‌ریاست‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ استان‌

 

‌ریاست‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ استان‌

مصوب‌جلسه 211 مورخ  1374/5/9  شورای فرهنگ عمومی


     ‌در موارد خاص‌ ریاست‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ می‌تواند با نظرخواهی‌ از رئیس‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ استان، استاندار را به‌ عنوان‌ رئیس‌ شورا تعیین‌ نماید.

     این‌ موضوع‌ در دویست‌ و یازدهمین‌ جلسة‌ مورخ‌ 9/5/74 شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ به‌ تصویب‌ رسید.

 

دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی