مصوباتفهرست مصوبات شورای فرهنگ عمومی از سال 1368 لغایت 1390

فهرست مصوبات و تصمیمات شورای فرهنگ عمومی از سال 1366 تا سال 1390
 
مصوبات شورای فرهنگ عمومی در سال 1366
1.       طرح‌ تشکیل‌ شورای‌ تبلیغات‌ شهری
2.       اساسنامه‌ انجمن‌ آثار و مفاخر فرهنگی‌(مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)
3.       اساسنامه‌ خانه‌ سینما‌
4.       طرح‌ تقویت‌ و گسترش‌ آزادیهای‌ اجتماعی‌ و فرهنگی‌
 
مصوبات شورای فرهنگ عمومی در سال 1367
5.       اهداف، سیاست‌ها و ضوابط‌ نشر کتاب(مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)
6.       ضوابط‌ نحوة‌ مطالعة‌ دائمی‌ وضع‌ فرهنگ‌ عمومی‌ کشور
7.       طرح‌ اجرایی‌ نحوه‌ مطالعة‌ دائمی‌ وضع‌ فرهنگ‌ عمومی‌ کشور
 
مصوبات شورای فرهنگ عمومی در سال 1370
8.       سیاست‌های‌ لازم‌ به‌ منظور کشف‌ و رشد استعدادها و خلاقیت‌ها و حمایت از محققان و هنرمندان
 
مصوبات شورای فرهنگ عمومی در سال 1371
9.       اساسنامه‌ شورای‌عالی‌ جوانان‌(مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)
10.   اصول‌ سیاست‌ فرهنگی‌ کشور(مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)
 
مصوبات شورای فرهنگ عمومی در سال 1372
11.   آیین‌نامه داخلی جلسات شورای فرهنگ عمومی
12.   آئین‌نامه‌ نام‌گذاری روزهای‌ خاص‌(مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)
13.   اساسنامه‌ کانون‌ فرهنگی‌ و هنری‌ مسجد
14.   جدول‌ ایام‌ مصوب‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ در سال‌ 1372
15.   آیین‌نامه شورای فرهنگ عمومی
 
مصوبات شورای فرهنگ عمومی در سال 1373
16.   چگونگی‌ اعتلای‌ وجدان‌ کار و انضباط‌ اجتماعی‌
17.   سیاستهای‌ اجرایی‌ منتخبی‌ از اصول‌ سیاست‌ فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران
18.   متغیرهای غیراقتصادی‌ مؤ‌ثر بر کاهش‌ تقاضا‌
19.   جدول‌ایام‌ مصوب‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ در سال‌ 1373‌
20.   مناسبت‌های‌ تقویم‌ سال‌ 1374 هجری‌ شمسی‌ ‌
 
مصوبات شورای فرهنگ عمومی در سال 1374
21.   آسیب‌ پذیری‌ فرهنگی
22.   بیانیه اولین گردهمایی شورای فرهنگ عمومی استانها
23.   ریاست‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ استان‌
24.   محورهای‌ اساسی‌ الگوی‌ بررسی‌ وضع‌ فرهنگ‌ عمومی‌
25.   توصیه­های شورای فرهنگ عمومی در آستانة برگزاری انتخابات پنجمین دورة مجلس شورای اسلامی
26.   مناسبت‌های‌ تقویم‌ سال‌ 1375 هجری‌ شمسی‌
27.   ‌تصویب‌ اعضای‌ پیشنهادی‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ استان‌
28.    فعالیتهای سینمایی
 
مصوبات شورای فرهنگ عمومی در سال 1375
29.   شرح‌ وظایف‌ هیأت‌ بررسی‌ روند اجرایی‌ فعالیت‌های‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌
30.   پیامدهای‌ فرهنگی‌ استفاده‌ ازدو خط‌ فارسی‌ و انگلیسی‌ در تابلوهای‌ خیابانها و اماکن‌ ‌
31.   اسامی‌ پیشنهادی‌ هیأت‌ نظارت‌ بر کتاب‌ و کتاب‌ کودکان‌
32.    فرهنگ‌ حفاظت‌ از محیط‌ زیست‌
33.   مناطق‌ آزاد تجاری‌
34.    ضوابط‌ و مقررات‌ تأسیس‌ مراکز، مؤ‌سسات، کانونها و انجمن‌های‌ فرهنگی‌ و نظارت‌ بر آنها(مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)
35.   آخرین‌ مصوبات‌ دربارة‌ نامگذاری‌ روزهای‌ خاص‌ ‌
36.   آئین‌نامه‌ نامگذاری‌ شهرها، خیابانها، اماکن‌ و مؤ‌سسات‌ عمومی(مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)
37.   بیانیه پایانی گردهمایی اسباب بازی و پیامدهای فرهنگی آن
38.   بیانیه دومین گردهمایی سراسری شورای فرهنگ عمومی
39.   اهداف و وظایف گروه فرهنگ انتخابات شورای فرهنگ عمومی
40.   ‌مناسبت‌های‌ تقویم‌ سال‌ 1376 هجری‌ - شمسی
41.   نامگذاری روزها و هفته­های خاص
42.   تقدیر از خادمان نمونه فرهنگ عمومی
 
مصوبات شورای فرهنگ عمومی در سال 1376
43.   بیانیه شورای فرهنگ عمومی درباره حفظ سلامت فضای انتخابات هفتمین دوره ریاست جمهوری
44.   بیانیه شورای فرهنگ عمومی در آستانه شروع تبلیغات رسمی انتخابات هفتمین دوره ریاست جمهوری
45.   بیانیه شورای فرهنگ عمومی در آستانه برگزاری شکوهمند هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
46.   بیانیه شورای فرهنگ عمومی درباره برگزاری پرشکوه انتخابات هفتمین دوره ریاست جمهوری
47.   آیین‌نامه شورای فرهنگ عمومی(مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)
48.   ‌اساسنامه‌ گنجینه‌ ملی‌ آب‌ ایران‌  (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)
49.   شرح‌ وظایف‌ هیأت‌ فرهنگی‌ نظارت‌ بر حفظ‌ و تحکیم‌ وحدت‌ ملی‌ ‌‌
50.   بیانیه شورای فرهنگ عمومی درباره تحکیم وحدت ملی
51.   فرهنگ‌ عمومی، معماری‌ و شهرسازی‌ ‌
52.   بیانیه شورای فرهنگ عمومی درباره ارتباطات
53.   بیانیه شورای فرهنگ عمومی درباره امور معنوی
54.   بیانیه شورای فرهنگ عمومی درباره تعلیم و تربیت
55.   آیین نامه اجرایی نظارت بر اماکن
56.   مناسبت‌های‌ تقویم‌ سال‌ 1377 هجری‌ شمسی‌
 
مصوبات شورای فرهنگ عمومی در سال 1377
57.   بیانیه شورای فرهنگ عمومی درباره خانواده
58.   ابعاد فرهنگی اجتماعی‌ برگزاری‌ مسابقات‌ جام‌ جهانی‌ فوتبال‌ 1998 فرانسه‌
59.   بیانیه شورای فرهنگ عمومی درباره حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 1998 فرانسه
60.    آئین‌نامه‌ شورای‌ نظارت‌ بر ساخت، طراحی، واردات‌ و توزیع‌ اسباب‌ بازی‌ کودکان‌  (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)
61.   بیانیه شورای فرهنگ عمومی در آستانه سومین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری
62.   هیأت‌ نظارت‌ بر نشر کتاب‌ استان‌ قم‌ ‌
63.   کانون‌ ایرانگردان‌ و جهانگردان‌ جوان‌ (کاج)‌‌
64.   دستورالعمل‌ ضرورت‌ تجلیل‌ از شخصیت‌های‌ ایرانی‌ و اسطوره‌های‌ ملی‌ ‌
65.   راهبردها و رویکردهای‌ ساماندهی‌ فرهنگی‌
66.    مناسبت‌های‌ تقویم‌ سال‌ 1378 هجری‌ شمسی‌
 
مصوبات شورای فرهنگ عمومی در سال 1378
67.   طرح‌ بررسی‌ ابعاد و مفهوم‌ اخلال‌ به‌ مبانی‌ اسلام‌ یا حقوق‌ عمومی‌ درمطبوعات‌
68.   مصوبه‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ دربارة‌ عدم‌ چاپ‌ و توزیع‌ اوراق‌ قرعه‌کشی‌ ‌
69.   هیأت‌ نظارت‌ بر نشر کتاب‌ استان‌ خراسان‌
70.   هیأت‌ نظارت‌ بر نشر کتاب‌ استان‌ کرمان‌
71.   اصلاح‌ نظام‌ مدیریت‌ فرهنگی‌ در استان‌ها
72.   ضوابط‌ برگزاری‌ مسابقات‌ فرهنگی‌ و هنری‌  (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)
73.   بیانیه شورای فرهنگ عمومی درباره خورشید گرفتگی 20 مرداد 1378
74.    آئین‌نامه‌ نحوه‌ نظارت‌ بر انتخاب، ساخت‌ و نصب‌ مجسمه‌ و یادمان‌ در میدان‌ها و اماکن‌ عمومی (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)
75.   مبانی‌ و حدود آزادی‌ بیان‌ در مطبوعات‌ از دیدگاه‌ فقه‌ و حقوق‌
76.   آئین‌نامه‌ انتخاب‌ خادمان‌ نمونه‌ فرهنگ‌ عمومی‌ کشور‌ (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)
77.   آئین‌نامه‌ شورای‌ احیای‌ مجموعة‌ فرهنگی، تاریخی‌ توس‌  (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)
78.    شرح وظایف «گروه بررسی تحولات فرهنگی» و «شرح وظایف گروه بررسی فعالیتهای رسانه­ای» (تصمیم جلسه شورای فرهنگ عمومی)
79.   بیانیه شورای فرهنگ عمومی در دعوت به حضور مردم در روز قدس
80.   راهکارهای‌ پیشنهادی‌ برای‌ اجرای‌ اصول‌ سیاست‌ فرهنگی‌ کشور
81.   عضویت رؤسای واحدهای جهاد دانشگاهی استان در شورای فرهنگ عمومی استانها
82.   سیاستهای‌ مقابله‌ با تهاجم‌ فرهنگی (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)
83.    مناسبت‌های‌ تقویم‌ سال‌ 1379 هجری‌ شمسی‌ ‌
 
مصوبات شورای فرهنگ عمومی در سال 1379
84.    آئین‌نامه‌ نحوه‌ نظارت‌ بر علائم، نشانه‌ها و تصاویر روی‌ البسه‌ و لوازم‌التحریر و کالاهای‌ مشابه (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)
85.   دستورالعمل‌اجرائی‌نحوة‌ نظارت‌ بر انتخاب، ساخت‌ و نصب‌ مجسمه‌و یادمان در میادین و اماکن عمومی
86.   آئین‌نامه‌ اجرائی‌ شورای‌ نظارت‌ بر ساخت، طراحی، واردات‌ و توزیع‌ اسباب‌بازی‌ کودکان
87.   تأسیس مرکزی برای دریافت گزارش عملکرد دستگاه های مشمول اصل 50 اصول سیاست فرهنگی کشور
88.   هیأت‌ نظارت‌ بر نشر کتاب‌ استان‌ آذربایجان‌ شرقی‌
89.   سیاستهای‌ کلی‌ فرهنگی‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه
90.   مناسبت‌های‌ تقویم‌ سال‌ 1380 هجری‌ شمسی
 
 
مصوبات شورای فرهنگ عمومی در سال 1380
91.   سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه مطبوعات (مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی)
92.   گزارش عملکرد چهارساله شورای فرهنگ عمومی 1379 – 1376 (تصمیم شورای فرهنگ عمومی)
93.   تشکیل کار گروه بررسی تعامل ورزش و فرهنگ عمومی (تصمیم شورای فرهنگ عمومی)
94.   اولویت‌بندی دستور جلسات شورا بر اساس نظرات اعضاء
95.   بررسی ایام پیشنهادی برای درج در تقویم سال 1381 و 1382
96.    گزارش کار گروه «بررسی تعامل ورزش و فرهنگ » (تصمیم شورای فرهنگ عمومی)
97.   گزارش شورای نظارت بر ساخت، طراحی، واردات و توزیع اسباب بازی کودکان
98.   پیشنهادهای برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری(تصمیم شورای فرهنگ عمومی)
99.   گزارش کمیته موقت بررسی روزهای نامگذاری شده در تقویم (تصمیم شورای فرهنگ عمومی)
100.   آیین‌نامة اجرایی نحوه انتخاب خادمان نمونه فرهنگی
 
مصوبات شورای فرهنگ عمومی در سال 1381
101.        گرامیداشت هفته وحدت
102.        آیین نامه برگزاری اردوهای فرهنگی
103.        ابعاد فرهنگی برنامه‌های مربوط به نمایشگاه بین‌المللی کتاب (تصمیم شورای فرهنگ عمومی)
104.        اساسنامه مجتمع قلعة تاریخی فلک الافلاک (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)
105.        انتخاب نماینده شورای فرهنگ عمومی در شورای عالی ورزش
106.اساسنامة‌ مجتمع‌ علمی، فرهنگی‌ و تاریخی‌ ربع‌ رشیدی‌(مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)
107.        ‌الحاق یک بند به مصوبة شرایط استفاده صحیح از لوازم‌ و تجهیزات و محصولات مختلف سمعی و بصری و برنامه‌های تلویزیونی در قالب ویدیو (مصوب  شورای عالی انقلاب فرهنگی)
108.        معرفی نمایندگان اعضای شورای فرهنگ عمومی در گروه مشورتی (تصمیم شورای فرهنگ عمومی)
109.اصلاح بند 9 ماده 3 ضوابط ناظر بر ثبت طرح و صدور مجوز اسباب‌بازی(تصمیم شورای فرهنگ عمومی)
110.        آسیب‌های‌ تهدید کننده‌ و سیاست‌های‌ تقویت‌ و تحکیم‌ هویت‌ ملی(تصمیم شورای فرهنگ عمومی)
111.        تعیین سیاستها و ضوابط کلی برگزاری اردوهای فرهنگی (تصمیم شورای فرهنگ عمومی)
112.        گزارش اولیه طرح سنت و مدرنیته در نظام ارزشی جوانان (تصمیم شورای فرهنگ عمومی)
113.        چگونگی تدریس زبان‌های محلی در درس ادبیات مدارس استان(تصمیم شورای فرهنگ عمومی)
114.        گزارش کمیسیون نامگذاری روزهای خاص درباره روزها و مناسبتهای تقویت رسمی کشور سال 1382(تصمیم شورای فرهنگ عمومی)
115.        بررسی شیوه های افزایش کارآیی مساجد
116.        عضویت نمایندة وزارت مسکن و شهرسازی در شورای سیاستگذاری نحوة نظارت بر انتخاب، ساخت و نصب مجسمه و یادمان در میدانها و اماکن عمومی (مصوب  شورای عالی انقلاب فرهنگی)
117.        سیاست‌های‌ فرهنگی‌ حفظ‌ و گسترش‌ ارزش‌های‌ معنوی‌ و فضائل‌ اخلاقی‌ به‌ مناسبت‌ نامگذاری‌ سال‌ عزت‌ و افتخار حسینی (تصمیم شورای فرهنگ عمومی)
118.        نحوه‌ برگزاری‌ مراسم‌ جشن‌های‌ رجب‌ و شعبانیه(تصمیم شورای فرهنگ عمومی)‌
119.        تقویت روحیه امید و نشاط در جامعه(تصمیم شورای فرهنگ عمومی)
120.        ‌مفاهیم‌ پرسشنامة‌ طرح‌ پیمایش‌ ملی‌ ارزش‌ها و نگرش‌ها(تصمیم شورای فرهنگ عمومی)
121.        انتخاب‌ خادمان‌ نمونه‌ فرهنگ‌ عمومی‌ سال‌ 1381(تصمیم شورای فرهنگ عمومی)
122.        نظام بازآموزی مدیران فرهنگی (تصمیم شورای فرهنگ عمومی)
123.        ‌تعامل‌ و یا مناسبات‌ دولت‌ و دین‌(تصمیم شورای فرهنگ عمومی)
124.        فضاهای فرهنگی در برنامه‌ریزی شهری(تصمیم شورای فرهنگ عمومی)
125.        طرح‌ برگزاری‌ نمایشگاه‌ بزرگ‌ فرهنگ‌ عاشورا(تصمیم شورای فرهنگ عمومی)
126.        بیانیه شورای فرهنگ عمومی به مناسبت بیست و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی
127.        بررسی بیانات مقام معظم رهبری در آذرماه 1381(تصمیم شورای فرهنگ عمومی)
128.        آیین نامه داخلی جلسات شورای فرهنگ عمومی
129.        تعیین دستور جلسات شورای فرهنگ عمومی و اولویت ها در سال 1382 (تصمیم شورای فرهنگ عمومی)
130.        نامگذاری روزهای جدید پیشنهادی در تقویم سال 1383 (تصمیم شورای فرهنگ عمومی)
131.        گزارش گروه کار بررسی شیوه های افزایش و کارآیی مساجد (تصمیم شورای فرهنگ عمومی)
132.        سیاست‌های رسانه‌ای در حوزه وحدت مذهبی (تصمیم شورای فرهنگ عمومی)
133.        نقش برخی جریانهای انحرافی در ایجاد تفرقه و سوءظن بین شیعه و سنی(تصمیم شورای فرهنگ عمومی)
134.        مناسبت‌های تقویم سال 1382
 
مصوبات شورای فرهنگ عمومی در سال 1382
135.        آیین‌نامه‌ اجرایی‌ ضوابط‌ برگزاری‌ مسابقات‌ دینی، فرهنگی‌ و هنری‌
136.        الحاق ماده واحده به مصوبه ضوابط تأسیس مراکز، مؤسسات ، کانونها و انجمنهای فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)
137.        نامگذاری روز گفتگوی تمدنها (تصمیم شورای فرهنگ عمومی)
138.        بررسی پیشنهاد وزارت کشور درباره آیین نامه ضوابط تأسیس مراکز فرهنگی (تصمیم شورای فرهنگ عمومی)
139.        بیانیه شورای فرهنگ عمومی در دعوت به حضور مردم در روز قدس
140.        بررسی راهکارهای اجرایی پیرامون وب لاگ دراینترنت (تصمیم شورای فرهنگ عمومی)
141.        ساماندهی گروههای مرجع (تصمیم شورای فرهنگ عمومی)
142.        انتخاب نماینده شورای فرهنگ عمومی در گروه مرکزی نظارت بر نامگذاری اماکن
143.        شاخصهای فرهنگی (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)
144.        انتخاب اعضای هیأت نظارت بر اجرای ضوابط نشر کتاب
145.        اصلاح تبصره الحاقی به ماده 3 آیین نامه شورای فرهنگ عمومی (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)
146.        بررسی وضعیت ازدواج جوانان (تصمیم شورای فرهنگ عمومی)
147.        بررسی نامگذاری مناسبت‌های ملی، مذهبی و جهانی(تصمیم شورای فرهنگ عمومی)
148.        انتخاب اعضای هیأت نظارت بر کتاب کودک و نوجوان(مصوب شورای فرهنگ عمومی)
149.انتخاب نماینده شورای فرهنگ عمومی در هیات نظارت بر کتاب کودک و نوجوان(مصوب شورای فرهنگ عمومی)
150.        انتخاب عضو و دبیر شورای فرهنگ عمومی(مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)
151.        اهداف و سیاست‌های ناظر بر برگزاری اردوهای دانش‌آموزی و دانشجویی(مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)
152.        اصلاح بند 4 ماده 6 ضوابط و مقررات تأیس مراکز، مؤسسات ، کانونها و انجمنهای فرهنگی و نظارت بر آنها (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)
153.        الحاق یک بند به ماده 2 آیین نامه شورای فرهنگ عمومی
 
 
مصوبات شورای فرهنگ عمومی در سال 1383
154.   تأثیر فرهنگی محرم بر اقشار جامعه (تصمیم شورای فرهنگ عمومی)
155.   بررسی ابعاد فرهنگی – اجتماعی زلزله (تصمیم شورای فرهنگ عمومی)
156.    عضویت شهردار تهران یا نماینده وی در شورای فرهنگ عمومی (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)
157.   گزارش عملکرد هیأت نظارت بر مطبوعات (تصمیم شورای فرهنگ عمومی)
158.   بررسی آسیب­ها و فرصتهای فرهنگی (تصمیم شورای فرهنگ عمومی)
159.   آیین نامه برگزاری نمایشگاه‌ها و نمایش زنده لباس در ایران(تصمیم شورای فرهنگ عمومی)
160.‌آیین‌ نامه‌ شورای‌ هماهنگی‌ و برنامه‌ریزی‌ آموزشی‌ و بازآموزی‌ مدیران‌ فرهنگی (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)
161.    گزارش فعالیت شورای فرهنگ عمومی استان‌ها (تصمیم شورای فرهنگ عمومی)
162.    گزارش عملکرد هیئت نظارت بر کتاب و کتاب کودک (تصمیم شورای فرهنگ عمومی)
163.گزارش اجرای قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی و اصطلاحات بیگانه در تبلیغات (تصمیم شورای فرهنگ عمومی)
164.    آیین نامه ستاد پشتیبانی و هماهنگی امور مساجد کشور(مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)
165.عضویت رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در شورای فرهنگ عمومی (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)
166.    اساسنامه بنیاد علمی و فرهنگی بوعلی‌سینا (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)
167.مشارکت دفتر طرحهای ملی در پیمایش ارزشهای جهانی (تصمیم شورای فرهنگ عمومی)
168.    تأثیر فرهنگی محرم بر اقشار جامعه
169.    انتخاب اعضای هیات نظارت بر کتاب کودک و نوجوان
170.   مناسبت‌های تقویم سال 1384 هجری شمسی
171.   طرح ساماندهی نظام تبلیغی کشور
172.   دستور جلسات سال 1383 شورای فرهنگ عمومی
 
مصوبات شورای فرهنگ عمومی در سال 1384
173.نامگذاری روز سوم خرداد به عنوان روز مقاومت، ایثار و پیروزی (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)
174.   بررسی اصلاحیه مصوبه جلسه 205 شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره الزام ناشران به تحویل تعدادی نسخ رایگان انتشارات خود جهت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (تصمیم شورای فرهنگ عمومی)
175.   سیاست‌های سنجش افکار عمومی (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)
176.عضویت نماینده شورای فرهنگ عمومی در هیأت نظارت بر کتاب کودک (تصمیم شورای فرهنگ عمومی)
177.   بیانیه شورای فرهنگ عمومی کشور در آستانه دور دوم نهمین انتخابات ریاست جمهوری
178.   راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)
179.   بررسی موضوع آیین نامه نامگذاری شهرها، خیابانها ، اماکن و مؤسسات عمومی
180.   اعضای هیأت نظارت بر نشر کتاب استان‌های قم، خراسان، کرمان و اصفهان
181.   راهکارهای اجرایی تهدیدات و فرصت‌های فرهنگی
182.بررسی شیوه‌های ارتقای ترویج و تعمیق فرهنگ عمومی در بستر رمضان (تصمیم شورای فرهنگ عمومی)
183.عضویت رییس یا نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در شورای فرهنگ عمومی(مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)
184.   تعیین روز همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)
185.   الحاق یک تبصره به بند ب ماده 3 اهداف، سیاستها و ضوابط نشر کتاب (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)
186.    عضویت نماینده سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و مدیرعامل سازمان پست جمهوری اسلامی ایران در شورای نظارت بر نامگذاری اماکن
187.   آیین نامه شورای سیاستگذاری، هماهنگی و هدایت فعالیتهای فرهنگی جام جهانی 2006 آلمان
188.   سیاست‌ها و راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب
189.   دستور جلسات سال 1385 شورای فرهنگ عمومی
190.   عضویت فرمانده نیروی مقاومت بسیج در شورای فرهنگ عمومی(مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)
191.   اعضای هیأت نظارت بر اجرای ضوابط نشر کتاب
192.   راهکارهای جلوگیری از بروز و ظهور افراد، تشکل‌ها و انجمن‌های انحرافی با پوشش مسائل عرفانی و معنوی
193.   تأثیر تبلیغات دیواری مدارس بر روی دانش‌آموزان
194.   درباره مصوبه اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگی اسلامی در سال 2006
 
مصوبات شورای فرهنگ عمومی در سال 1385
195.      راهبردها و راهکارهای مقابله با لاابالی گری (تصمیم شورای فرهنگ عمومی)
196.        انتخاب دبیر شورای فرهنگ عمومی (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)
197.        آیین‌نامه شورای فرهنگ عمومی 
198.آیین نامة شورای فرهنگ عمومی استان (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)
199.        آیین نامه شورای فرهنگ عمومی شهرستان
200.        نامگذاری روز تکریم بازنشستگان
201.        انتخاب سه نفر از اعضای حقیقی شورای فرهنگ عمومی (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)
202.        نامگذاری مناسبت قیام مردم تبریز و روز پیروزی حزب الله لبنان بر اسرائیل غاصب در تقویم 1386
203.        نامگذاری روز 17 ربیع الاول به عنوان روز اخلاق و مهرورزی (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)
204.        بیانیه شورای فرهنگ عمومی به منظور دعوت از مردم انقلابی مسلمان ایران برای حضور در راهپیمایی 22 بهمن
205.        نامگذاری 20 فروردین ماه به عنوان روز ملی فناوری هسته­ای (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)
206.        بررسی اصلاحیه مصوبه جلسه 205 مورخ 14/9/68 شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره الزام ناشران به تحویل تعدادی نسخ رایگان انتشارات خود جهت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (تصمیم شورای فرهنگ عمومی)
207.         الزام شورای فرهنگ عمومی به پیگیری راهکارهای جلوگیری از بروز و ظهور افراد، تشکلها و انجمنهای انحرافی با پوشش مسائل عرفانی و معنوی (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)
208.        نامگذاری روز پیروزی مقاومت اسلامی مردم لبنان بر رژیم صهیونیستی (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)
209.        چشم‌انداز بخش فرهنگ عمومی جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی
210.        راهکارهای اجرایی مقابله با بروز ، ظهور و رشد جریان عرفان‌های انحرافی
211.        برگزاری برنامه­های ملی سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)
212.        بیانیه شورای فرهنگ عمومی کشور در دعوت به حضور مردم در روز جهانی قدس آخرین جمعه ماه قرآن و صیام
213.        مناسبت‌های تقویم سال 1386 هجری شمسی
 
