مصوباتمصوبات دهه هفتادمصوبات سال 1374تصویب‌ اعضای‌ پیشنهادی‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ استان‌

تصویب‌ اعضای‌ پیشنهادی‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ استان‌

 

تصویب‌ اعضای‌ پیشنهادی‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ استان‌

مصوب جلسه 225 مورخ  ‌1374/11/23 شورای فرهنگ عمومی

   

‌شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ در جلسه‌ دویست‌ و بیست‌ و پنجمین‌ جلسة‌ مورخ‌ 74/11/23 تصویب‌ نمود که‌ در اجرای‌ تبصره‌ 1 ماده‌ 3 آیین‌نامه‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ استان، دبیرخانه‌ شورا اسامی‌ پیشنهادی‌ شورای‌ استان‌ را پس‌ از تأیید توسط‌ وزارت‌ اطلاعات‌ مصوب‌ تلقی‌ کند و موارد تأیید نشده‌ را در شورا مطرح‌ نماید

  

دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی