آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هفتادمصوبات سال 1374تصویب‌ اعضای‌ پیشنهادی‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ استان‌

تصویب‌ اعضای‌ پیشنهادی‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ استان‌

 

تصویب‌ اعضای‌ پیشنهادی‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ استان‌

مصوب جلسه 225 مورخ  ‌1374/11/23 شورای فرهنگ عمومی

   

‌شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ در جلسه‌ دویست‌ و بیست‌ و پنجمین‌ جلسة‌ مورخ‌ 74/11/23 تصویب‌ نمود که‌ در اجرای‌ تبصره‌ 1 ماده‌ 3 آیین‌نامه‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ استان، دبیرخانه‌ شورا اسامی‌ پیشنهادی‌ شورای‌ استان‌ را پس‌ از تأیید توسط‌ وزارت‌ اطلاعات‌ مصوب‌ تلقی‌ کند و موارد تأیید نشده‌ را در شورا مطرح‌ نماید

  

دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی