مصوباتمصوبات دهه هشتادمصوبات سال 1383عضویت رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در شورای فرهنگ عمومی

 

عضویت رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در شورای فرهنگ عمومی

مصوب جلسه 554 مورخ 83/11/6 شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 554 مورخ 83/11/6 به پیشنهاد شورای فرهنگ عمومی (نامه شماره 1/1350 /الف مورخ 83/9/28) عضویت رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در شورای فرهنگ عمومی را تصویب کرد.

 

سید محمد خاتمی

رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی