آیین‌نامه‌ نام‌گذاری‌ روزهای‌ خاص‌

مصوب‌ 1372/6/30 شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی

 

مقدمه‌

     با توجه‌ به‌ مصوبه‌ دویست‌ و نود و پنجمین‌ جلسه‌ مورخ‌ 71/9/10 شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ مبنی‌ بر تعیین‌ روزهای‌ خاص‌ توسط‌ آن‌ شورا مشروط‌ بر این‌ که‌ هر پیشنهادی‌ قبلاً‌ در شورای‌ فرهنگ‌ عمومی(با شرکت‌ نمایندگان‌ سه‌ فرهنگستان) تأیید شده‌ باشد، ضوابط‌ نامگذاری‌ روزها و هفته‌ها بدین‌ شرح‌ خواهد بود:

ماده‌ 1: هدف‌ از نامگذاری‌ روزها و هفته‌های‌ خاص، بزرگداشت‌ ارزش‌ها و شناسایی‌ پیوندهای‌ دینی، ملی، فرهنگی، علمی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی‌ در جامعه‌ است‌ که‌ منجر به‌ نوعی‌ همکاری‌ عمومی‌ شود.

ماده‌ 2: پیشنهاد وزارتخانه‌ها و مؤ‌سسات‌ وابسته‌ به‌ آنها با امضای‌ وزیر و پیشنهاد نهادهای‌ انقلاب‌ اسلامی‌ مستقل‌ و سایر دستگاه‌ها از طریق‌ بالاترین‌ مقام‌ به‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ ارائه‌ می‌شود.

تبصره‌ ـ  دستگاه‌ پیشنهاد دهنده‌ پرسشنامة‌ راجع‌ به‌ نامگذاری‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ را تکمیل‌ می‌کند و برای‌ بررسی‌ ارائه‌ می‌دهد.

ماده‌ 3: پیشنهاد نامگذاری‌ روزها یا هفته‌ها در جهت‌ اهداف‌ مندرج‌ در ماده‌ یک‌ و دارای‌ یک‌ یا چند از خصوصیات‌ زیر می‌باشد:

الف) تناسب‌ با وظایف‌ اصلی‌ دستگاه‌ پیشنهاد دهنده‌

ب) اشاعه‌ دهنده‌ مبانی‌ فکری‌ انقلاب‌ اسلامی‌

ج) تبلیغ‌ منطقی‌ و محققانه‌ از دیدگاه‌های‌ سیاسی‌ و اقتصادی‌ و فرهنگی‌ کشور

د) برخورداری‌ از مفهومی‌ روشن‌ و گویا

هـ ) موجب‌ گسترش‌ مبانی‌ نظری‌ و ارزش‌های‌ اجتماعی‌ و انسانی‌ و رشد و شکوفایی‌ استعدادهای‌ کشور

و) موجب‌ تقویت‌ غرور  و حمیت‌ ملی‌ و روح‌ وطن‌ دوستی‌ و عدم‌ ایجاد روحیه‌ خودباختگی‌ در برابر فرهنگ‌ و تمدن‌ بیگانگان‌

ز) عدم‌ تشتت‌ در افکار عمومی‌ و وحدت‌ ملی‌

ح) رعایت‌ همزمانی‌ از لحاظ‌ هدف‌ و محتوی‌ و عدم‌ مغایرت‌ با یکدیگر

ماده‌ 4: نحوة‌ انتخاب‌ و نامگذاری‌ روزها یا هفته‌ها، از حیث‌ مدت، تکرار و رعایت‌ اولویت‌ها متناسب‌ با اهمیت‌ موضوع‌ است.

ماده‌ 5: به‌ منظور رعایت‌ تفاهم‌ بین‌المللی‌ در نامگذاری‌ روزها و هفته‌ها، به‌ نامگذاری‌های‌ اسلامی، بین‌المللی‌ و منطقه‌ای‌ توجه‌ شود.

ماده‌ 6: دستگاه‌ پیشنهاد دهنده‌ و دستگاه‌های‌ تبلیغی‌ کشور زمینه‌های‌ مناسب‌ تبلیغی‌ و طرح‌ها و برنامه‌های‌ لازم‌ را برای‌ معرفی‌ روزها یا هفته‌های‌ نامگذاری‌ شده‌ فراهم‌ می‌کنند.

تبصره‌ ـ  با توجه‌ به‌ این‌ ضوابط، روزها یا هفته‌های‌ نامگذاری‌ شده‌ مجدداً‌ بررسی‌ و اصلاح‌ می‌شود.

ماده‌ 7: وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ می‌تواند در هر مورد که‌ لازم‌ بداند گزارش‌ عملکرد و هزینه‌های‌ انجام‌ شده‌ برای‌ برگزاری‌ روزها یا هفته‌ها را از دستگاه‌های‌ اجرایی‌ درخواست‌ و رسیدگی‌ کند و در صورتی‌ که‌ آن‌ را متناسب‌ با اهداف‌ این‌ آیین‌نامه‌ نداند، موضوع‌ را برای‌ تجدید نظر روز یا هفته‌ نامگذاری‌ شده‌ به‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ گزارش‌ دهد.

ماده‌ 8: از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ آیین‌نامه‌ کلیة‌ وزارتخانه‌ها، نهادها و مؤ‌سساتی‌ که‌ به‌ نوعی‌ دارای‌ روز یا هفته‌ مشخص‌ هستند، ظرف‌ مدت‌ سه‌ ماه‌ مراتب‌ را برای‌ بازنگری‌ و تهیة‌ تقویم‌ نامگذاری‌ به‌ دبیرخانه‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ ارسال‌ می‌دارند.

ماده‌ 9: این‌ آیین‌نامه‌ در 9 ماده‌ و 2 تبصره‌ در جلسه‌ مورخ‌ 30/6/72 شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ به‌ تصویب‌ رسید.