آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هفتادمصوبات سال 1378‌اصلاح‌ نظام‌ مدیریت‌ فرهنگی‌ در استان‌ها

 

‌اصلاح‌ نظام‌ مدیریت‌ فرهنگی‌ در استان‌ها

مصوب‌ جلسه 321 مورخ 1378/4/16شورای فرهنگ عمومی

 

    ‌پس‌ از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ ایران، با افزایش‌ شناخت‌ و احاطة‌ سیاستگذاران‌ ومدیران‌ به‌ شرایط‌ موجود و بروز مشکلات‌ فرهنگی‌ و اجتماعی‌ به‌ مرور در مقاطع‌ مختلف‌ با این‌ اعتقاد که‌ ساختار موجود نهادهای‌ دولتی‌ پاسخگوی‌ شماری‌ از نیازها و ضرورت‌های‌ کنونی‌ نیست، به‌ تشکیل‌ شوراها و کمیسیون‌های‌ مشورتی‌ اقدام‌ شد. اکنون‌ با اینکه‌ چندین‌ سال‌ از آغاز فعالیت‌ هر یک‌ از این‌ شوراهاگذشته‌ است‌ بررسی‌های‌ انجام‌ شده‌ در سطح‌ استان‌ها نشان‌ از آن‌ داردکه‌ این‌ شوراها به‌ دلیل‌ تعدد و تداخل‌ در وظایف‌ و اعضاءی‌ مشترک‌ در زمینة‌ تصمیم‌گیری‌ و در عرصة‌ عمل‌ بامشکلاتی‌ روبرو می‌باشند.

مشکلات‌ موجود

1ـ علاوه‌ بر دستگاه‌ها و نهادهایی‌ که‌ در حوزه‌ فرهنگ‌ و اجتماعی‌ فعالیت‌ دارند، شوراهای‌ متعددی‌ هم‌ در استان‌ها فعالیت‌ دارند که‌ بدلیل‌ اهداف، وظایف‌ و انجام‌ فعالیت‌های‌ موازی‌ و اجرای‌ برنامه‌های‌ متفرق‌ و ناهماهنگ‌ مورد انتقاد مدیران‌ ارشد استان‌ می‌باشد و هدف‌ مجموعة‌ مدیریت‌ فرهنگی‌ استان‌ تأمین‌ نمی‌شود.

2 ـ گزارشهای‌ کارشناسی‌ نشان‌ می‌دهند که‌ کارآیی‌ بالقوة‌ تصمیمات‌ شوراها دراستان‌ها کم‌رنگ‌ است‌ و ضمانت‌ اجرایی‌ ندارند.

3 ـ غالب‌ تصمیمات‌ اتخاذ شده‌ توسط‌ شوراها صورت‌ عینی‌ و عملی‌ به‌ خود نمی‌گیرند واعضاء نه‌ تنها در مباحث‌ مشارکت‌ واقعی‌ ندارند، بلکه‌ درجلسات‌ هم‌ به‌ طور مستمر و منظم‌ شرکت‌ نمی‌کنند.

4 ـ تعدد بیش‌ از حد شورا در استان‌ها در حوزه‌های‌ مختلف‌ و مشغلة‌ زیادمدیران‌ و رؤ‌سای‌ شوراها موجب‌ شده‌ است، تا نوبت‌ تشکیل‌ جلسة‌ بعضی‌ از شوراها به‌ بیش‌ از یک‌ سال‌ به‌ طول‌ بیانجامد.

5 ـ اداری‌ شدن‌ شوراها و حضور افراد برای‌ رفع‌ تکلیف‌ در شوراها فراگیر شده‌ است، تا آنجا که‌ این‌ تلقی‌ در بین‌ برخی‌ از مدیران‌ رایج‌ شده‌ که‌ حضور در جلسات‌ متعدد، آنان‌ را از رسیدگی‌ به‌ امور مهمتر مربوط‌ به‌ حوزه‌ وظایف‌ مدیریتی‌ باز می‌دارد.

6 ـ نارسایی‌ دیگری‌ که‌ در نظام‌ شوراهای‌ استانی‌ مشهود است، فعالیت‌ هم‌ راستای‌ گروهی‌ از شوراهاست‌ که‌ از اهداف‌ مشترکی‌ برخوردارند.

7 ـ تعدد شوراها در حوزة‌ فرهنگ‌ در حالی‌ که‌ دستگاه‌ها ونهادهاو سازمان‌های‌ مختلف‌ فرهنگی‌ متولی‌ یکی‌ از آنها می‌باشد، ناخواسته‌ بکارگیری‌ صحیح‌ نیروها، امکانات، تواناییها و قابلیت‌های‌ موجود فرهنگی‌ را با مشکل‌ روبرو می‌کندو در نتیجه‌ خط‌ مشی‌های‌ واحد و مؤ‌ثری‌ وجود ندارد.

8 ـ وجود شوراهای‌ متعدد در حوزة‌ امور فرهنگی‌ و اجتماعی‌ باعث‌ شده‌ است‌ که‌ گاه‌ بدون‌ اطلاع‌ از چگونگی‌ فعالیتهای‌ یکدیگر وهماهنگی‌ لازم‌ در اهداف‌ و در نظر گرفتن‌ اولویت‌های‌ فرهنگی، هر یک‌ به‌ روشهای‌ جداگانه‌ به‌ فعالیت‌ بپردازند.

9 ـ غالب‌ شوراهای‌ فرهنگی‌ در استان‌ دارای‌ اعضاء و شرح‌ وظایف‌ مشترکی‌ می‌باشند. به‌ طور متوسط‌ استاندار در هفده‌ شورای‌ فرهنگی‌ و امام‌ جمعه‌ در سیزده‌ شورای‌ فرهنگی‌ عضویت‌ دارند.

    ‌باتوجه‌ به‌ مشکلات‌ شمرده‌ شده، ضرورت‌ اتخاذ تدابیر واحد در نظام‌ مدیریت‌ فرهنگی‌ استان‌ بیش‌ از پیش‌ آشکار شده‌ است. بنابراین‌ به‌ منظور ایجاد همسویی‌ و هماهنگی‌ فعالیت‌ دستگاهها و نهادهای‌ فرهنگی‌ استان‌ و افزایش‌ کارآیی‌ شوراهای‌ فرهنگی‌ موضوع‌ «اصلاح‌ نظام‌ مدیریت‌ فرهنگی‌ استان» در سیصدوهفدهمین‌ جلسة‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ مورخ‌ 5/3/78 مورد بحث‌ و بررسی‌ قرار گرفت‌ و در سیصدوبیست‌ویکمین‌ جلسه‌ مورخ‌ 16/4/78 مقرر شد به‌ منظور هماهنگی‌ و ایجاد تمرکز در مدیریت‌ فرهنگی‌ استان، شوراهای‌ فرهنگی‌ در یک‌ شورای‌ مشترک‌ متمرکز شوند. بدین‌ منظور شورای‌ اجتماعی، شورای‌ فرهنگ‌ عمومی، شورای‌ هماهنگی‌ تبلیغات‌ اسلامی، شورای‌ ایرانگردی‌ و جهانگردی، شورای‌ نظارت‌ بر کانون‌های‌ فرهنگی‌ و هنری‌ مساجد، انجمن‌ کتابخانه‌های‌ عمومی، انجمن‌ آثار و مفاخر فرهنگی، انجمن‌ میراث‌ فرهنگی، ستاد اقامه‌ نماز و ستاد احیأ امر به‌ معروف‌ و نهی‌ از منکر در یک‌ شورا به‌ نام‌ «شورای‌ فرهنگی‌ ـ  اجتماعی‌ تبلیغی» ترکیب‌ و فعالیت‌ نمایندو در صورت‌ ضرورت، شوراهای‌ فوق‌الذکر به‌ عنوان‌ گروههای‌ مشورتی‌ زیرمجموعه‌ این‌ شورا تشکیل‌ شود. «شورای‌ فرهنگی‌ اجتماعی‌ ـ  تبلیغی‌ استان» زیر نظر شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ کشور فعالیت‌ خواهد نمود. آیین‌نامه، اهداف‌ و وظایف‌ پس‌ از تأیید کلیت‌ موضوع‌ از سوی‌ شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی، تنظیم‌ خواهد شد.*