌ مدت‌ یک‌ ماه‌ از تاریخ‌ برگزاری‌ مسابقه، نتیجه‌ را به‌ معاونت‌ ذی‌ربط‌ در وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ (ادارات‌ تابعه‌ وزارت‌ فرهنگ‌ وارشاد اسلامی) گزارش‌ نمایند.

   ماده‌ 10: نیروی‌ انتظامی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و سایر مراجع‌ ذی‌ربط‌ مکلفند به‌ تقاضای‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ از ادامة‌ فعالیت‌ مؤ‌سساتی‌ که‌ در راستای‌ مفاد این‌ ضوابط‌ متخلف‌ شناخته‌ شوند جلوگیری‌ نمایندو فعالیت‌ مجدد این‌ قبیل‌ مراکز، موکول‌ به‌ صدور مجوز جدید از سوی‌ این‌ وزارتخانه‌ می‌شود.

ماده‌ 11: آیین‌نامه‌ اجرای‌ این‌ ضوابط‌ توسط‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ تهیه‌ و پس‌ از تصویب‌ وزیر فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ قابل‌ اجرا و پیگیری‌ خواهد بود.

ضوابط‌ فوق‌ در 11 ماده‌ و 4 تبصره‌ در جلسه‌ 447 مورخ‌ 1378/5/12 شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ به‌ تصویب‌ رسید.*
*  این ضوابط در سال 1367 توسط شورای فرهنگ عمومی تهیه و تصویب شد. سپس در سال 1375 اصلاحات لازم در آن انجام گرفت و در سال 1378 با ارائه پیشنهادات جدید برای تصویب نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال گردید که با اصلاحات جزئی مورد تصویب قرار گرفت.