آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هفتادمصوبات سال 1375پیامدهای فرهنگی استفاده از دو خط فارسی و انگلیسی در تابلوها، خیابان ها و اماکن

پیامدهای‌ فرهنگی‌ استفاده‌ از دو خط‌ ‌فارسی‌ و انگلیسی‌ در تابلوهای‌ خیابانها و اماکن‌

 

پیامدهای‌ فرهنگی‌ استفاده‌ از دو خط‌ ‌فارسی‌ و انگلیسی‌ در تابلوهای‌ خیابانها و اماکن‌

مصوب‌جلسه 235 مورخ  1375/5/22شورای فرهنگ عمومی

 

     ‌در دویست‌ و سی‌ و پنجمین‌ جلسه‌ مورخ‌ 75/5/22 شورای‌ فرهنگ‌ عمومی، پیامدهای‌ فرهنگی‌ استفاده‌ از دو خط‌ فارسی‌ و انگلیسی‌ در تابلوهای‌ خیابانها و اماکن‌ را مورد بحث‌ و بررسی‌ قرار داد و مقرر شد هیأتی‌ به‌ منظور تعیین‌ ضوابط‌ و معیارها در این‌ زمینه‌ با مسؤ‌ولیت‌ معاون‌ امور مطبوعاتی‌ و تبلیغاتی‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ و با حضور سازمان‌ میراث‌ فرهنگی‌ و شهرداری‌ و معاون‌ سیاحتی‌ و زیارتی‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ با تأکید بر این‌ محورها تشکیل‌ شود:

1 ـ برای ‌راهنمایی ‌بهتر افراد خارجی ‌نقشه‌ای ‌جامع، منطبق ‌با نقشة‌ خیابانها و بزرگراهها تهیه‌ شود.

2 ـ در تابلوهای‌ دو خطی، خط‌ خارجی‌ زیر خط‌ فارسی‌ و ریزتر نوشته‌ شود.

3 ـ سفارتخانه‌ها مجاز هستند که‌ تابلوهایی‌ به‌ زبانهای‌ مختلف‌ به‌ تشخیص‌ سفارت‌ بر سر در محل‌ نصب‌ کنند.

4 ـ موارد اضطراری‌ مثل‌ فوریتهای‌ پزشکی، فرودگاهها، پلیس‌ و غیره‌ مشخص‌ شود که‌ امکان‌ استفاده‌ از خط‌ خارجی‌ در این‌ مراکز وجود داشته‌ باشد.

5 ـ در مورد نحوه‌ به‌ کارگیری‌ زبان‌ خارجی‌ درباره‌ معرفی‌ آثار باستانی، سازمان‌ میراث‌ فرهنگی‌ طرح‌ مشخصی‌ ارائه‌ کند.

6 ـ گزارش‌ عملکرد این‌ هیأت‌ هر شش‌ ماه‌ یک‌ بار به‌ دبیرخانه‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ ارسال‌ شود. *

 

 

   در اجرای این مصوبه بایستی به قانون ممنوعیت به کارگیری کلمات واصطلاحات بیگانه مصوب مجلس شورای اسلامی توجه شود.