مصوباتمصوبات سال 1378مصوبه‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ دربارة‌ عدم‌ چاپ‌ ‌و توزیع‌ اوراق‌ قرعه‌کشی‌

 

 

مصوبه‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ دربارة‌ عدم‌ چاپ‌ ‌و توزیع‌ اوراق‌ قرعه‌کشی‌

مصوب‌ جلسه 317 مورخ  1378/3/5 شورای فرهنگ عمومی

 

     ‌شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ در سیصدوهفدهمین‌ جلسة‌ مورخ‌ 78/3/5، پیشنهاد بخش‌ خصوصی‌ مبنی‌ بر چاپ‌ و توزیع‌ برگة‌ هدیه‌ و اوراق‌ قرعه‌کشی‌ و اهدأ جوایز نقدی‌ و غیرنقدی‌ را بررسی‌ نمود و با توجه‌ به‌ ابعاد منفی‌ و تبعات‌ فرهنگی‌ و اجتماعی‌ آن‌ همچون‌ ترویج‌ فرهنگ‌ اعتقاد به‌ خرافه‌ و شانس، تقویت‌ حرص‌ و طمع‌ و اثرات‌ نامطلوب‌ اوراق‌ بخت‌آزمایی‌ به‌ تصویب‌ نرسید

 دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی .