آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هفتادمصوبات سال 1375‌اهداف‌ و وظایف‌ گروه‌ فرهنگ‌ انتخابات‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی

‌اهداف‌ و وظایف‌ گروه‌ فرهنگ‌ انتخابات‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی

 

‌اهداف‌ و وظایف‌ گروه‌ فرهنگ‌ انتخابات‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی

مصوب‌جلسه 250 مورخ 75/12/27 شورای فرهنگ عمومی

 

      ‌در دویست‌ و پنجاهمین‌ جلسة‌ مورخ‌ 1375/12/27 شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ موضوع‌ فرهنگ‌ انتخابات‌ مورد بحث‌ و بررسی‌ قرار گرفت‌ و مقرر شد گروهی‌ متشکل‌ از اعضاءی‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ با اهداف‌ زیر در زمینه‌ انتخابات‌ هفتمین‌ دوره‌ ریاست‌ جمهوری‌ به‌ فعالیت‌ بپردازند.

الف) اهداف‌

1 ـ اتفاق‌نظر نامزدها بر مبانی‌ نظام‌مقدس‌جمهوری‌ اسلامی‌ و قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌

2 ـ تشویق‌ ستادهای‌ انتخاباتی‌ و هواخواهان‌ به‌ مقدم‌ دانستن‌ ضرورت‌ مراعات‌ اخلاق‌ اسلامی‌ و اخوت‌ دینی‌ و ملی‌ بر رقابت‌های‌ سیاسی‌ و حزبی‌ در تبلیغات‌

3 ـ تعدیل‌ و تلطیف‌ فضای‌ رقابت‌ انتخاباتی‌

4 ـ ارائه‌ الگوی‌ مشارکت‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ در نظام‌ اسلامی‌ از طریق‌ تهیه‌ طرحهای‌ ویژه‌ برای‌ تبلیغ‌ مبانی‌ فرهنگی‌ انتخابات‌

5 ـ تکمیل‌ و تصحیح‌ اقدامات‌ ستادهای‌ ریاست‌ جمهوری‌ و تبلیغات‌ انتخاباتی‌ از طریق‌ ارائه‌ تحلیل‌های‌ مناسب‌

ب) وظایف‌

1 ـ ارتباط‌ با نامزدهای‌ انتخاباتی‌ از طریق‌ ستادهای‌ تبلیغاتی‌ و ملاقات‌ با آنها بنا به‌ ضرورت‌

2 ـ مذاکره‌ با مسئولان‌ رسانه‌ها و تشویق‌ آنها به‌ افزایش‌ تلاش‌ برای‌ آموزش‌ عموم‌ مردم‌ و افزایش‌ آگاهی‌ جامعه‌

3 ـ ایجاد رغبت‌ بیشتر در مردم‌ برای‌ شرکت‌ در انتخابات‌

4 ـ تشکیل‌ جلسات‌ مشترک‌ با گروههای‌ سیاسی‌ رسمی‌ برای‌ جلب‌ توجه‌ آنها به‌ رعایت‌ نکاتی‌ که‌ لازم‌ است‌ به‌ آنها منتقل‌ شود.

5 ـ مذاکره‌ با نخبگان‌ اجتماعی‌ در مورد تبیین‌ ارزشها و هنجارهای‌ مطلوب‌ در فرهنگ‌ انتخابات‌

6 ـ تدوین‌ برنامة‌ زمان‌ بندی‌ شده‌ برای‌ گروه‌ فرهنگ‌ انتخابات‌

ج) امور داخلی‌

1 ـ اداره‌ جلسات‌ گروه‌ فرهنگ‌ انتخابات‌ به‌ عهدة‌ رئیس‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ است.

2 ـ وظایف‌ مربوط‌ به‌ تشکیل‌ جلسات، ثبت‌ خلاصة‌ مذاکرات، پیگیری‌ امور و تنظیم‌ روال‌ برنامه‌ها به‌ عهدة‌ دبیرخانة‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ است.

3 ـ گروه‌ فرهنگ‌ انتخابات‌ در هر هفته‌ یک‌ جلسه‌ خواهد داشت‌ و جلسات‌ فوق‌العاده‌ به‌ پیشنهاد رئیس‌ شورا تشکیل‌ خواهد شد.  

4 ـ دستور جلسات‌ با هماهنگی‌ رئیس‌ شورا تعیین‌ شود.

5 ـ جلسات‌ گروه‌ با حضور 4 نفر از اعضاء رسمیت‌ خواهد یافت.

6 ـ شرکت‌ کلیة‌ اعضاءی‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ در جلسات‌ گروه‌ آزاد است.