اخبار

دبیر شورای فرهنگ عمومی: مرحوم افروغ به دنبال توسعه نقد درون گفتمانی در کشور بود

دبیر شورای فرهنگ عمومی: مرحوم افروغ به دنبال توسعه نقد درون گفتمانی در کشور بود

🔹 مرحوم افروغ به دنبال توسعه نقد درون گفتمانی در کشور بود و در مقطعی تصمیم گرفت آن را فردی دنبال کند، این اقدام یک امر مقدس و لازم بود که مانند خونی در جامعه ما و حتی در تداوم و بارورسازی اصل آزادی در نظام جمهوری اسلامی آن دنبال می کرد.

شورا

 🔹 مرحوم افروغ در نظم اداری کشور بیش از هر چیز با بروکراسی، تمرکز و فرمالیسم مشکل داشت و بر همین اساس می خواست فاصله ای که بین انقلاب اسلامی و وضعیت محقق آن هست را مرتب فریاد بزند و تحلیل کند بدون اینکه الزاما برای خود چیزی بخواهد و بر اساس هوای نفس آن را دنبال کند.

۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۱۱:۱۶