آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هفتادمصوبات سال 1375شرح‌ وظایف‌ هیأت‌ بررسی‌ روند اجرایی‌ ‌فعالیتهای‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌

شرح‌ وظایف‌ هیأت‌ بررسی‌ روند اجرایی‌ ‌فعالیتهای‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌

 

شرح‌ وظایف‌ هیأت‌ بررسی‌ روند اجرایی‌ ‌فعالیتهای‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌

مصوب‌جلسه 228 مورخ 1375/1/20 شورای فرهنگ عمومی

 

    ‌شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ سه‌ وظیفه‌ محوری‌ و اصلی‌ را در آیین‌نامه‌ مربوط، به‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ محول‌ نموده‌ است:

1 ـ سیاستگذاری، هدایت‌ و نظارت‌ بر فرهنگ‌ عمومی‌ کشور

2 ـ مطالعه‌ و ارزیابی‌ دائمی‌ وضع‌ فرهنگ‌ عمومی‌ کشور

3 ـ تهیه‌ و تدوین‌ طرحهایی‌ برای‌ هماهنگ‌ کردن‌ کوششهای‌ فرهنگی، هنری‌ و تبلیغی‌ در سطح‌ کشور

    ‌شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ برای‌ رسیدن‌ به‌ اهداف‌ مطرح‌ شده‌ در آیین‌نامه، تشکیل‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ استان‌ها  را امری‌ ضروری‌ دانسته‌ و دو محور از سه‌ وظیفه‌ مزبور را به‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ استان‌ها  واگذار نموده‌ است:

1ـ مطالعه‌ و ارزیابی‌ وضع‌ فرهنگ‌ عمومی‌ منطقه‌

2 ـ تهیه ‌و تدوین ‌طرحهایی ‌برای‌ هماهنگ‌کردن‌کوششهای ‌فرهنگی، هنری ‌و تبلیغی‌ در سطح‌ منطقه‌

   ‌همچنین‌ به‌ منظور کارشناسی‌ اولیه‌ مطالب‌ و عناوین‌ قابل‌ طرح‌ در شورا (در چهارچوب‌ آیین‌نامه) تشکیل‌ گروههای‌ علمی‌ ـ  مشورتی‌ در دبیرخانه‌ شورا از تصمیمات‌ مهم‌ و کارآمد شوراست. لذا با عنایت‌ به‌ مقدمه‌ فوق‌ و به‌ منظور برنامه‌ریزی، نظارت، کنترل‌ و ارزیابی‌ فعالیت‌های‌ هسته‌های‌ تحت‌ پوشش‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ بر اساس‌ تصمیم‌ پنجاه‌ و نهمین‌ جلسه‌ شورا مقرر شد هیأتی‌ تحت‌ عنوان‌ هیأت‌ بررسی‌ روند اجرایی‌ فعالیتهای‌ شورا با حضور تعدادی‌ از اعضاءی‌ محترم‌ شورا تشکیل‌ و موارد ذیل‌ را پیگیری‌ نماید.

1ـ تشخیص، تعیین‌ و اولویت‌بندی‌ عناوین‌ و مصادیق‌ فرهنگ‌ عمومی‌ جهت‌ بررسی‌ کارشناسی‌ و سپس‌ طرح‌ در هیأت‌ بررسی‌ روند اجرایی‌ فعالیتهای‌ شورا و در نهایت‌ طرح‌ در شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ به‌ منظور سیاستگذاری‌ و برنامه‌ریزی‌ مسائل‌ مربوط‌ به‌ فرهنگ‌ عمومی‌ کشور

2ـ تدوین‌ دستور جلسات‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ با توجه‌ به‌ اولویت‌بندی‌ عناوین‌ و مصادیق‌ فرهنگ‌ عمومی‌ و اقدامات‌ کارشناسی‌ صورت‌ گرفته‌

3 ـ نقد و بررسی‌ علمی‌ مباحث‌ مطرح‌ شده‌ در گروههای‌ علمی‌ ـ  مشورتی‌ دبیرخانه‌ شورا و تعریف‌ و تدوین‌ و تحدید موضوع‌ برای‌ طرح‌ در جلسات‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌

4 ـ نظارت‌ بر روند مباحث‌ و چگونگی‌ کار در گروههای‌ علمی‌ ـ  مشورتی‌ دبیرخانه‌ شورا

5 ـ تهیه‌ و تدوین‌ و تنظیم‌ پیش‌ نویس‌ مصوبات‌ شورا جهت‌ طرح‌ در جلسات‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ و در نهایت‌ ابلاغ‌ آن‌ با امضای‌ رئیس‌ شورا به‌ سازمانها و دستگاههای‌ کشور

6 ـ برنامه‌ریزی‌ در خصوص‌ تشکیل‌ جلسات‌ شورا در استان‌ها  و نظارت‌ و کنترل‌ و ارزیابی‌ مستمر جلسات‌

تبصره‌ 1 ـ برنامه‌ریزی‌ و اولویت‌بندی‌ عناوین‌ و مصادیق‌ فرهنگ‌ عمومی‌ در سطح‌ ملی‌ و منطقه‌ای‌ با مشارکت‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ استان‌ها

تبصره‌ 2 ـ اعلام‌ اولویت‌های‌ ملی‌ و منطقه‌ای‌ به‌ استان‌ها  جهت‌ قرار گرفتن‌ در دستور کار شوراهای‌ استانی‌

تبصره‌ 3 ـ برنامه‌ریزی‌ جهت‌ شرکت‌ برخی‌ از اعضاءی‌ شوراهای‌ استانی‌ در جلسات‌ هیأت‌ بررسی‌ روند اجرایی‌ فعالیت‌های‌ شورا

تبصره 4 ـ برنامه‌ریزی‌ جهت‌ شرکت‌ اعضاءی‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ مرکز در جلسات‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ استان‌ها

تبصره‌ 5 ـ بررسی‌ مشکلات‌ و موانع‌ احتمالی‌ شوراهای‌ استانی‌ و تلاش‌ در جهت‌ رفع‌ موانع‌ و محدودیتها

7 ـ توجیه‌ دستگاهها و سازمانها در خصوص‌ مصوبات‌ شورا و چگونگی‌ اجرای‌ مصوبات‌ شورا در سازمانها

8 ـ ارزیابی‌ و نظارت‌ بر اجرای‌ مصوبات‌ شورا دردستگاهها و سازمانها (به‌ صورت‌ حضوری‌ و مکاتبه‌ای)

 تبصره 6 ـ برای‌ پیگیری‌ مصوبات‌ شورا باید ارتباط‌ منظمی‌ با رسانه‌ها و مراجعی‌ که‌ با مردم‌ ارتباط‌ مستمر دارند، صورت‌ گیرد.

9 ـ عناوین‌ پژوهشی‌ که‌ به‌ تشخیص‌ شورا در اولویت‌ قرار دارند توسط‌ دبیرخانه‌ یا به‌ سفارش‌ دبیرخانه‌ توسط‌ مراکز تحقیقاتی‌ مورد تحقیق‌ قرار خواهند گرفت.*

 

 

 

   این هیأت به منظور تسهیل در فعالیت‌های اجرایی شورای فرهنگ عمومی به عنوان یک گروه مشورتی ـ اجرایی به تصویب شورای فرهنگ عمومی رسید.