آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هفتادمصوبات سال 1378عضویت روسای واحدهای جهاد دانشگاهی استان در شورای فرهنگ عمومی استانها

 

عضویت روسای واحدهای جهاد دانشگاهی استان در شورای فرهنگ عمومی استانها

مصوبه جلسه 333 شورای فرهنگ عمومی

 

در سیصد و سی و سومین جلسه شورای فرهنگ عمومی پیشنهاد جهاد دانشگاهی مبنی بر عضویت رؤسای واحدهای جهاد دانشگاهی استان در شورای فرهنگ عمومی استانها مطرح و به اتفاق آرا تصویب شد.

 

اداره کل دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی