آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هفتادمصوبات سال 1378‌آیین‌نامه‌ انتخاب‌ خادمان‌ نمونه‌ فرهنگ‌ عمومی‌ کشور

 

‌آیین‌نامه‌ انتخاب‌ خادمان‌ نمونه‌ فرهنگ‌ عمومی‌ کشور

مصوب‌ جلسه 455 مورخ 1378/10/14شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی

 

     ‌حل‌ رضایتبخش‌ بیشتر مسائل‌ اجتماعی، سیاسی‌ واقتصادی‌ درجمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ منوط‌ به‌ توسعه‌ واعتلای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ وخصوصاً تعمیق‌ و ارتقای‌ ارزش‌های ‌اصیل‌ دینی‌ است‌ و مطمئناً یکی‌ از سازوکارهای‌ مؤثردر این‌ عرصه، استفاده‌ از روش‌ تشویق‌ و ترغیب‌ می‌باشد. آیین‌نامه‌ انتخاب‌ خادمان‌ نمونه‌ فرهنگ‌ عمومی‌ کشوربرای‌ همین‌ منظورتهیه‌ شده‌ است.

 ماده‌ 1: در این‌ آیین‌نامه‌ فرهنگ‌ عمومی‌ شامل‌ مجموعه‌ ویژگیهای‌ عام‌ از ارزشها، باورها و الگوهایی‌ است‌ که‌ همة‌ مردم‌ در زندگی‌ فردی‌ و اجتماعی‌ آنها را بکار می‌گیرند و تبیین‌ و شناخت‌ آن‌ به‌ معنای‌ تغییر اعتقادات، باورها، نگرشها، عادات، اخلاق، ملکات‌ و روشهای‌ زندگی‌ مردم‌ است.

 ماده‌ 2: انتخاب‌ خادمان‌ فرهنگ‌ عمومی‌ بطور سالانه‌ خواهد بود.

ماده‌ 3: اشخاص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ شایسته، به‌ عنوان‌ خادم‌ فرهنگ‌ عمومی‌ از هر قشر یا صنف‌ با توجه‌ یکی‌ ازمحورهای‌ ذیل‌ انتخاب‌ می‌شوند:

 

الف) تفکر و برنامه‌ریزی‌

1ـ ارائه‌ طرحهای‌ مناسب‌ برای‌ تبیین، ارتقأ و تعمیق‌ تدین‌ در فرهنگ‌ عمومی

2 ـ تحقیق‌ پیرامون‌ دانش‌ فرهنگی‌ و ارائه‌ طرح‌ وگسترش‌ مبانی‌ نظری‌ مربوط‌ به‌ فرهنگ‌ عمومی‌

3 ـ تلاش‌ در جهت‌ شناخت‌ مسائل‌ و موضوعات‌ فرهنگ‌ عمومی‌ جامعه‌ و ارائه‌ راه‌ حل‌های‌ منطقی‌

ب) اجرا و مدیریتی‌

1ـ تلاش‌ و خدمت‌ صادقانه‌ در جهت‌ ارتقأ سطوح‌ فرهنگ‌ عمومی‌ جامعه‌

2 ـ توسعه‌ و گسترش‌ فعالیت‌های‌ مربوط‌ به‌ فرهنگ‌ عمومی‌

3 ـ استفاده‌ مناسب‌ از امکانات‌ و اجرای‌ برنامه‌های‌ موفق‌ و ممارست‌ و تلاش‌ چشمگیر دراصلاح‌ فرهنگ‌ عمومی‌

4 ـ اشاعه‌ فرهنگ‌ غنی‌ اسلامی، ایرانی‌ و پیرایش‌ جامعه‌ از فرهنگ‌ منحط‌

ج) آثار

1 ـ ارائه‌ آثار ارزشمند فرهنگی‌ و هنری‌ و کوشش‌ درزمینه‌های‌ مربوط‌ به‌ فرهنگ‌ عمومی‌

2 ـ مطالعات‌ و تحقیقاتی‌ که‌ منشأ تغییر و تحول‌ فرهنگی‌ باشد.

تبصره‌ ـ  اشخاص‌ حقیقی‌ و یا حقوقی‌ که‌ در سایر حوزه‌های‌ مؤ‌ثر بر فرهنگ‌ عمومی‌ فعالیت‌ می‌کنند، چنانچه‌ در اصلاح‌ و ارتقای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ جامعه‌ مؤ‌ثر باشند، مشمول‌ این‌ آیین‌نامه‌ می‌شوند.

ماده‌ 4: اشخاص‌ حقیقی‌ و یا حقوقی‌ از سوی‌ صاحبنظران، موسسات،انجمن‌ها، نهادها و دستگاههای‌ مختلف‌ در استان‌ها به‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ استان‌ معرفی‌ شده‌ و افراد منتخب‌ نیز به‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ کشور معرفی‌ می‌شوند و از بین‌ آنها، افراد برگزیده‌ درسطح‌ کشوری‌ انتخاب‌ می‌شوند.

تبصره‌1 ـ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ استان‌ اشخاص‌ پیشنهادی‌ خادم‌ فرهنگ‌ عمومی‌ را در سطح‌ استان‌ انتخاب‌ خواهد کرد.

تبصره2‌ ـ خادمان‌ نمونه‌ در سطح‌ استان‌ توسط‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ استان‌ و در سطح‌ ملی‌ توسط‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ کشور انتخاب‌ می‌شوند.

تبصره‌3 ـ آئین‌نامه‌ اجرایی‌ نحوه‌ انتخاب‌ خادمان‌ نمونه‌ فرهنگ‌ عمومی‌ کشور از سوی‌ دبیرخانه‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ می‌رسد.

آیین‌نامه‌ فوق‌ در 4 ماده‌ و 4 تبصره‌ درجلسة‌ 455 مورخ‌ 1378/10/14 به‌ تصویب‌ شورای‌عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ رسید.