نامگذاری روزها و هفته های خاص

 

نام‌گذاری روزها و هفته‌های خاص

مصوب جلسه 382 مورخ 1375/7/10 شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

    روزها و هفته‌های خاص که از طرف شورای فرهنگ عمومی پیشنهاد شده بود بررسی شد و به شرح جدول پیوست به تصویب رسید و مقرر شد:

الف: شورای فرهنگ عمومی از این به بعد هفتة خاص نپذیرد و پیشنهادهای جدید برای روزهای خاص را بررسی کند و سپس برای تصویب به شورای عالی ارائه شود.

ب : روزها و ایام دیگر مانند روز جهانی قدس و هفتة وحدت و دهة فجر و غیره را نیز بررسی و پیشنهاد خود را تا جلسة آینده به شورای عالی ارائه دهد.

ج : نتیجة تصمیمات شورای عالی را دبیر به استحضار مقام معظم رهبری برساند.