مصوباتمصوبات دهه هشتادمصوبات سال 1388«انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای فرهنگ عمومی»

 

 

مصوبه «انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای فرهنگ عمومی»

مصوب جلسه 644 مورخ 88/3/5شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 644 مورخ 88/3/5 براساس مصوبه مورخ 88/2/8شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه «انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای فرهنگ عمومی» را به شرح ذیل تصویب نمود:

«آقای دکتر رضا داوری اردکانی به عنوان نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای فرهنگ عمومی انتخاب می ­شوند.

 

محمود احمدی ­نژاد

رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی