مصوباتمصوبات سال 1395تعیین مناسبت های جدید تقویم رسمی سال 1396 هجری شمسی

 

مصوبه «تعیین مناسبت های جدید تقویم رسمی سال 1396 هجری شمسی»

 

 که در جلسه 783 مورخ 1395/6/2 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 1395/4/14 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب رسیده است به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می شود.

الف) مناسبت های زیر برای درج در متن تقویم تعیین می شود:

1 - روز هنرهای نمایشی (7 فروردین)

2 -  روز ایمنی حمل و نقل (7 اردیبهشت)

3 - روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم فردوسی (25 اردیبهشت)

4 - روز اهدای عضو، اهدای زندگی (31 اردیبهشت)

5 - روز گفت و گو و تعامل سازنده با جهان (23 تیر)

6 - روز تشکل ها و مشارکت های اجتماعی (22 مرداد)

7 -  روز روستا و عشایر (15 مهر)

8 - روز بزرگداشت نظامی گنجوی (21 اسفند)

 ب مناسبت های زیر برای درج در ضمیمه تقویم تعیین می شود:

1 – قیام مردم گرگان (1357 هجری شمسی ) 5 آذر

2 – روز بزرگداشت خواجوی کرمانی (17 دی)

 

 

حسن روحانی

رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی