آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هفتادمصوبات سال 1377بیانیة‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ دربارة‌ خانواده‌


بیانیة‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ دربارة‌ خانواده‌

مصوب‌ جلسه 293 مورخ  1377/2/9 شورای فرهنگ عمومی

 

      ‌خانواده‌ مؤ‌ثرترین‌ عامل‌ انتقال‌ فرهنگ‌ و رکن‌ بنیادی‌ جامعه‌ است‌ که‌ در شرایط‌ مختلف‌ در تأثیر و تأثر متقابل‌ با فرهنگ‌ و عوامل‌ اجتماعی‌ است. از آنجا که‌ خانواده‌ واحد بنیادی‌ جامعه‌ است‌ و در آن‌ احتیاجات‌ زیستی‌ تأمین‌ و تکامل‌ می‌یابد؛ لذا باید در بنیادی‌ترین‌ مقطع‌ از برنامه‌های‌ توسعه، توجه‌ ویژه‌ای‌ به‌ خانواده‌ معطوف‌ گردد. در این‌ راستا گروه‌ کار خانواده‌ و فرهنگ‌ عمومی‌ دومین‌ گردهمایی‌ سراسری‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی، پس‌ از بحث‌ و گفتگو توجه‌ به‌ نکات‌ زیر را ضروری‌ و پیشنهادات‌ ذیل‌ را تصویب‌ نمود:

1 ـ با توجه‌ به‌ اینکه‌ یکی‌ ازعوامل‌ بسیار مؤ‌ثر در رشد و کمال‌ فرد و خانواده‌ ملاکهای‌ ارزشی‌ و نظام‌ ارزشگذاری‌ فرد و خانواده‌ و جامعه‌ است؛ گروه‌ کار خانواده‌ و فرهنگ‌ عمومی‌ خواستار تداوم‌ پژوهش‌ و تحقیق‌ در محورهای‌ زیر در شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ استان‌ها شد:

الف) تفاوتهای‌ ساختاری‌ براساس‌ دیدگاه‌ حکمت‌ الهی‌ باعث‌ چه‌ تفاوتهایی‌ در تکالیف‌ زن‌ و مرد در قلمرو زندگی‌ خانوادگی‌ شده‌ است‌ و آیا تفاوت‌ ساختاری‌ تأثیری‌ در پذیرفتن‌ مسئولیتهای‌ اجتماعی‌ زنان‌ می‌گذارد؟

ب) تبیین‌ تأثیر تدوین‌ قوانین‌ نیرومند حمایتی‌ در جلوگیری‌ از ظلم‌ به‌ زن‌

ج) تبیین‌ راههای‌ ایجاد عامل‌ معنویت‌ و محبت‌ در روابط‌ خانوادگی‌ و تأثیر این‌ عوامل‌ در جلوگیری‌ از زورگوئیها و ظلم‌ و تجاوز به‌ حقوق‌ یکدیگر

د) تبیین‌ مشکلات‌ حقوقی‌ زن‌ در خانواده‌ در ابعاد آموزشی، فرهنگی، اقتصادی‌ براساس‌ قوانین‌ و شرایط‌ فرهنگی‌ موجود

هـ ) تبیین‌ تفاوت‌ دیدگاه‌ اسلام‌ و غرب‌ نسبت‌ به‌ جایگاه‌ و نقش‌ مادری‌ و همسری‌ زن‌ در خانواده‌

و) تبیین‌ راههای‌ ایجاد تغییر باور و اصلاح‌ فرهنگ‌ جامعه‌ نسبت‌ به‌ زنان‌

ز) تبیین‌ راههای‌ تحکیم‌ بنیان‌ خانواده‌ و جلوگیری‌ از فروپاشی‌ آن‌ و تفاوت‌ وضعیت‌ استحکام‌ خانواده‌ در ایران‌ و غرب‌

ح) میزان‌ مشارکت‌ اعضاءی‌ خانواده‌ خصوصاً‌ زنان‌ در تصمیم‌گیریهای‌ مسائل‌ خانواده‌

ط) تبیین‌ حدود ریاست‌ مرد در داخل‌ خانواده‌ و محدوده‌ اعمال‌ مدیریت‌ از طرف‌ زن‌ و تعیین‌ جایگاه‌ هر یک‌ از آنها

ی) بررس‌ راههای‌ تأمین‌ آینده‌ اقتصادی‌ زنان‌ به‌ عنوان‌ پشتوانه‌ به‌ منظور جلوگیری‌ از ناهنجاریهای‌ روانی‌ و جسمی‌ در دوران‌ از کارافتادگی‌ (حقوق‌ اقتصادی‌ اسلام‌ برای‌ زنان)

ک) تأثیر مدرنیزه‌ شدن‌ بر ساختار خانواده‌ درجوامع‌ مختلف‌

ل) بررسی‌ تأثیر ادیان‌ در جوامع‌ در جهت‌ کاهش‌ یا افزایش‌ مشکلات‌ خانواده‌

م) بررسی‌ علل‌ رشد و توسعه‌ خشونت، فساد و فحشأ در جوامع‌ بر علیه‌ زن‌ و کودک‌ و راهکارهای‌ ادیان‌ و بخصوص‌ اسلام‌ در پیشگیری‌ و درمان‌ ناهنجاریهای‌ فوق‌

ن) بررسی‌ تأثیر فرهنگ‌ عفاف‌ در استحکام‌ خانواده‌ و حفظ‌ ثبات‌ روحی‌ و روانی‌ فرد در جامعه‌

ص) بررسی‌ میزان‌ امنیت‌ اجتماعی‌ در جوامع‌ دینی‌ و غیردینی‌ و اثر حجاب‌ و تنظیم‌ روابط‌ اجتماعی‌ بر محور ارزشها در این‌ زمینه‌

2 ـ تغییر باورهای‌ جامعه‌ به‌ سوی‌ نگرش‌ سیستمی‌ هماهنگ‌ و منسجم‌ با خانواده‌ به‌ عنوان‌ کل‌ غیرقابل‌ تفکیک‌ که‌ هر یک‌ از اجزأ علاوه‌ بر حفظ‌ هویت‌ فردی‌ و خانوادگی‌ و پیامی‌ از هویت‌ خانواده‌ را در جامعه‌ به‌ همراه‌ دارد.

3 ـ نگرش‌ جدید بر نقش‌ محوری‌ زن‌ در خانواده‌ و تقدس‌ نظام‌ بنیادی‌ خانواده‌ در جامعه‌ و افت‌ در تغییرات‌ و برنامه‌ریزیهای‌ نظام‌ حول‌ این‌ محور بنیادین‌

4 ـ ایجاد فرهنگ‌ متعادل‌ و متوازن‌ و رفع‌ تعارض‌ بین‌ داده‌های‌ خانواده، مدرسه، رسانه‌ها و فرهنگ‌ عمومی‌

5 ـ ایجاد شاخص‌های‌ جدیدی‌ در سه‌ بخش‌ شناختی، عاطفی‌ و اخلاقی‌

6 ـ آموزشهای‌ هماهنگ‌ و جهت‌دار در زمینه‌های‌ اخلاقی، دینی، تربیتی، فرهنگی، حقوقی‌ و آموزشی‌ دانش‌ خانواده‌ و مشاوره‌های‌ لازم‌ قبل‌ از ازدواج‌ و نیز در طول‌ زندگی‌ مشترک، آموزش‌ اطلاعات‌ فرهنگی، حقوقی، اخلاقی‌ صحیح، تبیین‌ نقش‌ مشارکت‌ و همیاری‌ اعضاءی‌ خانواده‌ و راههای‌ حفظ‌ و تقویت‌ عفاف‌ در جهت‌ ثبات‌ خانواده‌ و پیشگیری‌ از تهاجم‌ فرهنگی‌

7 ـ ایجاد تسهیلات‌ در امر ازدواج‌ و زمینه‌های‌ تسریع‌ در امر ازدواج‌ و تشویق‌ و آگاه‌ کردن‌ خانواده‌ به‌ این‌ رسالت‌ مهم‌

8 ـ تنظیم‌ قوانین، برنامه‌ها و سیاستها در جهت‌ تعالی‌ خانواده‌ و ارتقأ کارآیی‌ آن‌ و تدوین‌ قوانین‌ تکمیلی‌ در حمایت‌ از زن‌ و کودک‌ و خانواده‌