یکشنبه / ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ / ۱۳:۳۶
سرویس : انتشارات
کد خبر : ۱۵۳۵۲
گزارشگر : ۲۳۷۷۳
سرویس انتشارات
دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها منتشر کرد

کتاب دیجیتال"حقیقت گمشده"

کتاب دیجیتال"حقیقت گمشده"
(یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱) ۱۳:۳۶

دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها کتاب "حقیقت گمشده"بازار توجه، اطلاعات غلط و دستکاری اطلاعات را بصورت دیجیتال منتشر کرد.

این کتاب  نوشته وینسنت هنریکز و مدس وسترگار و با ترجمه سپهر دادجوی توکلی در 188 صفحه منتشر شده است  کتاب حاضر به موضوعاتی همچون:اقتصاد توجه،بازار خبر، گمانه زنی توجه و حبابهای سیاسی، شواهد جایگزین؛ اطلاعات دستکاری شده و اخبار جعلی و... می پردازد.

سـاختن دنیایـی بهتـر و یا دسـت‌کم جلوگیری از بدتر‌شـدن آن، امری ضروری به نظـر میرسـد. ایـن دانش اسـت کـه توان رهایی بخشـیدن دارد. بدون شـک دسـتکاری و ارائـة اطلاعـات نادرسـت، استقلال و تـوان تعیین سرنوشـت را چـه در سـطح فـردی و چه در سـطح اجتماعـی، مختل می‌کنـد. همچنین بدون مطالعاتـی کـه به‌عنوان بسـتری بـرای شـکل‌گیری عقایدسیاسـی، تصمیم‌گیری و اقـدام شـناخته می‌شـوند، اختیـارات فـردی و حاکمیـت سیاسـی مـردم، فلج می‌شـود. ِ دانسـتن اینکـه اطلاعات غلـط چـرا و چگونـه عمـل می‌کنـد و آگاهی‌داشـتن از چند‌و‌چـون نحـوة گـردش ایـن اطلاعات، توان تـاب‌آوری در برابـر آن را شـکل می‌دهـد. تکنولـوژی تاریـخ را نمی‌سـازد بلکه این انسـان‌ها هسـتند کـه آن را رقـم می‌زننـد. ایـن مـا هسـتیم کـه می‌توانیـم از تبدیـل عصر دیجیتـال بـه عصـر اختلال در دموکراسـی و آزادی جلوگیـری کنیم.
وینسنت هنریکز
مدس وسترگار

برای مطالعه این کتاب می توانید به فایل پی دی اف زیر مراجعه کنید

 

تعداد بازدید : ۲,۱۰۱
(یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱) ۱۳:۳۶
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید