شوراهای اقماریشورای نظارت بر علائم، نشانه ها و تصاویر روز البسه و لوازم التحریر و کالاهای مشابه

شورای نظارت بر علائم، نشانه ها و تصاویر روز البسه و لوازم التحریر و کالاهای مشابه

       شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 474 مورخ 11/11/1379 ، بنا به پیشنهاد شورای فرهنگ عمومی آیین نامه نحوه نظارت بر علایم، نشانه ها و تصاویر روی البسه و لوازم التحریر و کالاهای مشابه را تصویب کرد.
      براساس آیین نامه این شورا، تولیدکنندگان و وارد کنندگان کالاهای مصرفی ملزم به رعایت ضوابط و معیارهای مصوب شورای نظارت بر علایم و نشانه ها و تصاویر روی البسه و ... هستند.
      این شورا به ریاست معاونت امور هنری در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می شود و اعضای آن عبارتند از : معاون امور هنری (رییس شورا)، مدیرکل مرکز هنرهای تجسمی، نماینده سازمان میراث فرهنگی، نماینده انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، نماینده وزارت اطلاعات، دو نفر از کارشناسان برجسته هنرهای تجسمی، یک نفر صاحب نظر در مسایل فرهنگی، تاریخی و دینی، یک نفر صاحبنظر در مسایل تربیتی، کارشناس حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نماینده وزارت بازرگانی.
      دبیرخانه شورای نظارت که وظایف آن فراهم آوردن مقدمات تشکیل جلسات و پیگیری مصوبات و نظارت بر نحوة اجرای آنها است در معاونت امور هنری به فعالیت مشغول است. این شورا تاکنون موضوعات مختلفی را مورد بحث و بررسی قرار داده و گزارش عملکرد خود را هر ساله به دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی ارسال می نماید.
 
‌آیین‌نامه‌ نحوه‌ نظارت‌ بر علائم، نشانه‌ها و تصاویر روی‌ البسه‌ و
‌لوازم‌التحریر و کالاهای‌ مشابه‌
مصوب11/11/1379شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی
 
