آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هفتادمصوبات سال 1373جدول ایام مصوب شورای فرهنگ عمومی در سال 1373

جدول ایام مصوب شورای فرهنگ عمومی در سال 1373

جدول ایام مصوب شورای فرهنگ عمومی در سال 1373

ردیف

ایام مصوب

زمان

پیشنهاد دهنده

تاریخ تصویب

1

روز پست

17 مهر

وزارت پست وتلگراف و تلفن

16/3/73

2

‌هفته‌ ارتباطات‌

25-31 شهریور

وزارت‌ پست‌ و تلگراف‌ و تلفن

‌16/3/73

3

‌روز جهانی‌ استاندارد

‌22 مهر‌

‌وزارت‌ صنایع‌

16/3/73

4

‌هفته‌ میراث‌ فرهنگی

31-25 اردیبهشت

سازمان‌ میراث‌ فرهنگی

‌16/3/73

5

‌ایام‌ کشاورزی‌

‌4-1 دی‌

وزارت‌ کشاورزی

27/4/73

6

‌روز تأمین‌ اجتماعی

25 تیر

سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی

13/4/73

7

‌هفته‌ احسان‌ و نیکوکاری‌

20-14 اسفند

کمیته‌ امداد امام‌ خمینی

13/4/73

8

‌هفته‌ قوه‌ قضاییه

7-1 تیر‌

‌وزارت‌ دادگستری‌

27/4/73

9

روز معلم

‌12 اردیبهشت

وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌

‌24/5/73

10

روز سربازان‌ گمنام

13 رجب‌

وزارت‌ اطلاعات

‌18/7/73

11

‌روز تحویل‌ و تجهیز

‌مدارس‌ جدیدالاحداث‌

‌18 شهریور

وزارت‌ آموزش‌ و پرورش

18/8/73

12

هفته‌ معرفی‌ مشاغل

7-1 اردیبهشت

وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌

18/7/73

13

هفته‌ تربیت‌ اسلامی‌

19-13 آبان

وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌

16/8/73

14

روز مادر

‌20 جمادی‌ الثانی

شورای‌ فرهنگی‌ اجتماعی‌ زنان

30/8/73

15

‌روز صنایع‌ دستی

‌20 خرداد‌

وزارت‌ صنایع

30/8/73

16

‌روز جهانی‌ هواپیمایی‌ کشوری

‌16 آذر‌

وزارت‌ راه‌ و ترابری

8/12/73

17

روز امور تربیتی

‌8 اسفند‌

وزارت‌ آموزش‌ و پرورش

8/12/73

18

‌روز جانباز

‌4 شعبان

‌بنیاد مستضعفان‌ و جانبازان‌

‌22/12/73

19

روز ملی‌ کاهش‌ اثرات‌ ‌بلایای‌ طبیعی

20 مهر

وزارت کشور

22/12/73

20

روز سوادآموزی

7 دی

وزارت آموزش و پرورش

22/12/73

 

براساس مصوبه سیصد و هشتاد و دومین جلسه مورخ 10/7/75 شورای عالی انقلاب فرهنگی نام‌گذاری هفته‌ها از سال 1375 به روز تقلیل یافت.