مناسبت‌های‌ تقویم‌ سال‌ 1378 هجری‌ ـ  شمسی‌

مصوب‌ جلسه 13 مورخ 1377/5/28  شورای فرهنگ عمومی

 

ایام مصوب

زمان

روز پزشک

اول شهریور

روز بزرگداشت ابوعلی سینا

اول شهریور

روز جهانی دریانوردی

8 مهر (برابر با 30 سپتامبر)

روز نیایش

9 ذیحجه

روز مباهله

24 ذیحجه