مصوباتمصوبات سال 1392احیای مناسبت 21 فروردین با عنوان «سالروز افتتاح حساب شماره 100

 

احیای مناسبت 21 فروردین با عنوان «سالروز افتتاح حساب شماره 100

به فرمان حضرت امام (ره) و تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (1358 هجری شمسی)

مصوب جلسه 614 مورخ 1392/11/29شورای فرهنگ عمومی

 

در ششصد و چهاردهمین جلسه مورخ 1392/11/29 شورای فرهنگ عمومی، به پیشنهاد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، روز 21 فروردین به عنوان «سالروز افتتاح حساب شماره 100 به فرمان حضرت امام (ره) و تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی )1385 هجری شمسی ) که در سال 1389 از تقویم رسمی کشور حذف شده بود، برای ثبت در متن تقویم به تصویب رسید.

 

دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی