اخبار

همایش بین المللی خانواده مقاوم: چالش‌های اخلاقی در جهان متحول

همایش بین المللی خانواده مقاوم: چالش‌های اخلاقی در جهان متحول

محورهای همایش
1ـ رویکردهای نظری به مقاومت پویا در برابر چالش‌های اخلاقی
•  دین و مقاومت اخلاقی پویا
•  راهبری اهل بیت‌ع در شرایط مقاومت و دستاوردهای آن برای راهبری مبتنی بر مقاومت در جهان معاصر 
•  نظریة فرهنگی مقاومت پویا
•  روانشناسی مقاومت پویا
•  مقاومت پویا و گفتمان‌های خانواده در علوم اجتماعی
•  مقاومت پویا، از منظر فقه و حقوق
2ـ نقش‌های جنسیتی و مواجهة فعال خانواده با چالش‌های اخلاقی و تهدیدات نوپدید
3ـ خانوادة مقاوم، ارزش‌های اخلاقی و تحولات جنسی
4ـ خانوادة مقاوم و مواجهة پویا با تحولات اقتصادی و پیامدهای اخلاقی آن
5ـ گروه‌ها و نهادهای خانواده بنیاد و مواجهة فعال با تهدیدات نوپدید
6ـ رویکرد نظام تربیت رسمی به مقاومت پویای خانواده در جهان متحول
7ـ رویکرد حکمرانی به مقاومت خانواده در برابر تهدیدات نوپدید
8ـ خانوادة مقاوم، ارزش‌های اخلاقی و جهان متحول، در ادبیات، هنر و رسانه
9ـ خانوادة مقاوم و پویا، تهدیدها و فرصت‌های فضای مجازی وفناوری‌های نوظهور
۱0ـ مدیریت شهری، امداد اجتماعی و فرهنگی و خانوادة مقاوم
۱1ـ تاریخ اجتماعی و مقاومت پویای خانواده در برابر تحولات اخلاقی در جهان متحول
 

شورا

 

ایده همایش
در سدة گذشته با شکل‌گیری امواج نوسازی ، توسعه ، پسانوگرایی  و تحولات ساختاری ناشی از آن‌ها، خانواده در ایفای نقش اخلاقی خود با چالش مواجه شده است. اما «جهانی شدن»  بیش از واژه‌های دیگر واقعیت کنونی جهان را نشان می‌دهد. بی‌شک مهم‌ترین وجه جهانی شدن را باید در جهانی شدن فرهنگ جُست و جو کرد. فرایند جهانی شدن فرهنگ که با فروریزی یا سایش مرزهای فرهنگی و تحولات سریع در نظام آگاهی‌ها، نظام ارزش‌ها و نظام رفتارها همراه است، به مدد تحولات ارتباطی به ویژه ظهور فناوری‌های جدید ارتباطی و تحولات اقتصادی که با ظهور اقتصاد فراغتی و صنعت بدن تحقق یافته، بنیان‌های اخلاقی را با سیطرة نسبی‌گرایی و لیبرالیسم اخلاقی متزلزل نموده است. 
این فضا، نولیبرالیسم را به مثابه فرهنگ مهاجم و در موقعیت قدرت، دین و خانواده را به مثابة محافظت کننده بر ارزش‌های اخلاقی و در موقعیت مقاومت نشان می‌دهد. در چنین موقعیتی خانواده نمی‌تواند با سهولت و سادگی گذشته، ارزش‌های اخلاقی و دینی را بازتولید کند.

 

شورا

 

 البته در فضای تهدیدآمیز کنونی فرصت‌های پرشماری نیز هم¬چنان وجود دارد. از جمله آن¬که سیطرة فرهنگ مهاجم انگیزة مقاومت را در فرهنگ‌های محلی و منطقه‌ای افزایش می‌دهد و زمینة آگاهی هر چه بیشتر نسبت به واقعیت فرهنگ مهاجم را فراهم می‌کند؛ ادیان الهی، به ویژه اسلام نیز، با تأکید بر کلید واژة «انتظار فرج»  و «استقامت بر مسیر»  الهیات امید را به تصویر می‌کشند و انسان‌ها را به امید آینده‌ای بهتر به پویایی و تحرک وا می‌دارند.
آن‌چه حائز اهمیت می‌نماید آن است که خانواده‌ها، نهادها، اندیشمندان، کنشگران و حاکمیت با درکی صحیح و عمیق از موقعیت کنونی و با تغییر الگوهای تربیتی و کنشگری و تحول در الگوی تولید ادبیات علمی و الگوی حکمرانی و سیاستگذاری، از الگوهای متناسب با موقعیت قدرت، که متناسب با موقعیت خانواده در زمان گذشته است، به الگوهای متناسب با موقعیت مقاومت، که چگونگی راهبری تربیتی، کنشگرانه، علمی و سیاستگذارانه در فضای پرتهدید را نشان می‌دهد، طرحی نو دراندازند و از مسیر مقاومت فعال، به خلق مزیت‌های نو بپردازند و از فضای جهانی شده برای بسط ارزش‌های اخلاقی بهره گیرند.
با توجه به آن‌چه گفته شد هم‌افزایی اندیشمندان و نخبگان متعهد به ارزش‌های اخلاقی، به منظور ارائة ایده‌ها، طرح‌ها، راهبردها و راهکارهایی که زمینه‌ساز توانمندی خانواده برای محافظت از ارزش‌ها و خلق موقعیت‌های جدید برای گسترش ارزش‌های اخلاقی در وضعیت تهدیدآمیز و موقعیت مقاومت باشد، ضروری به نظر می‌رسد؛ مخاطب این ایده‌ها و راهبردها، خانواده، نهادهای تأثیرگذار بر خانواده، جامعة نخبگانی و حاکمیت‌ هستند.

 

شورا

۴ بهمن ۱۴۰۱ ۰۷:۰۰
روابط‌عمومی شورای فرهنگ عمومی کشور |

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید