شوراهای اقماریشورای نظارت بر نصب مجسمه و یادمان در اماکن عمومی

شورای نظارت بر نصب مجسمه و یادمان در اماکن عمومی

 
به منظور تدوین سیاستها و انتخاب و نظارت بر ساخت و نصب مجسمه و یادمان (شامل ستون یادبود و نقوش برجسته و یادگاری ها و آثار حجمی) در اماکن عمومی، «شورای سیاست گذاری و نظارت بر انتخاب، ساخت و نصب مجسمه و یادمان» در مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شد.
این شورا به پیشنهاد شورای فرهنگ عمومی در جلسه 422 مورخ 4/3/1378 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید. شورای سیاست گذاری و نظارت بر انتخاب، ساخت و نصب مجسمه و یادمان با ترکیب زیر در مرکز هنرهای تجسمی تشکیل می شود.
معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (رییس شورا)، مدیرکل مرکز هنرهای نمایشی نماینده وزارت کشور، نماینده سازمان میراث فرهنگی کشور، نماینده انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، نماینده فرهنگستان هنر، یک نفر از اساتید برجسته هنرهای تجسمی، شهردار شهری که نصب مجسمه در آن پیشنهاد شده است، دو نفر از صاحبنظران مسائل فرهنگ و تاریخ اسلام و نماینده بنیاد شهید انقلاب اسلامی .
کلیه وزارتخانه ها ، مراکز و سازمانها و نهادهای دولتی و شهرداری ها موظف به اجرای سیاستهای مصوب شورای نظارت در موضوع نصب مجسمه در میادین هستند.
کلیه پیشنهادهای مربوط به تهیه و ساخت مجسمه و یادمان، نقش برجسته و ستون یادبود همراه با گزارش توجیهی و ذکر مشخصات کامل و ارایه طرح و نمونه کوچک توسط شورای فرهنگ عمومی مرکز و استانها و یا انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، شهرداری ها و سایر سازمان ها برای کسب مجوز به شورای نظارت ارسال می شود.
سازمان سفارش دهنده موظف است قبل از حمل و نصب مجسمه و یادمان و بناهای یادبود، مجوز نصب آن را از شورای نظارت دریافت نماید.
 
 
 
‌آیین‌نامه‌ نحوة‌ نظارت‌ بر انتخاب، ساخت‌ و نصب‌ مجسمه‌ و یادمان‌‌در میدانها و اماکن‌ عمومی‌
مصوب‌ 4/3/1378 شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی
 
     ماده‌ 1: به‌ منظور تدوین‌ سیاستها و انتخاب‌ و نظارت‌ بر ساخت‌ و نصب‌ مجسمه‌ ویادمان‌ (شامل‌ ستون‌ یادبود ونقوش‌ برجسته‌ و یادگاری‌ها و آثار حجمی) در اماکن‌ عمومی، شورایی‌ تحت‌ عنوان‌ «شورای‌ سیاستگذاری‌ و نظارت‌ بر انتخاب، ساخت‌ و نصب‌ مجسمه‌ و یادمان» در مرکز هنرهای‌ تجسمی‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ تشکیل‌ می‌شود.
      ماده‌ 2: شورای‌ سیاستگذاری‌ و نظارت‌ بر انتخاب، ساخت‌ و نصب‌ مجسمه‌ و یادمان‌ که‌ در این‌ آیین‌نامه‌ «شورای‌ نظارت» نامیده‌ می‌شود باترکیب‌ زیر در مرکز هنرهای‌ تجسمی‌ تشکیل‌ خواهد شد.
1-        معاون‌ هنری‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ (رییس‌ شورا)
2-        مدیرکل‌ مرکز هنرهای‌ نمایشی‌
3-        نماینده‌ وزارت‌ کشور
4-        نماینده‌ سازمان‌ میراث‌ فرهنگی‌ کشور
5-        نماینده‌ انجمن‌ آثار و مفاخر فرهنگی‌
6-        نماینده‌ فرهنگستان‌ هنر
7-        یک‌ نفر از اساتید برجسته‌ هنرهای‌ تجسمی‌ با معرفی‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالی‌
8-        شهردار شهری‌ که‌ نصب‌ مجسمه‌ در آن‌ پیشنهاد شده‌ است.
9-        دو نفر از صاحبنظران‌ مسائل‌ فرهنگ‌ و تاریخ‌ اسلام‌ به‌ پیشنهاد وزیر فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ و تصویب‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌
10-    نمایندة‌ بنیاد شهید انقلاب‌ اسلامی‌
    ماده‌ 3: مدت‌ عضویت‌ اعضاءی‌ شورای‌ نظارت‌ دو سال‌ خواهد بود و تجدید انتخاب‌ آنان‌ برای‌ دوره‌های‌ بعد بلامانع‌ است‌.
تبصره‌1 ـ احکام‌ اعضاءی‌ شورای‌ نظارت‌ توسط‌ وزیر فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ صادر می‌شود.
تبصره2ـ تصمیمات‌ شورای‌ نظارت‌ حداقل‌ با تأیید دو سوم از اعضاء معتبر خواهد بود.
تبصره‌3ـ شورا می‌تواند حسب‌ مورد از نماینده‌ وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ برای‌ شرکت‌ در جلسات‌ شورا دعوت‌ نماید.
تبصره‌4ـ شورای‌ نظارت‌ دبیرخانه‌ای‌ خواهد داشت‌ که‌ وظیفة‌ آن‌ تشکیل‌ جلسات‌ شورا و اقدام‌ لازم‌ دربارة‌ تصمیمات‌ شورای‌ نظارت‌ است.
    ماده‌ 4: کلیه‌ وزارتخانه‌ها، مراکز و سازمانها و نهادهای‌ دولتی‌ و شهرداریها موظف‌ به‌ اجرای‌ سیاستهای‌ مصوب‌ شورای‌ نظارت‌ در موضوع‌ این‌ آیین‌نامه‌ هستند.
    ماده‌ 5: شورا می‌تواند عنداللزوم‌ از متخصصین‌ و مطلعین‌ امر برای‌ شرکت‌ در جلسات‌ شورا دعوت‌ نماید. بر ضرورت‌ امر و انتخاب‌ فرد مورد نظر با تأیید اکثریت‌ اعضاءی‌ شورا خواهد بود.
    ماده‌ 6: کلیة‌ پیشنهادهای‌ مربوط‌ به‌ تهیه‌ و ساخت‌ مجسمه‌ و یادمان‌ ، نقش‌ برجسته‌ و ستون‌ یادبود همراه‌ با گزارش‌ توجیهی‌ و ذکر مشخصات‌ کامل‌ و ارائه‌ طرح‌ و نمونة‌ کوچک‌ توسط‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ مرکز و استانها و یا انجمن‌ آثار و مفاخر فرهنگی، شهرداری‌ها و سایر سازمان‌ها برای‌ کسب‌ مجوز به‌ شورای‌ نظارت‌ ارسال‌ می‌شود.
تبصره 1ـ دستورالعمل‌ چگونگی‌ رسیدگی‌ به‌ این‌ پیشنهادها به‌ تصویب‌ شورای‌ نظارت‌ می‌رسد.
تبصره‌ 2ـ مرکز هنرهای‌ تجسمی‌ (دبیرخانة‌ شورای‌ نظارت) حداکثر ظرف‌ مدت‌ یک‌ ماه‌ از تاریخ‌ دریافت‌ تقاضا به‌ درخواست‌های‌ واصله‌ پاسخ‌ خواهد داد.
    ماده‌ 7: سازمان‌ سفارش‌ دهنده‌ موظف‌ است‌ قبل‌ از حمل‌ و نصب‌ مجسمه‌ و یادمان‌ و بناهای‌ یادبود، مجوز نصب‌ آن‌ را از شورای‌ نظارت‌ دریافت‌ نماید.
    ماده‌ 8: سیاست‌ها و ضوابط‌ اجرایی‌ شورای‌ نظارت‌ پس‌ از پیشنهاد آن‌ شورا، به‌ تصویب‌ شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ می‌رسد.
این‌ آیین‌نامه‌ در 8 ماده‌ و 6 تبصره‌ در جلسه‌ 442 مورخ‌ 4/3/1378 شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ به‌ تصویب‌ رسید.