مصوبات شورای فرهنگ عمومی در سال 1386
214.        سیاست‌های ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت‌های مذهبی  (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)
215.        انتخاب هیئت داوران خادمان فرهنگ عمومی کشور (تصمیم شورای فرهنگ عمومی)
216.        شاخص های کلان فرهنگ عمومی
217.        اولویت‌بندی دستور جلسات شورای فرهنگ عمومی براساس نظرات اعضا
218.        نامگذاری روز 19 اردیبهشت به عنوان روز بزرگداشت شیخ کلینی (تصمیم شورا)
219.        نامگذاری روز 14 آبان به عنوان روز فرهنگ عمومی
220.        دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه نظارت بر نامگذاری شهرها، خیابان‌ها، اماکن و مؤسسات عمومی
221.        سیاستهای اجرایی ارتقای فرهنگ مصرف و مقابله با اسراف و تجمل گرایی
222.        اصول و سیاستهای فرهنگی در برنامه پنجم توسعه
223.        بیانیه شورای فرهنگ عمومی به مناسبت بیست و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و ایام الله دهه فجر
224.        بیانیه شورای فرهنگ عمومی به مناسبت پیروزی هسته ای نظام جمهوری اسلامی ایران
225.        بیانیه شورای فرهنگ عمومی در محکومیت توهین به مقدسات اسلامی در رسانه های غربی
226.        سند مؤلفه های هویت ملی ایرانیان
227.        راه­کارهای اجرایی تقویت اتحاد ملی
228.        مصوبه دربارة سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی
229.        مناسبت‌های تقویم سال 1387 هجری شمسی
 
مصوبات شورای فرهنگ عمومی در سال 1387
230.        انتخاب نماینده شورای فرهنگ عمومی در شورای نامگذاری اماکن
231.        دستورالعمل ساماندهی محتوای صوتی – تصویری فضای تبادلی گوشی تلفن همراه
232.        مناسبتهای جدید تقویم سال 1388 هجری شمسی(مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)
233.        برنامه­های برجسته سازی خطر ناتوی فرهنگی
234.        آیین نامه اجرایی نحوه انتخاب خادمان نمونه فرهنگ عمومی
235.        طرح مقابله با ظهور، بروز و رشد جریان عرفانهای انحرافی
236.        طراحی، تولید و ترویج چادرهای رنگی
 
