آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هفتادمصوبات سال 1372جدول ایام مصوب شورای فرهنگ عمومی در سال 1372

جدول ایام مصوب شورای فرهنگ عمومی در سال 1372

 

‌جدول‌‌ ایام‌ مصوب‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ در سال‌ 1372

 

     

ردیف

ایام مصوب

زمان

پیشنهاد دهنده

ش.جلسه

تاریخ تصویب

1

هفته کتاب و کتابخوانی

30-24 آبان

معاونت امور فرهنگی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

175

27/6/72

2

روز تعاون

13 شهریور

وزارت تعاون

178

8/8/72

3

هفته کار و کارگر

11-5 اردیبهشت

وزارت کار و امور اجتماعی

179

11/10/72

4

هفته جهاد سازندگی

27-22 خرداد

وزارت جهاد سازندگی

179

11/10/72

5

روز بهورز

17 فروردین

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

179

11/10/72

6

روز جهانی آب

2 فروردین

وزارت نیرو

179

11/10/72

7

هفته بهره‌وری

7-1 خرداد

وزارت صنایع

179

11/10/72

 

 

براساس مصوبه جلسه سیصد و هشتاد و دومین جلسه مورخ 10/7/75 شورای عالی انقلاب فرهنگی نام‌گذاری هفته‌ها از سال 1375 به روز تقلیل یافت.