مناسبتهای تقویم سال 1375 هجری شمسی

مناسبت‌های تقویم سال 1375 هجری شمسی

مصوب جلسه 47 مورخ 74/8/1 شورای فرهنگ عمومی

 

 

ایام مصوب

زمان

روز اسناد ملی

17 اردیبهشت

روز اهدای خون

9 مرداد

روز کارمند

4 شهریور

روز کاهش اثرات بلایای طبیعی

20 مهر