مصوبات شورای فرهنگ عمومی در سال 1388
237.   برگزاری جشن دوازدهم فروردین
238.   توسعه زیرساخت های لازم به منظور حضور کاروان های راهیان نور در مناطق عملیاتی غرب کشور
239.   نامگذاری روز 14 بهمن به عنوان روز فناوری فضایی
240.   بیانیه شورای فرهنگ عمومی کشور در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
241.   مبانی الزامات فرهنگی و سیاستهای اجرایی ناظر بر اصلاح الگوی مصرف
242.   اولویت بندی دستور جلسات شورای فرهنگ عمومی براساس نظرات اعضا
243.   مصوبه جلسه 505 مورخ 12/3/88 شورای فرهنگ عمومی درباره تبلیغات انتخاباتی دهمین دوره ریاست جمهوری
244.   قدردانی از عملکرد معاونت سینمایی، سمعی و بصری
245. مصوبه «الحاق یک بند به ماده 2 آیین نامه تشکیل شورای فرهنگ عمومی» (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)
246.    متمم مصوبه 420 مورخ 22/6/84 شورای فرهنگ عمومی درباره ارتقا، ترویج و تعمیق فرهنگ عمومی در بستر ماه رمضان
247.   آیین نامه «نحوه نامگذاری روزها و مناسبتهای خاص» (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)
248. ماده واحده «تعیین مناسبتهای جدید تقویم سال 1389 هجری شمسی» (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)
249.   دستور جلسات شورای فرهنگ عمومی در سال 89 – 1388
250.   مصوبه «اصلاح بندهایی از ماده 2 آیین نامه شورای فرهنگ عمومی استان و الحاق یک بند جدید به آن (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)
251.   اساسنامه بنیاد غیردولتی و غیرانتفاعی علمی، فرهنگی و اجتماعی سید جمال الدین اسدآبادی
252.   بیانیه شورای فرهنگ عمومی کشور در محکومیت هتک حرمت ساحت قدسی حضرت امام خمینی (ره)
253.   تشکیل گروه تخصصی - پژوهشی مقابله با فرقه ها و جریان های انحرافی
254.   آیین نامه ترویج فرهنگ پهلوانی از طریق توسعه ورزش زورخانه ای در کشور
255.   ا آیین نامه داخلی جلسات شورای فرهنگ عمومی
256.    آیین نامه شورای فرهنگ عمومی شهرستان
257.   آیین نامه شورای فرهنگ عمومی استان
258.   مصوبه عضویت رییس شورای عالی استان ها در ترکیب شورای فرهنگ عمومی در قالب الحاق یک بند جدید به ماده 2 آیین نامه شورای فرهنگ عمومی(مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)
259.   انتخاب نمایندگان شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در شورای نظارت بر نامگذاری اماکن
260.    اصلاحیه ماده 2 آیین نامه شورای فرهنگ عمومی استان
261.    مصوبه «انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای فرهنگ عمومی»(مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)
262.    شیوه نامه اجرایی انتخاب و معرفی شورای فرهنگ عمومی فعال استان و شهرستان
263. ماده واحده «موافقت با اصل تأسیس بنیاد علمی و فرهنگی سید جمال الدین اسدآبادی (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)
264.بیانیه شورای فرهنگ عمومی کشور در دعوت از ملت شهیدپرور ایران برای حضور در راهپیمایی سراسری نهم دی ماه در محکومیت توهین به مقدسات اسلامی در روز عاشورا
265.    بیانیه شورای فرهنگ عمومی در دعوت از ملت فهیم ایران اسلامی برای حضور در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن
266.    بیانیه شورای فرهنگ عمومی کشور به مناسبت شهادت شهیده حجاب مروه شربینی و روز عفاف و حجاب
 
مصوبات شورای فرهنگ عمومی در سال 1389
267.    سند نهضت مطالعه مفید (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)
268.    اهداف و راهکارهای تحقق همت مضاعف
269.    بیانیه شورا در تقدیر از مواضع رییس جمهور در کنفرانس بازنگری معاهده NPT
270.   تأیید انتخاب دو عضو حقیقی شورای فرهنگ عمومی (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)
271.   اصلاح و تکمیل آیین نامه نحوه نامگذاری روزها و مناسبتهای خاص (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)
272.   الحاق یک بند جدید به ماده 2 آیین نامه شورای فرهنگ عمومی(مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)
273.   تغییرات اعمال شده در تقویم رسمی کشور برای سال 1390 هجری شمسی (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)
274.   آیین نامه عناوین هویتی شهرها
275.   اصلاح ترکیب برخی از اعضای شورای فرهنگ عمومی در ماده 2 آیین نامه شورا
276.    انتخاب دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور به عنوان عضو هیأت امنای بنیاد سید جمال الدین اسدآبادی
277.   بیانیه شورا به مناسبت روز بصیرت و میثاق امت با ولایت
278.   دستورالعمل اجرایی آیین نامه نحوه نامگذاری روزها و مناسبتهای خاص
279.   والنتاین، نماد روشن تهاجم فرهنگی و فرهنگ ضد دینی
280.   انتخاب یک عضو جدید به شورای فرهنگ عمومی(مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)
281.   اصلاح و تکمیل عنوان روز 26 آذر در مناسبتهای مندرج در ضمیمه تقویم رسمی کشور برای سال 1390 هجری شمسی (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)
 
مصوبات شورای فرهنگ عمومی در سال 1390
282.   نام گذاری سال 1390 به نام جهاد اقتصادی
283.   اساسنامه بنیاد فرهنگی و ادبی استاد شهریار
284.   قدردانی از عملکرد معاونت امور فرهنگی
285.   راههای فرهنگی تقویت واحد پول ملی
286.    اساسنامه بنیاد علمی فرهنگی حضرت امام خمینی (ره)