آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هفتادمصوبات سال 1378‌آیین‌نامه‌ نحوة‌ نظارت‌ بر انتخاب، ساخت‌ و نصب‌ مجسمه‌ و یادمان‌ ‌در میدانها و اماکن‌ عمومی‌

 

‌آیین‌نامه‌ نحوة‌ نظارت‌ بر انتخاب، ساخت‌ و نصب‌ مجسمه‌ و یادمان‌ ‌در میدانها و اماکن‌ عمومی‌

مصوب‌ جلسه 442 مورخ 1378/3/4 شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی

 

     ماده‌ 1: به‌ منظور تدوین‌ سیاستها و انتخاب‌ و نظارت‌ بر ساخت‌ و نصب‌ مجسمه‌ ویادمان‌ (شامل‌ ستون‌ یادبود ونقوش‌ برجسته‌ و یادگاری‌ها و آثار حجمی) در اماکن‌ عمومی، شورایی‌ تحت‌ عنوان‌ «شورای‌ سیاستگذاری‌ و نظارت‌ بر انتخاب، ساخت‌ و نصب‌ مجسمه‌ و یادمان» در مرکز هنرهای‌ تجسمی‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ تشکیل‌ می‌شود.

      ماده‌ 2: شورای‌ سیاستگذاری‌ و نظارت‌ بر انتخاب، ساخت‌ و نصب‌ مجسمه‌ و یادمان‌ که‌ در این‌ آیین‌نامه‌ «شورای‌ نظارت» نامیده‌ می‌شود باترکیب‌ زیر در مرکز هنرهای‌ تجسمی‌ تشکیل‌ خواهد شد.

1-        معاون‌ هنری‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ (رییس‌ شورا)

2-        مدیرکل‌ مرکز هنرهای‌ نمایشی‌

3-        نماینده‌ وزارت‌ کشور

4-        نماینده‌ سازمان‌ میراث‌ فرهنگی‌ کشور

5-        نماینده‌ انجمن‌ آثار و مفاخر فرهنگی‌

6-        نماینده‌ فرهنگستان‌ هنر

7-        یک‌ نفر از اساتید برجسته‌ هنرهای‌ تجسمی‌ با معرفی‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالی‌

8-        شهردار شهری‌ که‌ نصب‌ مجسمه‌ در آن‌ پیشنهاد شده‌ است.

9-        دو نفر از صاحبنظران‌ مسائل‌ فرهنگ‌ و تاریخ‌ اسلام‌ به‌ پیشنهاد وزیر فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ و تصویب‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌

10-    نمایندة‌ بنیاد شهید انقلاب‌ اسلامی‌

    ماده‌ 3: مدت‌ عضویت‌ اعضاءی‌ شورای‌ نظارت‌ دو سال‌ خواهد بود و تجدید انتخاب‌ آنان‌ برای‌ دوره‌های‌ بعد بلامانع‌ است‌.

تبصره‌1 ـ احکام‌ اعضاءی‌ شورای‌ نظارت‌ توسط‌ وزیر فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ صادر می‌شود.

تبصره2ـ تصمیمات‌ شورای‌ نظارت‌ حداقل‌ با تأیید دو سوم از اعضاء معتبر خواهد بود.

تبصره‌3ـ شورا می‌تواند حسب‌ مورد از نماینده‌ وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ برای‌ شرکت‌ در جلسات‌ شورا دعوت‌ نماید.

تبصره‌4ـ شورای‌ نظارت‌ دبیرخانه‌ای‌ خواهد داشت‌ که‌ وظیفة‌ آن‌ تشکیل‌ جلسات‌ شورا و اقدام‌ لازم‌ دربارة‌ تصمیمات‌ شورای‌ نظارت‌ است.

    ماده‌ 4: کلیه‌ وزارتخانه‌ها، مراکز و سازمانها و نهادهای‌ دولتی‌ و شهرداریها موظف‌ به‌ اجرای‌ سیاستهای‌ مصوب‌ شورای‌ نظارت‌ در موضوع‌ این‌ آیین‌نامه‌ هستند.

    ماده‌ 5: شورا می‌تواند عنداللزوم‌ از متخصصین‌ و مطلعین‌ امر برای‌ شرکت‌ در جلسات‌ شورا دعوت‌ نماید. بر ضرورت‌ امر و انتخاب‌ فرد مورد نظر با تأیید اکثریت‌ اعضاءی‌ شورا خواهد بود.

    ماده‌ 6: کلیة‌ پیشنهادهای‌ مربوط‌ به‌ تهیه‌ و ساخت‌ مجسمه‌ و یادمان‌ ، نقش‌ برجسته‌ و ستون‌ یادبود همراه‌ با گزارش‌ توجیهی‌ و ذکر مشخصات‌ کامل‌ و ارائه‌ طرح‌ و نمونة‌ کوچک‌ توسط‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ مرکز و استانها و یا انجمن‌ آثار و مفاخر فرهنگی، شهرداری‌ها و سایر سازمان‌ها برای‌ کسب‌ مجوز به‌ شورای‌ نظارت‌ ارسال‌ می‌شود.

تبصره 1ـ دستورالعمل‌ چگونگی‌ رسیدگی‌ به‌ این‌ پیشنهادها به‌ تصویب‌ شورای‌ نظارت‌ می‌رسد.

تبصره‌ 2ـ مرکز هنرهای‌ تجسمی‌ (دبیرخانة‌ شورای‌ نظارت) حداکثر ظرف‌ مدت‌ یک‌ ماه‌ از تاریخ‌ دریافت‌ تقاضا به‌ درخواست‌های‌ واصله‌ پاسخ‌ خواهد داد.

    ماده‌ 7: سازمان‌ سفارش‌ دهنده‌ موظف‌ است‌ قبل‌ از حمل‌ و نصب‌ مجسمه‌ و یادمان‌ و بناهای‌ یادبود، مجوز نصب‌ آن‌ را از شورای‌ نظارت‌ دریافت‌ نماید.

    ماده‌ 8: سیاست‌ها و ضوابط‌ اجرایی‌ شورای‌ نظارت‌ پس‌ از پیشنهاد آن‌ شورا، به‌ تصویب‌ شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ می‌رسد.

این‌ آیین‌نامه‌ در 8 ماده‌ و 6 تبصره‌ در جلسه‌ 442 مورخ‌ 1378/3/4شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ به‌ تصویب‌ رسید.