مقدمه‌
    ‌شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ در جلسه‌ 474 مورخ‌ 11/11/1379، بنا به‌ پیشنهاد شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ (نامه‌ شماره‌ 3911/الف‌ مورخ‌ 19/10/1379) آئین‌ نامه‌ نحوة‌ نظارت‌ بر علائم،نشانه‌هاوتصاویرروی‌البسه‌ولوازم‌التحریر و کالاهای‌ مشابه‌ را به‌ شرح‌ زیر تصویب‌ کرد:
ماده‌ 1:
الف) جلوگیری‌ از به‌ کار گرفتن‌ علائم، نشانه‌ها و تصاویری‌ که‌ با فرهنگ‌ اسلامی، ایرانی‌ در تعارض‌ است‌ و بر فرهنگ‌ عمومی‌ تأثیر منفی‌ دارد.
ب) حفظ‌ نمونه‌ علامت‌ و تصاویری‌ که‌ به‌ صورت‌های‌ مختلف‌ انتشار می‌یابد و در معرض‌ فروش‌ و استفادة‌ عموم‌ قرار می‌گیرد و یا از طریق‌ جراید و رسانه‌ها تبلیغ‌ می‌شود.
ج) تعیین‌ مشخصات‌ هر گونه‌ طرح‌ و تصویر قابل‌ انتشار
د) حفظ‌ حقوق‌ طراحان‌ گرافیک‌ و نقاشان‌ با توجه‌ به‌ قانون‌ حمایت‌ ازحقوق‌ مؤ‌لفان‌ و مصنفان‌ و هنرمندان‌
هـ ) تشویق‌ به‌ استفاده‌ از نقوش‌ ملهم‌ از هنر ایرانی‌ و اسلامی‌ در کالاها
ماده‌ 2: طرحها و نقوش‌ اعم‌ از نمادها، خطوط‌ و تصاویر و یا طرح‌های‌ ترکیبی‌ باید مروج‌ هنر و ارزشهای‌ اسلامی‌ و ملی‌ و ترغیب‌ نوآوری‌ باشد، استفاده‌ از طرح‌ها و نقوش‌ و تصاویر روی‌ البسه‌ ولوازم‌التحریر وکالاهای‌ مشابه‌دیگر که‌ مغایربا ضوابط‌ این‌ آیین‌نامه‌ نباشد، بلامانع‌ است.
ماده‌ 3: طرح‌ و نقشی‌ که‌ آشکار و غیر آشکار دارای‌ نکات‌ و پیام‌هایی‌ نظیر موارد زیر باشد ممنوع‌ است:
الف) اهانت‌ به‌ ادیان‌ رسمی‌ کشور و کتب‌ آسمانی‌ و مقدسات‌ مذهبی‌
ب) تبلیغ‌ هر گونه‌ مرام، مسلک‌ و فرقه‌ایی‌ که‌ به‌ موجب‌ قوانین‌ کشور غیرقانونی‌ می‌باشد و یا به‌ صورت‌ جریانهای‌ فکری‌ منحرف‌ مطرح‌ باشد.
ج) تصاویر، کلمات‌ و موضوعات‌ مغایر با فرهنگ‌ عمومی‌ جامعة‌ اسلامی‌ ایران‌
د) نقوش‌ و تصاویر مغایر با اصول‌ فرهنگ‌ عمومی‌ و بومی‌ یا فرهنگ‌ اسلامی ـ  ایرانی‌
تبصره‌ ـ شاخص‌ها و نحوة‌ تشخیص‌ و تعیین‌ جریانهای‌ فکری‌ منحرف‌ (بند ب) و تعیین‌ اصول‌ فرهنگ‌ عمومی، بومی‌ و اسلامی‌ ـ ایرانی‌ (بند «د») در آیین‌ نامه‌ اجرایی‌ مشخص‌ می‌شود .
ماده‌ 4: تولید کنندگان‌ و واردکنندگان‌ کالاهای‌ مصرفی‌ فوق‌الذکر ملزم‌ به‌ رعایت‌ ضوابط‌ و معیارهای‌ مصوب‌ شورای‌ نظارت‌ بر علائم‌ و نشانه‌ها و تصاویر روی‌ البسه‌ و... هستند.
ماده‌ 5: صدور مجوز برای‌ کانون‌های‌ مشاوره‌ هنری‌ به‌ منظور ارائه‌ مشاوره‌ به‌ تولید کنندگان‌ و نظارت‌ بر کار این‌ کانون‌ها به‌ عهده‌ معاونت‌ امور هنری‌ است.
ماده‌ 6: شورای‌ نظارت‌ بر علائم، نشانه‌ها و تصاویر روی‌ البسه‌ و... در معاونت‌ امور هنری‌ وزرات‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ تشکیل‌ و اعضاءی‌ آن‌ به‌ شرح‌ ذیل‌ است:
الف) معاون‌ امور هنری‌ (رئیس‌ شورا)
ب) مدیرکل‌ مرکز هنرهای‌ تجسمی‌
ج) نماینده‌ سازمان‌ میراث‌ فرهنگی‌
د) نمایندة‌ انجمن‌ آثار و مفاخر فرهنگی‌
هـ ) نماینده‌ وزارت‌ اطلاعات‌
و) دو نفر از کارشناسان‌ برجستة‌ هنرهای‌ تجسمی‌ به‌ پیشنهاد معاون‌ امور هنری‌ و تصویب‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌
ز) یک‌نفر صاحب‌نظر در مسائل‌ فرهنگی، تاریخی‌ و دینی‌ از سازمان‌ تبلیغات‌ اسلامی‌ و با تصویب‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌
ح) یک‌ نفر صاحبنظر در مسائل‌ تربیتی‌ از وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ با تصویب‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌
ط) کارشناس‌ حقوقی‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ به‌ پیشنهاد معاونت‌ حقوقی‌
ی) نماینده‌ وزارت‌ بازرگانی‌
تبصره1‌ ـ معاونت‌ امور هنری‌ می‌تواند دبیرخانه‌های‌ مشورتی‌ در استان‌هایی‌ که‌ توانایی‌ انجام‌ این‌ کار را دارند تشکیل‌ دهد. همچنین‌ تعیین‌ میزان‌ و نحوة‌ مشارکت‌ استان‌ها در چارچوب‌ نظارتی، به‌ عهدة‌ معاونت‌ امور هنری‌ است.
تبصره‌ 2ـ تصمیمات‌ شورای‌ نظارت‌ با تأیید اکثریت‌ اعضاء معتبر خواهد بود.
ماده‌ 7: دبیرخانه‌ شورا موظف‌ به‌ ثبت‌ و حمایت‌ نقوش‌ به‌ کار گرفته‌ در کالاهاست. همچنین‌ طبق‌ قانون‌ باید از حقوق‌ مؤ‌لفان‌ و مصنفان‌ حمایت‌ شود.
ماده‌ 8: شورا می‌تواند در صورت‌ لزوم‌از متخصصین‌ و مطلعین‌ امر برای‌ شرکت‌ در جلسات‌ شورادعوت‌ به‌عمل‌ آورد. ضرورت‌امروانتخاب‌ فرد مورد نظر،باتاییدرئیس‌ شورا خواهدبود.
ماده‌ 9: شورای‌ نظارت‌ دبیرخانه‌ای‌ خواهد داشت‌ که‌ وظایف‌ آن‌ فراهم‌ آوردن‌ مقدمات‌ تشکیل‌ جلسات‌ و پیگیری‌ مصوبات‌ و نظارت‌ بر نحوة‌ اجرای‌ آنها است.
ماده‌ 10: شورا برای‌ پی‌گیری‌ امور و جرایم‌ و تخلفات، یک‌ واحد حقوقی‌ به‌ عنوان‌ مدعی‌ در دبیرخانه‌ تشکیل‌ می‌دهد.
ماده‌ 11: رسانه‌های‌ گروهی‌ بالاخص‌ صداو سیما و مطبوعات‌ موظف‌اند نسبت‌ به‌ تبلیغ‌ و ترویج‌ نقوش‌ ملهم‌ از هنر ایرانی‌ ـ  اسلامی‌ تلاش‌ کنند.
ماده‌ 12: دستورالعمل‌های‌ اجرایی‌ و حدود اختیارات‌ شورای‌ نظارت‌ در چارچوب‌ این‌ آیین‌نامه‌ توسط‌ معاونت‌ امور هنری‌ تهیه‌ و در شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ تصویب‌ می‌شود.
آیین‌نامه‌ فوق‌ با 12 ماده‌ و 2 تبصره‌ در چهارصد و هفتاد و چهارمین‌ جلسه‌ مورخ‌ 11/11/79 شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ به‌ تصویب‌ رسید.