انتشاراتنشریهفصلنامه فرهنگ عمومی - شماره 5تأثیر و تأثر نگرش مذهبی بر فرهنگ ملی